Obligatii Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 701/2011

Şedinţa publică de la 09 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE X

PREŞEDINTE X

Grefier X

Grefier X

Pe rol, fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect obligaţie de a face formulată de reclamanţii X, judeţul Gorj în contradictoriu cu parata Comisia Locală de Fond Funciar Ţicleni, cu sediul în oraşul Ţicleni, judeţul Gorj.

La apelul nominal facut in sedinta publică au lipsit reclamanţii reprezentaţi fiind de avocat X, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca prin serviciul registratura a fost depus la dosarul cauzei raspunsul solicitat paratei materializat prin adresa cu nr. 1961/2011.

Interpelate părţile arată ca nu mai au alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Istanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si in continuare invocă excepţia lipsei de interes a reclamantilor în promovarea acţiunii.Acorda cuvantul partilor pe aceasta exceptie, apoi pe fond.

Avocat X pentru reclamanţi solicita respingerea exceptiei. Sustine ca reclmantii au interes in promovarea actiunii intrucat vanzatoarea terenului in litigiu a decedat si nu mai are alte mostenitori. Pe fond solicită admiterea actiunii, obligarea paratei sa înainteze documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate.

Instanta reţine cauza spre soluţionare.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele.

Prin acţunea înregistrată la această instantă la data de 18.08.2010 reclamanţii X au chemat în judecată pe parata Comisia Locală de Fond Funciar Ţicleni pentru ca prin sentinta ce se va pronunţa, în baza art.27, alin 2, indice 1 din Legea nr.18/1991, raportat la art.54 şi 64 din aceiaşi lege, să fie obligată pârâta să facă propunerile de atribuire a terenului în suprafaţă de 3000 m.p. situat în intravilanul oraşului Ţicleni, vecin la N-şoseaua, E- Cocioabă C-tin, S- matca nouă a pârâului Cioiana, V- Stamatoiu Gheorghe şi pe cale de consecinta reclamantii sa fie puşi în posesie cu privire la acest teren.

În motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că în fapt, aşa cum rezultă din adeverinţa de proprietate cu nr.1816/29.01.1992, cu privire la terenul de mai sus s-a validat dreptul de proprietate pentru X, anexa 2 b, poziţia 13. Prin sentinţa civilă nr.4767/26 noiembrie 1993 a Judecătoriei Tg- Cărbuneşti, rămasă definitivă şi irevocabilă, s-a pronuntat o hotărâre care ţine loc de act de vânzare – cumpărare cu privire la acest teren, între ei şi X, aceasta în prezent fiind decedată. Dat fiind faptul că până la decesul lui X, nu i s-a eliberat titlul de proprietate acesteia, iar după deces, deşi ei au solicitat expres să li se emită titlul de proprietate pe numele lor conform art.27, alin.2 indice 1 din Legea nr.18/1991 republicată şi să fie puşi efectiv în posesie dar s-a refuzat de Comisia Locală de aplicare a legii nr.18/1991 să procedeze în acest fel, li se impune plângerea de faţă.

În dovedirea actiunii reclamanţii au solicitat inciviiintarea probei cu inscrisuri depunand in acest sens adeverinţa provizorie de proprietate nr.1816/29.01.1992 emisă de Comisia Locală Ţicleni, sentinţa civilă nr.4767/26.11.1993 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti.

La solicitarea instanţei cu adresa nr.11289 din data de 26.10.2010 emisă de Primăria oraşului Ţicleni a comunicat cele solicitate de instanţă cu precizarea că nu s-a eliberat titlul de proprietate pentru terenul în litigiu; a mai arătat că privitor la suprafaţa din intravilan a terenului în litigiu, s-a pronunţat sentinţa civilă nr.4767/1993 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, intrată în puterea lucrului judecat, care ţine loc de act autentic de vânzare – cumpărare; iar privitor la suprafaţa din extravilan a terenului în litigiu s-a precizat că s-a pronunţat sentinţa civilă nr.1134/1999 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, intrate în puterea lucrului judecat, în acest context învederează că cele două hotărâri mai sus menţionate au caracter de titlu, reclamanţii deja au acte de proprietate asupra terenului din adeverinţă(fila 18), ca suprafata de teren in litigiu de 3000 m.p. este aferenta casei de locuit si se regaseste in terenul de 0,70 ha pentru care s-a eliberat adeverinta de proprietate in anul 1992 in favoarea numitei Xa, că suprafata de teren in litigiu de 3000 m.p. este descrisa in dispozitivul sentintei civile, că la baza emiterii adeverintei de proprietate cu nr. 1816/1992 a stat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate si testamentul cu nr. 1157/1971.

