Obligatia de a face Servituţi


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 648

Sedinta publica de la 01 Februarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta din 25.01.2010 , privind cauza civila formulata de reclamantul AA în contradictoriu cu pârâtii AB si AC, având ca obiect obligatie de a face.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depuse la dosar concluzii scrise din partea aparatorului pârâtei si pârâtului AC dupa care instanta, deliberând pronunta urmatoarea sentinta.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata sub nr. 1659/318/2009 la Judecatoria Tg-Jiu, reclamantul AA a chemat în judecata pe pârâtii AB si AC, solicitând obligarea pârâtilor sa lase liber drumul stradal Ds 73 cu o lungime de 250 m si o latime de 6 m,iar în continuarea acestei lungimi de 250 m drumul stradal Ds 74 cu o lungime de 155 m si o latime de 4 m drum ce merge pâna la proprietatea reclamantului, demolarea gardurilor si pomilor, în caz de refuz sa fie autorizat sa le demoleze reclamantul pe cheltuiala pârâtilor,cu cheltuieli de judecata.

În motivare arata ca în 2006 a cumparat un teren extravilan de 3278 mp si 952 mp curti constructii de la IM în baza contractului de vânzare-cumparare nr. 1065/2006, ca pârâtii au construit gardul si au plantat pomi începând de la drumul principal îngustând ulita cu un metru pe o lungime de200 m, obstructionându-i intrarea cu masini mari spre imobilul sau, ca vânzatoarea sa a vândut imobilul datorita neîntelegerilor cu cei doi pârâti si ca din anul 2006pârâtii au plantat pomii , fiecare din acestia îngustând ulita cu 0,5 cm.

Mai precizeaza ca D s73 si Ds 74 fac parte din domeniul public al comunei D conform HCL nr.24/27.08.1999 publicata în Monitorul Oficial nr. 668 Bis /09.09.2002

În drept îsi întemeiaza actiunea pe art. 112-114 C.p.c, art. 586-589 si 998 cod civil.

În dovedire depune taxa de timbru aferenta cererii , contractul de vânzare-cumparare, harta cadastrala, schita de la fata locului , extras monitorul oficial, act de stare civila si împuternicire avocatiala.

Pârâta AB depune întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii aratând ca nu a avut niciodata discutii cu numita I , depunând în copie anexa 2 la OG 43/1997, invoca exceptia lipsei calitatii procesuale active si lipsei de interes precizând ca gardul este edificat de zeci de ani pe care nu l-a mutat niciodata, ca în 2006 nu a plantat nici un pom pentru a îngusta ulita.

Pârâtul AC depune întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata aratând ca, casa este construita în anul 1972 si 1981, la fel si gardul, ca nu s-a facut nicio schimbare a traiectoriei gardului , ca situatia din 1972 arata ca ulita avea o latime de 3 metri, ca gardul si casa dar si plantatiile de pomi ce sunt în interiorul gardului au fost realizate de catre bunicul sau , ca nu a avut probleme niciodata cu numita I, atasând autorizatia de constructie , acte de stare civila , memoriu tehnic, plan de situatie, adresa 120/1981.

Prin încheierea de sedinta din 06 aprilie 2009 , instanta a respins exceptia lipsei de interes si exceptia lipsei procesuale active.

Reclamantul îsi precizeaza actiunea în sensul ca drumul îngustat este Ds 70 si nu Ds 73.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv, adeverinta 2132/2006, proces verbal de identificare a imobilului din 05.06.2006, certificat din 2006, plan cadastral, adresa 1902/2009, adresa 6489/2009, adeverinta 2719/2009, proba testimoniala , fiind ascultati martorii MI, TC, TI, ML, proba cu expertiza tehnica efectuata de expert GL , raport fata de care partile nu au avut obiectiuni.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Pârâtii detin proprietate în satul …. învecinându-se cu Ds 70,drum ce apartine domeniului public al comunei asa cum rezulta din adresa 1902/2009 existenta la fila 66 din dosar si adeverinta 6489/2009( fila 87).

