Obligaţie de a face Contracte


R O M A N I A

JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI

SENTINTA CIVILA NR. 377

Sedinta publica de la 09 iunie 2011

Completul compus din :

Presedinte : (…)

Grefier : (…)

Pe rol fiind judecarea cererii formulate de reclamanta (…), prin administrator judiciar (…) în contradictoriu cu parata (…), avand ca obiect obligatia de „a face”.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile, nici la prima, nici la a doua strigare.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care :

Asupra cererii de interventie formulata de (…) prin lichidator judiciar (…), în contradictoriu cu reclamanta (…), prin administrator judiciar (…) si parata (…); asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale de reprezentant legal invocata de parata (…); asupra exceptiei lipsei calitatii procesual active a reclamantei (…)prin administrator judiciar (…) invocata de (…)prin lichidator judiciar (…); asupra exceptiei lipsei de interes a reclamantei (…) prin administrator judiciar (…) invocata de (…)prin lichidator judiciar (…), precum si asupra fondului cauzei, instanta ramane în pronuntare.

I N S T A N T A,

Asupra cauzei civile de fata, constata :

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.12.2010 sub dosar nr. 29/248/2011, reclamanta (…), societate în insolventa în contradictoriu cu parata (…), a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate ca în data de 02.12.2010 a intervenit rezilierea de plin drept a contractului de comodat nr. (…) încheiat între parti în data de 20.10.2008 prin aplicarea pactului comisoriu de gradul IV, sa dispuna obligarea paratei la predarea catre reclamanta a urmatoarelor bunuri : 1 buc. rastel si 18 butelii aragaz, iar în caz de refuz sa autorizeze ca aceasta sa le ridice pe cheltuiala paratei, sa dispuna obligarea paratei la plata catre reclamanta a sumelor de bani obtinute din exploatarea bunurilor de mai sus începand cu luna iunie 2010, precum si la cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta, în calitate de comodatar a aratat ca a încheiat cu parata, în calitate de comodant, contractul nr. (…) avand ca obiect predarea unui rastel si a 18 butelii de aragaz în vederea exploatarii pe o perioada de 3 ani. Conform contractului, parata avea obligatia de a plati sumele reprezentand încarcatura butelii, însa înca din luna iunie 2010 a refuzat în mod nejustificat. Desi a fost notificata privind rezilierea contractului, parata nu s-a conformat.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 969 si 1573 C.civ.

Reclamanta a solicitat si instanta a încuviintat proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar, în copie : extras minuta încheierii din 26.10.2010 pronuntata în dos. nr. (…)al Tribunalului Brasov (f. 5), contractul de comodat nr. (…) (f. 6), procesul-verbal de predare-primire aferent contractului (f. 7) si notificarea adresata paratei (f. 8-9).

Parata (…) a formulat întampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale de reprezentant legal, atat a administratorului (…), cat si a avocatului reclamantei si exceptia netimbrarii cererii. Pe fond, parata a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata aratand ca bunurile în cauza au fost vandute succesiv catre (…), apoi catre (…).

În drept au fost invocate dispozitiile art. 723 C.pr.civ., art. 115-118 C.civ.

Parata a solicitat si instanta a încuviintat proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar, în copie : contractul de vanzare-cumparare nr. (…) dintre reclamanta si (…) (f. 14-16), contractul de vanzare-cumparare nr. (…) dintre (…) si (…) (f. 17-19) si contractul de vanzare-cumparare nr. (…) încheiat între (…) si (…) (f. 20-23).

În data de 03.02.2011, (…) a formulat cerere de interventie în interes propriu prin care a solicitat sa se constate ca bunurile si sumele de bani solicitate de reclamanta îi apartin si ca reclamanta nu are calitate procesuala activa si este lipsita de interes în promovarea actiunii.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 49 si urm. C.pr.civ. si art. 1294 si urm. C.civ.

Intervenienta a solicitat si instanta a încuviintat proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar, în copie : contractul de vanzare-cumparare nr. (…) dintre reclamanta si (…) (f. 26-31).

