Obligaţia de a face – revendicare – pretenţii Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


SENTINŢA CIVILĂ NR. 473/22.06.2010 (obligaţie de a face – revendicare – pretenţii)

Pe rol, soluţionarea amânării de pronunţare în cauza civilă având ca obiect „obligaţie de a face – revendicare – pretenţii” acţiune formulată de reclamanţii I. V. şi I. P., împotriva pârâtelor L. P., C. A. şi SC M. SRL.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 08.06.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta, iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la 15.06.2010 şi apoi la 22.06.2010.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea formulată la data de 09.06.2008, reclamanţii I. V. şi I. P. au chemat-o în judecată pe pârâta L. P. solicitând:

– obligarea acesteia la cedarea posesiei materiale a terenului în suprafaţă de 1000 m.p. situat în com. Ileana jud. Călăraşi, cu vecinatatile descrise în contractul de vînzare cumparare autentificat sub nr. 2213/15.10.2003 la BNP N. Ţ.;

– obligarea pârâtei la încetarea oricărui act de tulburare a posesiei materiale atât în present cât şi în viitor;

– obligarea pârâtei la ridicarea pe propria-i cheltuială a construcţiilor provizorii;

– obligarea pârâtei la plata de daune interese;

Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că în data de 15 octombrie au dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2213/15.10.2003 de BNP N. Ţ., o suprafaţă de teren de 1000 m.p. situat în intravilanul com.Ileana, sat Ileana, jud.Călăraşi, teren înscris în registrul cadastral de publicitate imobiliară al com.Ileana, jud.Călăraşi, C.F. nedefinitivă 188, cu nr.cadastral provizoriu 474 şi având ca vecinătăţi: N – I. S. – 25,09 ml; S – H. M. – 25,17 ml; E – D. N. – 40,20 ml; V – drum – 40,11 ml.

Conform contractului de vânzare-cumpărare reclamanţii sunt proprietarii de drept ai acestei suprafeţe de teren pe care au stăpânit-o, folosind-o şi posedând-o până în data de 05.01.2008, dată la care au constatat că terenul a fost ocupat în mod abuziv, fraudulos şi nelegal de către numita L. P.

Despre ocuparea terenului de către pârâtă arată că au aflat de la vărul lor care a purtat o dicuţie cu pârâta şi i-a comunicat că terenul este proprietatea reclamanţilor şi să înceteze orice alt fel de act de tulburare.

Pârâta, deşi cunoştea faptul că terenul nu îi aparţine, a edificat pe terenul reclamantilor următoarele: gard din plasă de sârmă, şopron din stâlpi de lemn închis perimetral parţial şi acoperit cu tablă, a depozitat o gheretă de paznic, a defrişat şi nivelat terenul eliberându-l de pomi fructiferi şi iarbă, fără a avea acordul lor, fiind astfel constructor de rea credinţă.

De asemenea, pârâta refuză să elibereze terenul deşi i s-a adus la cunoştinţă că este proprietatea reclamanţilor, orice încercare de a o determina să elibereze terenul şi a nu îi mai tulbura în posesie şi folosinţă rămânând fără nici un rezultat.

Datorită actelor pârâtei, reclamantii nu au mai putut beneficia în nici un fel de posesia şi folosinţa terenului proprietatea lor. Constrtucţiile provizorii ridicate şi bunurile depozitate nu le aparţin şi în consecinţă nu pot întreprinde nici o acţiune fără implicaţie legală pentru a se elibera terenul de acestea.

De asemenea actele pârâtei i-au determinat să promoveze prezenta acţiune la instanţa de judecată, acţiune ce le-a creat traune psihice, stres, degradări aduse terenului, cheltuieli suplimentare, lipsa folosului de tras. Tot actele pârâtei i-au determinat să iniţieze acesteia plângere penală pentru săvârşirea infractiunii de tulburare de posesie, ce a necesitat şi necesită timp pierdut, contactul silit cu organele de poliţie, primărie.

Temeiul obligării la plata de daune interese a pârâtei este răspunderea civilă delictuală, dat fiind faptul că pârâta este de rea credinţă şi a edificat pe un teren străin, asumându-şi astfel toate riscurile faptelor sale.

În drept îşi întemeiază actiunea pe dispozitiile art.494 Cod civil.

La cererea de chemare în judecată reclamanţii au ataşat în copie: contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2213/15.10.2003; încheierea nr.943/13.08.2004 pronunţată de Judecătoria Lehliu-Gară, Biroul de Carte Funciară şi planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate; acte de identitate ale reclamanţilor.

La 29.09.2008 reclamanţii au evaluat provizoriu terenul de 100 mp la 2500 lei iar cuantumul daunelor interese la 3500 lei.

Acţiunea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 491,92 lei şi cu timbre judiciare mobile în valoare de 6 lei.

