Obligatie de a face Cereri


R O M Â N I A

JUDECATORIA COSTESTI

SENTINTA CIVILA Nr. 120

PRESEDINTE M B

Grefier S G

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatori DC si D A si pe intimatii COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR BARLA si COMUNA BÂRLA- PRIN PRIMAR, având ca obiect obligatie de a face

La apelul nominal facut în sedinta publica, au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Dezbaterile si cuvântul pe fond asupra cauzei, au avut loc în sedinta publica din data de 26.01.2011, fiind consemnate în încheierea de la acea data, parte integranta din prezenta sentinta, când s-a amânat pronuntarea pentru data de astazi, 02.02.2011, cu urmatoarea solutie.

INSTANTA

Constata ca la data de 25.06.2010, prin actiunea formulata si precizata ulterior ( filele 18-20 si 27), reclamantii, D C si D A ,în contradictoriu cu pârâta, COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR – BÎRLA, au solicitat rectificarea procesului-verbal cu nr.1811/6.05.2010, în sensul modificarii amplasamentului terenului atribuit în posesie, în punctul „Vatra sat Urluieni ”, latimea acestuia impunându-se a fi de 12 m si lungimea de 122,16 m, iar pe latura de Nord pastrându-se vecinatatea S.C. Arges Agroproiect.

Reclamantii au mai cerut sa fie obligata COMUNA BÎRLA ( reprezentata de primar)sa dezafecteze terenul pe o suprafata de circa 50 mp , de temeliile din beton si din caramida.

În considerentele actiunii, s-a mentionat faptul ca obligatia de a modifica actul de punere în posesie si cea privind dezafectarea terenului au fost asumate de catre pârâte, cu prilejul încheierii procesului-verbal cu nr.197/3.06.2010, de catre judecatoresc, Vârga Ioan, cu ocazia punerii în a sentintelor civile nr.716/21.11.2006 si nr.1105/30.10.2009.

S-a aratat ca necesitatea existentei deschiderii de minim 12 m este determinata de reglementarile legale pentru terenurile din intravilan, referitoare la eliberarea autorizatiilor de construire pentru o casa sau alte dependinte.

S-a mai specificat faptul ca terenul ce urmeaza a le fi retrocedat reclamantilor nu poate fi afectat de alte constructii, demolarea acestora presupunând anumite cheltuieli, ce nu cad în sarcina lor.

În drept, reclamantii si-au întemeiat actiunea pe disp. artr.1073,1074 C. civ. , art.64 din Legea nr.18/1991 si art. 274 C.pr.civ.

În scopul solutionarii cauzei, s-au depus înscrisuri, s-au solicitat relatii de la Comisia Locala de Fond Funciar Bârla si s-a dispus efectuarea unei expertize de specialitate având ca obiectiv principal identificarea amplasamentului solicitat de catre reclamanti si evidentierea constructiilor edificate pe acesta, cât si celor situate pe suprafata atribuita deja în posesie.

La termenul din data de 26.01.2011, pârâtele, prin avocat, au invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, indicând sentinta civila nr.1105/30.10.2009, pronuntata de catre Judecatoria Costesti.

Analizând cu prioritate exceptia de mai sus, instanta constata ca în speta de fata nu sunt îndeplinite toate cerintele prevazute de disp. art.1201 C.civ.

Astfel, din continutul sentintei civile cu nr.1105/30.10.2009, rezulta ca prin actiunea înregistrata la data de 15.10.2007, sub nr.1376/214/2007, reclamantii D C si D A , au solicitat rectificarea procesului-verbal de punere în posesie cu nr.4194/21.09.2007, în sensul modificarii suprafetei din punctul „Acasa” si obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar – Bîrla la punerea lor în posesie asupra diferentei de teren arabil intravilan, neacordat pe acest amplasament, în alta zona aflata la dispozitia sa.

Prin sentinta civila nr.1105/30.10.2009, pronuntata în dosarul nr.1376/214/2007 al Judecatoriei Costesti, s-a admis plângerea reclamantilor si s-a dispus rectificarea procesului-verbal de punere în posesie cu nr.4194/21.09.2007, în sensul modificarii suprafetei de teren atribuita în punctul „Acasa”, ca fiind de 6834 mp.

Prin aceeasi hotarâre, a mai fost obligata intimata la punerea reclamantilor în posesia terenului arabil de 1466 mp, din intravilanul comunei Bârla, situat în punctul „Urluieni”, cu urmatoarele vecinatati: la N- S.C. Arges Agroproiect si Islaz comunal, la V- Drum Judetean, iar la E si S – Islaz comunal.