La termenul din 19.05.2011, instanta din oficiu a constat ca desi initial (…) datora taxa judiciara de timbru si timbru judiciar întrucat aceasta a intrat în lichidare judiciara, fiind numit ca lichidator judiciar (…) , aceasta este scutita de la plata acestora conform art. 77 din privind procedura insolventei.

Acelasi lucru îl retine instanta si în privinta reclamantei care se afla în aceeasi situatie cu (…) aflandu-se sub procedura prevazute de Legea nr. 85/2006.

Totodata de retine faptul ca desi initial administratorul judiciar al (…) a fost (…) (f. 5), ulterior aceasta a fost înlocuit cu administratorul judiciar (…) (f. 98).

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata :

În privinta admiterii în principiu a cererii de interventie formulata de (…), prin lichidator judiciar (…) în contradictoriu cu reclamanta (…), prin administrator judiciar (…) si cu parata (…), se retine ca prin aceasta se tinde la afirmarea unui drept subiectiv propriu, în speta ca bunurile solicitate de reclamanta ar apartine de fapt acesteia, care are o legatura suficienta cu drepturile subiective invocate de reclamanta, motiv pentru care instanta în baza art. 52 C.pr.civ., o va admite în principiu.

Conform art. 137 alin. 1 C.pr.civ., aceasta „se va pronunta mai întai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii”.

În privinta exceptiei lipsei calitatii procesuale de reprezentant legal, atat a administratorului (…), cat si a avocatului reclamantei invocata de parata (…), instanta retine ca în baza contractului de asistenta juridica nr. (…) (f. 81-89), reclamanta prin administrator judiciar (…) l-a angajat în vederea asistarii si reprezentarii pe avocat (…). Ulterior în locul administratorului judiciar (…) a fost numit administrator judiciar provizoriu (…) (f. 95). Astfel avand în vedere ca la momentul pronuntarii asupra acestei exceptii, reprezentantii legali si conventionali nu mai erau persoanele mai sus aratate, instanta va respinge exceptia lipsei procesuale de reprezentant legal invocata de parata (…), ca ramasa fara obiect.

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei (…), prin administrator judiciar (…) invocata de intervenienta (…) instanta retine ca reclamanta a încheiat cu parata un contract de comodat privind urmatoarele bunuri : un rastel si 18 butelii aragaz. Prin cererea de chemare în judecata reclamanta solicita rezilierea contractului de comodat si obligarea paratei la restituirea bunurilor, fapt de natura a oferi acesteia calitate procesuala activa în prezenta cauza, motiv pentru care va respinge exceptia ca neîntemeiata.

Privitor la exceptia lipsei de lipsei de interes a reclamantei (…), prin administrator judiciar (…) invocata de intervenienta (…), instanta retine ca raportat la obiectul cauzei, precum si la înscrisurile depuse la dosar (contractul de comodat nr. (…) – f. 6, procesul-verbal de predare-primire aferent contractului – f. 7 si notificarea adresata paratei f. 8-9), aceasta justifica un interes legitim, nascut, actual, personal si direct, motiv pentru care o va respinge ca neîntemeiata.

Pe fond, în privinta cererii formulate de reclamanta, instanta constata, în fapt, ca prin contractul de comodat nr. (…) (f.6), reclamanta, în calitate de comodant a predat paratei, în calitate de comodatar, un rastel si 18 butelii aragaz (a se vedea în acest sens procesul-verbal de predare-primire aferent contractului – f. 7) în vederea exploatarii pentru o perioada de 3 ani.

Referitor la intervenirea rezilierii de plin drept în baza unui pact comisoriu de gradul IV asupra contractului de comodat, instanta retine ca partile contractante pot insera într-un contract sinalagmatic clauze privind desfiintarea contractului în cazul neexecutarii culpabile a obligatiei asumate de oricare dintre ele.

În prezenta cauza, raportat la clauzele contractuale continute de contractul de comodat nr. (…) (f. 6), se retine ca nu a fost inserat un pact comisoriu de gradul IV, singurul caz de încetare anticipata a contractului fiind cel prevazut de art. 1573 C.civ., avandu-se în vedere caracterul real al contractului de comodat.

