Obligatie de a face Antecontracte


JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD Operator 2826

DOSAR NR.524/246/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR.732/2010

Şedinţa publică din 03 mai 2010

Preşedinte:..

Grefier…

S-a luat în examinare cauza civilă, privind acţiunea formulata de reclamantul N.I.C. împotriva pârâtei M.A., pentru obligaţie de a face.

La apelul lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constata că nu mai sunt de administrat alte probe, instanţa declară încheiată faza probatorie şi trece la dezbaterea în fond a cauzei, pe baza probelor de la dosar.

Acţiunea este legal timbrată cu 996 lei taxă judiciară de timbru, conform art.2 , art.3 ind.1, alin.1,2 din Legea 146/1997 modificată şi timbru judiciar în valoare de 5 lei conform art. 3 din O.G. 32/1995.

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile, înregistrată la această instanţă la data de 04 martie 2010, timbrată legal, reclamantul N.I.C. domiciliat în oraşul I., sat M., nr., judeţul A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta M.A. domiciliată în oraşul I., strada R, nr.., bl., sc., et., ap., judeţul A., să se constate că prin contractul provizoriu de vânzare – cumpărare încheiat la data de 20 septembrie 1997, între reclamant, în calitate de cumpărător şi pârâtă, în calitate de vânzător, reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra terenul intravilan cu imobil în suprafaţă totală de 719 mp, situat pe raza localităţii M., teren localizat în CF nr.300112 Ineu, cu nr. admin. 307, pentru preţul de 5.000 lei, achitaţi în întregime, respectiv a fi obligată pârâtă să încheie cu reclamantul contract autentic de vânzare cumpărare privind terenul identificat mai sus, în caz contrar hotărârea ţinând loc de contract autentic de vânzare cumpărare.

Fără cheltuieli de judecată.

A solicitat judecarea cauzei şi în lipsă conform art.242 c.pr.civ.

A motivat în fapt prin aceea că pârâta M.A. are calitatea de proprietar înscris în CF nr.300112 Ineu, cu nr.adm. 307 şi această calitate au convenit de comun acord vânzarea-cumpărarea terenului intravilan descris în petitul acţiunii, în condiţiile şi cu preţul stipulate în contractul provizoriu de vânzare-cumpărare încheiat la data de 20 septembrie 1997, când reclamantul a intrat în posesia şi folosinţa terenului arabil ce a constituit obiectul vânzării.

Întrucât pârâta s-a obligat să perfecteze contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, însă aceasta nu s-a mai conformat, reclamantul a depus prezenta acţiune.

În drept, cererea s-a fondat pe disp.art.947, 969 1294, 1295, 1073 cod civil, art.22 şi următoarele din Legea nr. 115/1938, art.5 Titlul X din Legea nr.247/2005.

Pârâta deşi legal citată, nu s-au prezentat în instanţă la interogator şi nu a depus întâmpinare în apărare.

Pentru soluţionarea cauzei au fost depuse la dosar acte scrise filele 3-13,20-21 dosar, astfel ca, faţă de cererea reclamantului, a dispoziţiilor legale aplicabile precum si din ansamblul probelor administrate instanţa reţine în fapt următoarele:

Asupra imobilului înscris în CF nr.300112 Ineu,provenit pe conversia de pe hârtie a CF nr.2334, respectiv casa cu nr.adm. 307, apare ca si proprietar tabular pârâta, in cota de 1/1 parţi, fila 5 dosar.

Prin înscrisul sub semnătură privată intitulat contractul provizoriu de vânzare-cumpărare încheiat la data de 20 septembrie 1997, între reclamant, în calitate de cumpărător şi pârâtă, în calitate de vânzător, reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra terenul intravilan cu imobil în suprafaţă totală de 719 mp, situat pe raza localităţii M., teren localizat în CF nr.300112 Ineu, cu nr.admin. 307, pentru preţul de 5.000 lei, achitaţi în întregime.

Disp.art.5 alin.2 din Titlul X privind circulaţia juridică a terenurilor din Legea 247/2005, permit ca în cazul încheierii unui de vânzare cumpărare, cu privire la un teren, dacă una din părţi refuză ulterior să încheie contractul partea care şi-a îndeplinit obligaţia poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa reţine că antecontractul încheiat între părţi aflat la fila 5 dosar, îndeplineşte cerinţele generale de validitate a actelor juridice prevăzute de art.948 c.civ., respectiv că terenul se afla în patrimoniul vânzătorului promitent la data vânzării ca urmare a succesiunii legale, fiind executate clauzele anticipatorii, prin plata preţului.

Stabilind că forma autentică a actului de vânzare cumpărare de terenuri este prevăzută ,,ad validitatem”, urmează ca actul încheiat de părţi să fie calificat ca şi un antecontract de vânzare cumpărare, părţile putând să se prezinte la pentru a încheia respectivul act în formă autentică, efectuând totodată imobiliară prevăzută de lege, căci potrivit art.969 C.civ., părţile sunt ţinute să execute întocmai şi cu bună credinţă obligaţiile la care s-au îndatorat.

Potrivit dispoziţiilor legale de mai sus, se reţine că pentru admisibilitatea acţiunii este necesar ca pe lângă existenţa unui antecontract de vânzare-cumpărare valabil, să existe un refuz al uneia dintre părţi de a încheia actul de vânzare-cumpărare în formă autentică .

Ori, în speţă, deşi i s-a pus în vedere reclamantului de a face această dovadă, acesta nu s-a conformat.

Simpla neprezentare în faţa instanţei nu echivalează cu recunoaşterea pretenţiilor reclamantului, cu excepţia situaţiei prev.de art.225 c.pr.civ.

Pe de altă parte, reclamantul nu a făcut nici dovada că anterior introducerii acţiunii a notificat pârâta asupra îndeplinirii obligaţiei asumate prin antecontract, şi anume asupra obligaţiei de a încheia în viitor actul autentic de vânzare-cumpărare.

Potrivit disp.art.259 alin 61 din c.pr.fiscală ,,Înstrăinarea unui teren, prin

oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept,,.

La prima zi de înfăţişare, reclamantului i s-a pus în vedere de a depune dovada achitării obligaţiilor bugetare, respectiv certificatul fiscal emis de Primăria Ineu.

Cum din actele depuse la dosar nu se poate reţine că pârâta vânzătoare are stinse obligaţiile fiscale locale, cuvenite bugetului local de la locul situării terenului, respectiv că pârâta a refuzat să pună la dispoziţia reclamantului o atare dovadă, în speţă acţiunea reclamantului nu poate fi admisă, nefiind îndeplinită această cerinţă legală.

Pe cale de consecinţa, văzând în drept disp. art.969, art.1073 din cod civil, coroborate cu disp.art.5 alin.2 din Titlul X privind circulaţia juridică a terenurilor din Legea 247/2005 instanţa, urmează a se respinge acţiunea reclamantului formulată împotriva pârâtei, pentru obligaţie de a face.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată şi în drept dispoziţiile art.274 cod procedură civilă urmează a nu le acorda.

Pentru aceste motive instanţa, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul N.I.C. domiciliat în oraşul I., sat M., nr., judeţul Arad împotriva pârâtei M.A. domiciliată în oraşul I., strada R., nr., bl., sc., et., ap., judeţul Arad,pentru obligaţie de a face şi în consecinţă :

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 03 mai 2010.

Preşedinte Grefier