Sentinta a ramas irevocabila, prin nerecurare.

Asadar, prin compararea elementelor enumerate la art.1201 C.civ, cuprinse în cele doua actiuni, instanta observa lipsa identitatii de obiect si cauza, motiv pentru care va resping e exceptia invocata de catre pârâte.

Deliberând asupra actiunii reclamantilor, în raport de probele administrate si de argumentele prezentate-n cuprinsul acesteia,instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal cu nr.1811/6.05.2010, reclamantilor li s-a atribuit în posesie terenul de 1466 mp, cu urmatoarele dimensiuni si vecinatati: la N – S.C. Arges Agroproiect si izlaz comunal ( 140,02 m ); la S- Islaz comunal ( 10,47 m), la V- Drum Judetean ( 10,47 m) si la S- Islaz comunal ( 140,02 m).

Identificând terenul descris în procesul-verbal cu nr.1811/6.05.2010, expertul desemnat în cauza a constatat ca amplasamentul acestuia corespunde celui indicat în dispozitivul sentintei civile nr.1105/30.06.2009 ( ramasa definitiva si irevocabila ),conform caruia în partea de N sunt mentionate doua vecinatati ( S.C. Arges Agroproiect si islaz ).

Expertul a mai constatat ca pe terenul atribuit în posesia reclamantilor se afla o platforma betonata, moloz si fundatiile unor constructii ( evidentiate pe schita de la fila 45).

În procesul-verbal întocmit de executorul judecatoresc, Vârga Ioan, în dosarul de executare cu nr.197/2007, s-a consemnat angajamentul asumat de C.L.F.F. Bîrla fata de reclamanti ( reprezentata de domnul viceprimar, I A si de domnul inginer D M ) de a emite un nou proces-verbal de punere în posesie pentru suprafata de 1466 mp, a carei latime sa fie de 12 m si al carei vecin sa fie doar S.C. Arges Agroproiect S.A. si de a curata terenul de temeliile existente.

Pentru executarea ambelor obligatii s-a stabilit un termen de 15 zile, de la data încheierii procesului-verbal.

În opinia instantei, procesul-verbal al executorului judecatoresc, referitor la cele doua obligatii, mai sus descrise, nu are caracterul unei conventii valabil încheiate între parti, deoarece asumarea angajamentelor nu s-a realizat de catre reprezentantul legal al Comisiei Locale de Fond Funciar, respectiv de presedintele acesteia, care este primarul comunei.

În lipsa unui mandat special conferit celor doi semnatari ai procesului-verbal ( viceprimarul si inginerul, D M )actul juridic nu întruneste toate conditiile de fond prevazute de art 948 C.civ.,(consimtamântul, capacitatea de a contracta, obiectul si cauza) pentru a-si produce efecte juridice.

Chiar daca amplasamentul solicitat de reclamanti, încadrat între punctele A-I-H-G-F-E-A ( cu vecinatatile: la N- S.C. Arges Agroproiect, E si S- Izlaz comunal si V-Drum Judetean si izlaz comunal) este liber, schimbarea celui initial, stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca intrata-n puterea lucrului judecat, nu este posibila.

Rectificarea vecinatatilor terenului de 1466 mp ( la N acestea nefiind identice),ar echivala cu modificarea dispozitivului unei hotarâri judecatoresti , neatacata de parti , fapt ceea ce este inadmisibil.

Evaluând si cererea reclamantilor, având ca obiect obligarea comunei Bârla la dezafectarea terenului atribuit în posesia lor, instanta considera ca aceasta este neîntemeiata.

În absenta unui fapt ilicit sau în lipsa unui raport juridic, derivând dintr-o reglementare legala, nu se poate stabili în sarcina pârâtei o astfel de obligatie.

Reclamantii nu au demonstrat existenta vreunei legaturi de cauzalitate dintre actiunea sau inactiunea pârâtei ( ce se încadreaza-n sfera ilicitului) si rezultatul produs ( afectarea terenului lor de moloz si de temeliile unor constructii).

Tinând seama si de considerentele mai sus expuse, instanta nu va retine nici acea conventie ( consemnata în procesului-verbal al executorului judecatoresc ),ca izvor al obligatiei de dezafectare a terenului reclamantilor.

În consecinta, se va respinge actiunea formulata de reclamanti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre pârâte.

Respinge actiunea reclamantilor, D C si DA, domiciliati în comuna Bârla, sat Urluieni, jud. Arges, formulata în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR BARLA si COMUNA BÂRLA- PRIN PRIMAR

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, 2.02.2010

S.G. 01 Martie 2011