La termenul din 21.10.2008, reclamanţii au depus la dosarul cauzei o cerere precizatoare – modificatoare prin care solicită instanţei introducerea în cauză în calitate de pârâtă a SC M. SRL, având în vedere că această societate comercială îşi desfăşoară activitatea pe terenul proprietatea reclamanţilor, fără a avea acordul acestora.

Arată că solicită obligarea celor două pârâte să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă totală de 1000 m.p., aflat în intravilanul com.Ileana, sat Ileana, jud.Călăraşi, teren care este proprietatea reclamanţilor conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2213/15.10.2003 de BNP N. Ţ.; obligarea celor două pârâte la ridicarea pe propria cheltuială a tuturor construcţiilor provizorii ridicate pe proprietatea reclamanţilor cât şi a bunurilor depozitate; obligarea celor două pârâte la daune interese în cuantum de 3500 RON reprezentând lipsa de folosinţă a terenului de la momentul ocupării abuzive, respectiv 05.01.2008, până în prezent; obligarea lor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest proces.

În drept şi-a întemeiat precizările pe dispoziţiile art.480 şi 483 şi urm.C.civil, art.998 şi urm.C.civ.

La cererea precizatoare reclamanţii au ataşat în copie: titlul de proprietate nr.88709/05.03.2008; încheierea nr.13107/16.05.2008 şi extras de pe cartea funciară nr. 1247 – Ileana, emise de O.C.P.I. Călăraşi şi planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 1256 – Ileana.

La termenul din 25.11.2008 reclamanţii au formulat cerere modificatoare, prin care au solicitat introducerea în cauză în calitate de pârâtă a numitei C. A., precizând că nu au avut cunoştinţă de existenţa titlului de proprietate nr.88709/05.03.2008.

La termenul din 16.12.2008 reclamanţilor le-au fost încuviinţate probele cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor, expertiză topo şi martori iar pârâtelor L. P. şi SC M. SRL proba cu înscrisuri.

Urmare a solicitării instanţei, Primăria com. Ileana a înaintat actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 88709/05.03.2008 pe numele C. A..

În raportul de expertiză realizat de expert ing. C. V. se concluzionează faptul că pentru titlurile de proprietate eliberate există 2 proiecte de parcelare întocmite de Primăria Ileana. Conform primului proiect de parcelare întocmit, reclamanţii revendică amplasamentul terenului deţinut în prezent de pârâţi, cu suprafaţa de 1000 mp, pe care există o magazie, cabină poartă şi wc edificate de SC M. SRL, conform autorizaţiei de construire prezentate.

La data de 13.05.2010 a fost depus la dosar raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert G. J. având ca obiectiv a se stabili cuantumul chiriei pe care ar fi putut să-l obţină reclamanţii de pe suprafaţa de 1000 mp.

La cererea reclamanţilor au fost audiţi martorii B. P. şi S. M.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În baza legilor fondului funciar, la data de 03.02.2003, pe numele B. M. P. a fost eliberat titlul de proprietate nr. 88257, prin care i s-a constituit dreptul de proprietate pentru 1 ha pe raza com. Ileana, jud. Călăraşi, din care 1000 mp teren arabil intravilan în tarlaua 1, parcela 7, având ca vecinătăţi: la N – I. S., la E – D.N., la S – H. M., la V – drum.

La data de 15.10.2003, BNP N. Ţ. a autentificat sub nr. 2213, contractul de vânzare-cumpărare intervenit între B. M. P. şi B.D.-S., în calitate de vânzători şi I. V., căsătorit cu I. P., în calitate de cumpărători având ca obiect suprafaţa de 1000 mp situată pe teritoriul com. Ileana, sat Ileana, jud. Călăraşi, tarlaua 1, parcela 7, având ca vecinătăţi: N – I. S., E – D. N., S – H. M., V – drum, contra unui preţ de 5.000.000 ROL.

Prin încheierea nr.943/13.08.2004, Judecătoria Lehliu-Gară a admis cererea formulată de I. V. şi a dispus întabularea dreptului de proprietate dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2213 de BNP N. Ţ.

Din data de 15.10.2003 reclamanţii au stăpânit terenul de 1000 mp cumpărat până la data de 05.01.2008.

La data de 05.03.2008, Comisia Judeţeană de fond funciar Călăraşi a emis pe numele C. A., prin reconstituire de pe urma defunctei I. E., titlul de proprietate nr. 88709 pentru o suprafaţă de 700 mp având categoria de folosinţă „curţi şi construcţii” în tarlaua 1, parcela 5, pe teritoriul com. Ileana.

Prin încheierea nr.13107/16.05.2008, Judecătoria Lehliu-Gară a admis cererea formulată de C. A. şi a dispus întabularea dreptului de proprietate cu titlul de drept reconstituit, conform Legii 18/1991.

