Ordinanata Presedentiala Ordonanţă Preşedinţială


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1297/2011

Şedinţa publică de la 04 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant X şi pe pârât Y, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura este completa.

S-a facut referatul cauzei, după care :

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 02.02.2011, fiind consemnate în acea încheiere, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 04.02.2011, când în aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive a hotărât următoarele:

JUDECATORIA

DELIBERAND

Constată că, prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 17.06.2010, legal timbrata, reclamantul X a chemat in judecată pe pârâta Y.

S-a solicitat instanţei ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să dispună reîncredinţarea minorei V, născută în 15.01.2002 la reclamant cu obligarea pârâtei la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 25 % lei lunar din veniturile realizate, pe seama acesteia, ca măsură provizorie până la soluţionarea cererii ce formează obiectul Dosarului nr. 12038/271/2010.

Cu cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii sale, reclamantul învederează instanţei ca pârâta nu îi permite să viziteze minora la domiciliul acesteia şi nici la şcoala pe care o frecventează. De asemenea, relevă că pârâta nu-i poate oferi condiţii optime de creştere şi educare, neavând un loc de muncă şi fiind angrenată într-o relaţie de concubinaj, minora fiind victima comportamentului violent al concubinului. Se invocă faptul că pârâta expune viaţa minorei la un real pericol. Urgenţa este fundamentată de către reclamanta pe interesul superior al minorei, nefiindu-i ocrotite interesele, căreia nu i se mai asigură condiţiile necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare sub aspect material, moral şi afectiv.

Sunt invocate in drept dispoziţiile art. 581 cod pr.civila .

Pârâta se opune admiterii acţiunii, arătând că cele susţinute de reclamant nu corespund adevărului, aşa încât cererea o consideră neîntemeiată.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 5549/2009 pronunţată de Judecătoria Oradea în Dosarul nr. 2183/2008 s-a desfăcut căsătoria părţilor, iar printre altele s-a dispus încredinţarea spre creştere şi educare a minorei C, născută în 15.01.2002 în loc. Oradea, jud Bihor la mamă, reclamantă în respectiva pricină, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în cotă de 1 lei lunar din venitul net lunar, începând cu 06.03.2008 până la majoratul beneficiarei.

Pe rolul instanţei de fond se află cererea reclamantului de reîncredinţare a minorei dedusă judecăţii pe calea dreptului comun, îndosariată sub nr. 12038/271/2010.

Se ştie că importanta instituţiei „ordonantei preşedinţiale” decurge din natura masurilor ce pot fi luate de judecator , dar si din eficienta deosebita a procedurii instituite in acest scop.

Legea a creat un mijloc procedural rapid si lipsit de formalism pentru luarea unor masuri provizorii in cazuri ce reclamă urgentă. Scopul ordonanţei este acela de a evita pierderea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere , de a preveni o dauna iminenta ce nu s-ar putea repara şi de a inlatura eventualele piedici ivite in cursul executarii silite. Este evident că asemenea masuri si o interventie atit de prompta a justitiei nu se poate realiza in cadrul procedurii de drept comun , ci numai in conditiile unei proceduri suple si operative.

Conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale sunt instituite prin dispozitiile art 581 cod pr.civila şi anume : urgenta, caracterul vremelnic al masurii dispuse de instanta pe calea ordonantei presedintiale şi neprejudecarea fondului.

Cand solutioneaza o cerere de ordonanta presedintiala, instanta nu are de cercetat fondul dreptului disputat de părti , dar pentru ca solutia sa nu fie arbitrara va cerceta aparenta acestui drept. In literatura juridica, se arata ca judecatorul face un examen sumar al cauzei, legea dându-i dreptul sa „pipăie fondul” pentru a vedea de partea cui este aparenta dreptului. În cauză au fost audiaţi martorii Roşu Karoly, Gavriş Mircea, Gavriş Dorina.

Conform art. 44 C. fam, în cazul schimbării împrejurării ce au determinat o instanţă de judecată să dispună încredinţarea minorului la unul dintre părinţi, se va putea modifica măsura cu respectarea dispoziţiilor art. 42 aliniat 1 şi 2 C. fam.

Din cuprinsul Anchetei sociale nr. 253789/18.10.2010 efectuată de Primăria Oradea rezultă că reclamantul este pensionat pe caz de boală prin Decizia asupra capacităţii de muncă nr. 1268/01.04.2008, fiind diagnosticat cu „hernie de disc L4-L5-S1 cu parapareză flască şi depresie reactivă pe fond structural având capacitatea de muncă pierdută în totalitate. Totuşi, prestează munci ocazionale fiind distribuitor la ziarul „Crişana”.

În prezent, pârâta nu este angajată, dar depune diligenţe pentru căutarea unui loc de muncă.