Anterior încheierii contractului de vânzare-cumparare între reclamant, în calitate de cumparator si IM, în calitate de vânzator, s-au emis mai multe înscrisuri oficiale , respectiv,adeverinta 2132/2006( fila 37) , proces verbal de identificare a imobilului din 05.06.2006( fila 39), certificat pentru atestarea ca petentul este cunoscut de proprietar( fila 41), acte din care rezulta ca vânzatoarea a detinut teren în suprafata de 4230 mp împreuna cu o casa de locuit în ……, identificându-se imobilul si încheindu-se proces verbal referitor la faptul ca nu exista litigii cu privire la întinderea suprafetei si vecinatatilor. Reclamantul cumpara exact suprafata de 4230 mp , încheind cu numita IM contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1065 /28.06.2006 la BNP …..

Desi reclamantul urma sa complineasca lipsurile privind introducerea în cauza si a Consiliului Local …. , în calitate de pârât( fila 52) , acesta îsi precizeaza actiunea ( fila 67) doar cu privire la Ds 70 si nu cu privire la un alt cadru procesual.

Prin precizarea ulterioara a actiunii reclamantul arata ca pârâtii prin construirea gardurilor si plantarea pomilor ar obstructiona patrunderea pe ulita satului ce apartine domeniului public al comunei sub nr. Ds 70.

Declaratiile martorilor se coroboreaza cu expertiza efectuata de expert …. în sensul ca ulita era cunoscuta sub denumire de Ulita lui …. ca gardurile si pomii ,respectiv dudul si salcia,au o vechime considerabila( peste 70 de ani), latimea acesteia variind între 3,5 si 3,9 m potrivit schitei depusa la dosar .Tot din declaratiile martorilor coroborate cu întâmpinarile depuse de pârâti se retine ca pârâtii nu si-au modificat limitele proprietatilor prin construire de garduri sau plantare de pomi, acestea existând de peste 30 de ani, aspecte întarite chiar de autorizatia de constructie si adresa 120/1981 emisa pârâtului AC.

Instanta are în vedere faptul ca expertul a transpus planul cadastral din 1985-1986 peste situatia existenta în teren la momentul efectuarii expertizei constatând ca rezulta o identitate între ulita din prezent cu ulita de la momentul 1985-1986 când a fost întocmit planul cadastral, neexistând modificari ale limitelor proprietatilor pârâtilor.

Chiar daca prin HCL ….. la pozitia 72 cu privire la Ds 70 este trecuta latimea de 4 m, aceasta latime nu este reala având în vedere pe de-o parte faptul ca latimea variaza pe lungimea de 108,5 , fiind în concordanta cu planul cadastral din anii 1985-1986 , iar pe de alta parte gardurile si pomii existente pe aceasta ulita au o vechime foarte mare si nu în ultimul rând însasi vânzatoarea IM nu a avut niciodata neîntelegeri cu vecinii.

Fata de cele aratate mai sus , în baza art.1075 si urm. , instanta urmeaza sa respinga actiunea ca neîntemeiata.

Vazând si dispozitiile art. 274 C.p.c, potrivit carora cel ce cade în prezentii urmeaza sa fie obligat la plata cheltuielilor de judecata, constatând ca nu exista un înscris din care sa rezulte ca pârâta a renuntat la serviciile avocatului ales, existând concluzii scrise din partea avocatului si chitanta privind onorariu avocat, instanta urmeaza sa oblige reclamantul la plata sumei de 300 lei catre pârâta AB, reprezentând cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea cu precizarea ulterioara, formulata de reclamantul AA , domiciliat în ….. împotriva pârâtilor AB si AC , ambii cu domiciliul în ………….

Obliga reclamantul la plata sumei de 300 lei catre pârâta AB , reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica din 01 Februarie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. LC/tehn.M.S. 10 Februarie 2010

Nr. ex. 5