În concluzie, instanta retine ca desi reclamanta a notificat-o pe parata (f. 8-9), acest fapt nu poate duce la concluzia existentei unui pact comisoriu de gradul IV, ci doar la simpla manifestare a acesteia de a înceta contractul în mod unilateral.

Mai mult instanta retine ca la momentul la care s-a efectuat notificarea nr. (…) (f. 8-9), reclamanta vanduse bunurile în cauza catre intervenienta (…), conform contractului de vanzare-cumparare comerciala nr. (…) (f. 14-16).

În contractul mai sus amintit s-a stabilit ca dispozitiile art. 1573 C.civ. sunt aplicabile, astfel ca se va putea cere de catre comodant încetarea contractului si restituirea bunurilor si a sumelor de bani datorate, anterior împlinirii termenului contractului.

În drept, instanta constata ca potrivit dispozitiilor art. 1573 C.civ. : „Daca însa în curgerea termenului sau mai înainte de a se fi îndestulat trebuinta comodatarului, comodantul însusi ar cadea în o trebuinta mare si neprevazuta de acel lucru, judecatorul poate, dupa împrejurari, sa oblige pe comodatar la restitutiune”.

Astfel, pentru a se putea restitui bunul obiect material al contractului de comodat, în conditiile art. 1573 C.civ., este necesara îndeplinirea cumulativa a doua conditii : necesitatea imperioasa de a folosi bunul si caracterul imprevizibil al „trebuintei”.

Raportat la probele administrate în cauza, instanta constata ca reclamanta nu a facut în niciun fel dovada îndeplinirii celor doua conditii, motiv pentru care va respinge actiunea astfel cum a fost formulata, precizata si completata de reclamanta (…), prin administrator judiciar (…) în contradictoriu cu parata (…), ca neîntemeiata.

Asupra cererii de interventie în interes propriu, instanta, în fapt, constata ca dupa ce prin contractul de vanzare-cumparare comerciala nr. (…) (f. 14-16) încheiat cu reclamanta, aceasta a devenit proprietarul bunurilor solicitate, ulterior prin contractul de vanzare-cumparare nr. (…) (f. 17-19) a înstrainat la randul sau bunurile respective catre (…), iar aceasta la randul ei prin contractul de vanzare-cumparare nr. (…)le-a vandut catre (…) (f. 20-23).

În concluzie, avand în vedere ca proprietar al bunurilor în cauza nu mai este intervenienta (…), prin lichidator judiciar „(…)”, înca din data de 01.06.2010, instanta urmeaza a respinge cererea de interventie formulata de aceasta în contradictoriu cu reclamanta (…), prin administrator judiciar (…) si cu parata (…), ca neîntemeiata.

În baza art. 274 C.pr.civ., instanta constata ca : „Partea care cade în pretentiuni va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata”. În prezenta cauza, parata desi a solicitat cheltuieli de judecata nu a facut dovada acestora, astfel ca nu vor acorda cheltuieli de judecata acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Încuviinteaza în principiu cererea de interventie formulata de (…), prin lichidator judiciar „(…)” în contradictoriu cu reclamanta (…), prin administrator judiciar (…) si cu parata (…).

Respinge exceptia lipsei procesuale de reprezentant legal invocata de parata (…), ca ramasa fara obiect.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei (…), prin administrator judiciar (…) invocata de intervenienta (…), prin lichidator judiciar „(…)”, ca neîntemeiata.

Respinge exceptia lipsei de interes a reclamantei (…), prin administrator judiciar (…) invocata de intervenienta (…), prin lichidator judiciar „(…)”, ca neîntemeiata.

Respinge actiunea formulata de reclamanta (…), prin administrator judiciar (…), cu sediul în (…) în contradictoriu cu parata (…), domiciliata în (…) , ca neîntemeiata.

Respinge cererea de interventie formulata de intervenienta (…), prin lichidator judiciar „(…)”, cu sediul în (…) în contradictoriu cu reclamanta (…), prin administrator judiciar (…) si cu parata (…), ca neîntemeiata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 09.06.2011.

Presedinte, Grefier,

(…) (…)

Red. G.S./M.C.M.

5 ex./17.06.2011

??

??

??

??

– 4 –