La dosarul cauzei s-a depus copia unei plângeri penale formulată de pârâtă împotriva reclamantului pentru faptul că, deşi prin hotărârea de a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei, nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

Referitor la starea de sănătate a reclamantului prin înscrisul datat la 26.10.2010 de către un medic psihiatru se confirmă existenţa unui episod depresiv major precizându-se şi tratamentul ce se impune, respectiv administrarea unor antidepresive, ansciolitice şi somnifere.

Acest înscris, fiind emis de un specialist (medic psihiatru , dat fiind şi diagnosticul ce a dus la pensionarea reclamantului), are prioritate (producând efecte juridice) faţă de adeverinţa medicală nr. 237 din 14.01.2011 eliberată de medicul de familie al acestuia.

Se reţine în raportul de audiere a minorei întocmit de psihologul Curtii de Apel Oradea faptul că „din discuţiile cu tatăl reiese o tendinţă de a se pierde în detalii ca ulterior acesta să întâmpine o reală dificultate de a-şi reaminti subiectul discuţiilor. În cazul în care este întrerupt îi este dificil să-şi continue ideea. Discursul său este uneori incoerent, asociat cu o stare emoţională negativă puternică, ostilă. Tatăl este concentrat pe propriile sale trăiri emoţionale în relaţia cu fiica lui, fiindu-i dificilă o diferenţiere între raţional şi emoţional”.

Se mai precizează că „minora îşi exprimă preferinţa de a rămâne în continuare la domiciliul mamei” pentru că „aceasta a fost lângă ea şi a îngrijit-o”, că nu doreşte să se mute cu tatăl ei. De asemenea, se menţionează că disputa dintre părţi este „în principal referitoare la drepturile pe care le au asupra imobilului în care locuieşte pârâta şi minora ce beneficiază de condiţii locative precare (fapt confirmat şi prin declaraţiile martorilor audiaţi:), care însă, apreciază instanţa, au fost cauzate oarecum şi de acţiunile reclamantului prin vinderea unor ţigle de pe acoperişul casei, prin solicitarea de a se întrerupe furnizarea energiei electrice (cu toate că la despărţirea părţilor acesta a lăsat-o pe pârâtă cu datorii mari pe care s-a străduit să le achite).

Aşadar, indiferent de miezul conflictului dintre părţi, în speţă, dată fiind natura cauzei (cea de ordonanţă preşedinţială) instanţa trebuie să aprecieze dacă urgenţa motivată prin necesitatea ocrotirii intereselor minorei, este îndeplinită în pricină.

Ea trebuie apreciată prin raportarea prioritară la impactul pe care segregarea minorei de mediul său obişnuit l-ar avea asupra minorei, cu atât mai mult cu cât hotărârea vremelnică pronunţată pe calea ordonanţei preşedinţiale ar putea fi modificată de instanţa care soluţionează cererea pe fond în baza unui material probator mult mai vast.

În toate tratatele de psihologie a minorului de arată că procesele psihice, afectele unui minor de 9 ani se află în formare. Se subliniază maleabilitatea afectivă a acestuia, nevoia lui de a beneficia de un cadru stabil, echilibrat, care să-i asigure dezvoltarea armonioasă a personalităţii.

Din acest punct de vedere,coroborat cu starea de sănătate a reclamantului, instanţa consideră că luarea unei măsuri de reîncredinţare a minorei ar avea influenţe negative asupra evoluţiei acesteia, ce s-ar oglindi inclusiv în pregătirea şcolară, intelectuală a ei (actualmente abţinând rezultate foarte bune la învăţătură).

De altfel, însăşi psihologul Curtii de Apel Oradea subliniază că din cauza „condiţiilor financiare şi medicale ale tatălui, în prezent este dificilă mutarea fetiţei deoarece se ia în vedere măsura în care se poate asigura un mediu stabil, echilibrat din punct de vedere emoţional, o disciplină şi o monitorizare a minorei”.

Chiar dacă celelalte două condiţii de admisibilitate ale Ordonanţei Preşedinţiale sunt întrunite, instanţa având în vedere considerentele expuse apreciind că nu se justifică urgenţa schimbării măsurii încredinţării minorei, va respinge cererea, nefiind incidente prevederile art. 581 c.pr.civ.

Va respinge şi capătul de cerere referitor la obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată (deşi acestea ar fi datorate prin prisma prevederilor art. 274 c.pr.civ.) întrucât cuantumul onorariului avocaţial al reprezentantului pârâtei nu este înscris pe Împuternicirea avocaţială nr. 10/2010 aflată la fila 26 a dosarului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE ,

Respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulata de reclamantul X dom.in loc. Oradea, jud. Bihor împotriva paratei Y, dom.in loc Oradea, jud.Bihor.

Respinge cheltuielile de judecată solicitate de pârâtă.

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică din 04.02.2011 .

PRESEDINTE GREFIER

Red S.M./07.02.2011

Dact R.C./2 EX./08.02.2011