Din declaraţia martorului B. P. reiese că înainte de a le vinde reclamanţilor terenul de 1000 mp l-a stăpânit timp de 11 ani, începând din anul 1992, când a fost pus în posesie de către primăria com. Ileana.

Expertiza efectuată în cauză (filele103-109 şi 148-150) relevă faptul că cele două terenuri, cel de 1000 mp al reclamanţilor şi cel de 700 al pârâtei C. A., se suprapun. Se mai arată în acelaşi raport de exepertiză faptul că Primăria com. Ileana a folosit, în timp, două proiecte parcelare pentru tarlaua 1 iar conform răspunsului primit de la OCPI Călăraşi (fila116) pentru tarlaua 1 din localitatea Ileana nu există plan de parcelare întocmit şi validat conform prevederilor HGR 890/2005.

Conform titlului de proprietate nr. 88709/05.03.2008 şi a documentaţiei cadastrale a pârâtei C. A. (filele 35-36) se constată că terenul proprietatea sa de 700 mp trebuie să se învecineze la est cu terenul de 1000 mp al lui B. P. (autorul reclamanţilor) însă, aşa cum rezultă din expertiza realizată în cauză, în loc de învecinare terenul de 700 mp, astfel cum îl stăpâneşte pârâta şi după cum afirmă reclamanţii, se suprapune peste cel de 1000 mp al reclamanţilor.

Conform art. 480 C.civ. proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege.

Cum în cauză titlurile provin de la acelaşi autor, Comisia Judeţeană de fond funciar Călăraşi, conform art. 712 Cod procedură civilă are câştig de cauză cel care l-a înscris mai întâi, acest act devenind opozabil celor ce au dobândit ulterior: qui prior tempore, potiur iure.

În ceea ce priveşte apărarea pârâtelor, conform căreia in pari causa, metior est causa possidendis, aceasta este valabilă în situaţia în care titlurile provin de la autori diferiţi

Faţă de situaţia de de fapt reţinută mai sus şi textul de lege invocat, instanţa apreciază întemeiată în parte cererea reclamanţilor, în ceea ce priveşte revendicarea terenului de 1009,08 mp din măsurători (1000 mp în titlu), urmând a o admite ca atare.

Urmează a le obliga pe pârâte să le lase reclamanţilor în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 1009,08 m.p. din măsurători (1000 mp în titlu) situată în com. Ileana, jud. Călăraşi (linia verde din raport, fila 150).

Ca urmare a admiterii primului capăt de cerere, urmează a le obliga pe pârâte să ridice, pe cheltuiala proprie, toate construcţiile provizorii şi bunurile depozitate pe terenul în litigiu.

În ceea ce priveşte daunele interese în cuantum de 3500 lei (solicitarea reclamanţilor), respectiv 16180,88 lei (concluzia raportului de expertiză) instanţa urmează a le respinge pentru următoarele motive:

Conform art. 998-999 C.civ. Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara. Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa.

Din texetele de lege enunţate rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer întrunite patru condiţii: existenţa unui prejudiciu cert şi care să nu fi fost reparat încă, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, şi existenţa vinovăţiei celuin ce a cauzat prejudiciul (sub forma intenţiei, neglijenţei sau imprudenţei).

Din situaţia de fapt reţinută, instanţa constată că nu se poate reţine în sarcina pârâtelor o faptă ilicită cât timp la baza acţiunii lor a stat titlul de proprietate nr. 88709/05.03.2008 emis pe numele C. A. de către Comisia Judeţeană Călăraşi de fond funciar. Având acest titlu de proprietate, pârâta C. A. nu a făcut decât să se comporte ca proprietar al terenului şi cu încuviinţarea sa celelalte două pârâte au deţinut terenul conform înţelegerii lor.

Pentru aceste motive, urmează a respinge capătul de cerere întemeiat pe răspunderea civilă delictuală vizând obligarea pârâtelor la contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului revendicat de reclamanţi.

Cum acţiunea a fost admisă doar în parte, urmează a fi admise în parte cheltuielile de judecată solicitate de reclamanţi, respectiv cele aferente capetelor de cerere ce vor fi admise, astfel că urmează a le obliga pe pârâte, în mod egal, la plata sumei de 1500 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Văzând şi dispoziţiile art.2821 C.proc.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea formulată de reclamanţii I. V. şi I. P. în contradictoriu cu pârâtele L. P, SC M. SRL şi C. A.

Obligă pe pârâte să le lase reclamanţilor în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 1009,08 m.p. din măsurători (1000 mp în titlu) situată în com. Ileana, jud. Călăraşi.

Obliga pe pârâte să ridice, pe cheltuiala proprie, toate construcţiile provizorii şi bunurile depozitate pe terenul în litigiu.

Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtelor la contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului revendicat de reclamanţi.

Obligă pe pârâte, în mod egal, la a le plăti reclamanţilor suma de 1500 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.06.2010.