A depus parata cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de X, sentinta civila cu nr. 1134/7.04.1999.

La termenul de judecată din data de 9.03.2011 din oficiu instanţa a invocat excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii faţă de care reţine următoarele:

Reclamanţii au solicitat obligarea paratei să facă propunerile de atribuire a terenul in suprafaţa de 3000 m.p. situat in intravilanul oraşului Ticleni si sa ii pună efectiv in posesie pentru aceste teren.

Instanţa retine ca potrivit adeverinţei de proprietate cu nr.1816/29.01.1992 numitei X i s-a atribuit in proprietate terenul in suprafata de 0,70 ha situat pe raza comunei X judetul Gorj. Se menţionează în înscris ca dreptul de proprietate a fost stabilit in temeiul unei hotărâri a comisiei judetene anexa cu nr. 2 pozitia 13.

Au fost solicitate relaţii paratei in vederea comunicarii HCJ care a stat la baza adevrintei de proprietate, parata sustinand ca dreptul de proprietate nu a fost stabilit in urma unei asemenea hotarari ci s-a avut in vedere cererea de reconstituire formulata de X si un autentificat sub nr. 1157/1971.

Reclamanţii sunt dobâditorii unui teren in suprafaţă de 3000 m.p.. pe care l-au cumpărat de la numita X prin înscris sub semnătură privata.

Prin sentinţa civila cu nr. 4767/1993 pronunţata de Judecătoria Tg Carbunesti in dosar cu nr. 6683/1992 a fost admisa acţiunea civila formulata de reclamanţii in contradictoriu cu parata X, si s-a constatat că parata a vândut reclamanţilor un imobil compus din casă de locuit cu doua camere sala si beci din lemn acoperit cu ţigla si terenul pe care se afla construcţia vecin la rasarit cu X, la apus cu X, la sud cu soseaua Tg Carbunesti-Ticleni, la N cu apa Cioiana mentionandu-se ca sentinta tine loc de act autentic de vanzare cumparare. Parata Comisia Locala de Fond Ticleni sustine ca terenul pentru care s-a pronunţat sentinta civila este cuprins in suprafaţa totala de 0,70 ha mentionata in adeverinta de proprietate.

Interesul reprezintă o condiţie de ordin subiectiv care se analizează atât in persoana celui care acţionează in justiţie cat si in persoana adversarului acestuia. Justificarea interesului judiciar incumbă reclamantului si vizează in principal momentul initial al procesului in concret acela al promovării actiunii. Interesul trebuie sa fie justificat ulterior astfel incat sa fie legitim, personal născut si actual.

Se retine astfel ca reclamanţii sunt proprietarii terenului in litigiu in temeiul sentinţei civile 4667/1993, si astfel în calitatea acestora de nu au interes în promovarea prezentei cereri. In calitate de proprietari se bucură de toate prerogativele dreptului de proprietate în sensul că au posesia terenului.

Este adevărat că în sentinţa civilă mai sus amintită nu se arata care este întinderea suprafeţei aferenta casei de locuit, însă aceste lipsuri se pot remedia pe calea unei alte acţiuni privind constatarea întinderii dreptului de proprietate.

Cu totul altfel ar fi stat situatia in cazul in care terenul pentru care se solicita eliberarea titlului de proprietate ar fi fost cumpărat de catre reclamanti prin act sub semnatura privata si pana in prezent nu intervenise o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare.

In acest caz reclamantii ar fi justificat pe deplin interesul in promovarea unei asemenea actiuni reclamanţii având calitatea de creditori ai obligatiei de vanzare asumata de defuncta, iar interesul de a-si valida antecontractul de vânzare cumpărare era nu numai legitim si personal dar si născut si actual.

Mai mult dreptul de a solicita eliberarea titlului de proprietate si punerea in posesie este conferit de prevederile legii speciale doar persoanelor care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate si in favoarea cărora s-a eliberat o adeverinţa de proprietate in condiţiile legii fondului funciar. Este evident că reclamanţii nu sunt îndreptăţiţi sa solicite eliberarea titlului de proprietate si punerea in posesie asupra terenului in litigiu.

.Având in vedere considerentele de fapt si de drept mai sus expuse instanţa va admite excepţia lipsei de interes a reclamanţilor in promovarea acţiunii si pe cale de consecinţa va respinge acţiunea ca fiind promovata de persoane lipsite de interes.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii.

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii X X în contradictoriu cu parata Comisia Locală de Fond Funciar Ţicleni, cu sediul în oraşul Ţicleni, judeţul Gorj, ca fiind promovată de persoane lipsite de interes.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 9.03.2011.

C.P. 25 Martie 2011/5ex