Ordonanta Ordonanţă Preşedinţială


R O M Â N I A Cod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr.88/317/2011

Sentinţa Civilă Nr. 897

Şedinţa publică din 24 martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE :

Grefier :

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect cu copii, formulată de reclamanta X, domiciliată în X, împotriva pârâtului X, în contradictoriu cu Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei X, judeţul Gorj şi Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei X judeţul Gorj şi a cererii reconvenţionale formulate de pârâtul reclamant Xl împotriva reclamantei pârâte X .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile, pârâtul reclamant X fiind reprezentat de avocat X.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, apărătorul pârâtului reclamant depune la dosar ancheta socială, după care, constatându-se dosarul în stare de judecată s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat X pentru pârâtul reclamant a solicitat admiterea acţiunii şi a cererii reconvenţionale cu precizările ulterioare, fără cheltuieli de judecată.

J U D E C Ă T O R I A

Asupra cauzei civile de faţă :

Prin sentinţa civilă nr.2459 din 07.09.2010 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr.1937/317/2010 a fost admisă acţiunea pentru divorţ formulată de reclamanta X, împotriva pârâtului X şi în contradictoriu cu autoritatea tutelară Consiliul Local .

A fost desfăcută căsătoria încheiată între soţi la data de 05.10.1997 şi înregistrată sub nr. 16/05.10.1997 în registrul stării civile al Consiliului Local al comunei X din culpa pârâtului, s-a dispus reluarea de către reclamantă a numelui avut anterior încheierii căsătoriei, acela de X, cu efectuarea cuvenitelor menţiuni în actele de stare civilă.

S-au încredinţat spre creştere şi educare reclamantei minorii X, născut la data de 14.07.1997 şi X, născut la data de 15.05.2001, fiind obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de 300 lei pentru fiecare minor cu începere de la data introducerii cererii de chemare în judecată, 04.05.2010 şi până la majoratul minorilor.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut că părţile sunt despărţite în fapt, că relaţiile dintre acestea sunt grav şi iremediabil vătămate datorită comportamentului agresiv al pârâtului, astfel încât continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, impunându-se desfacerea ei din vina exclusivă a pârâtului şi urmând ca cei doi copii minori rezultaţi din căsătorie să fie încredinţaţi mamei reclamante, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere stabilită în raport de venitul realizat în cuantum de 2047 lei.

Împotriva sentinţei a declarat apel pârâtul X, criticând-o pentru nelegalitate, cu motivarea că la instanţa de fond el nu a fost legal citat, întrucât are domiciliul în comuna X, sat X, citarea sa făcându-se la o adresă incorectă indicată de reclamantă, unde el nu locuieşte,m respectiv comuna X,. , astfel încât a fost lipsit de posibilitatea prezentării în instanţă şi a administrării de probe.

Analizând apelul prin prisma criticilor formulate Tribunalul Gorj l-a apreciat ca fondat pentru următoarele considerente :

Potrivit disp.art.90 alin.1 C.Pr.Civ. înmânarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură se face la domiciliul sau reşedinţa celui citat, ori în speţă se poate observa faţă de actul nou depus în apel, respectiv copie de pe cartea de identitate, că apelantul pârât are domiciliul în Xj, însă pe tot parcursul judecării cauzei în fond, la instanţa de fond, acesta a fost citat la o altă adresă indicată de reclamantă prin cererea introductivă de instanţă, respectiv X, ceea ce echivalează cu judecarea cauzei cu lipsă de procedură faţă de apelantul pârât, acesta nefiind prezent la nici unul dintre termenele de judecată, astfel încât conform art.89 alin.2 C.Pr.Civ., prin înfăţişarea sa să acopere viciul de procedură.

Prin decizia penală nr. 436 din 3.11.2010 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1937/317/2010 a fost admis apelul declarat de apelatul pârât X împotriva sentinţei civile nr. 2459 din 7.09.2010 pronunţată de Judecătoria X şi a fost trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti cauza a fost reînregistrată la data de 11.01.2011 sub nr. 88/317/2011.

Din oficiu, instanţa a dispus emiterea unei adrese către Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul X şi Colectivul de Sprijin al X, judeţul Gorj pentru a efectua anchetele sociale la domiciliile părţilor.

În cauză a formulat cerere reconvenţională pârâtul, prin care a solicitat desfacerea căsătoriei încheiată între părţi, să-i fie încredinţat spre creştere şi educare minorul X şi ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei.

Din oficiu, instanţa a dispus emiterea unei adrese către X pentru a comunica veniturile medii nete ale pârâtului reclamant pe ultimele 6 luni.

În şedinţa publică din data de 27 ianuarie 2011 s-a luat o declaraţie comună părţilor care au menţionat că sunt de acord cu desfacerea căsătoriei, solicitând să se pronunţe o hotărâre care să nu fie motivată.

Tot de comun acord, cei doi soţi au stabilit ca minorul X să fie încredinţat pârâtului, iar minorul X să fie încredinţat mamei reclamante.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că cererea de divorţ îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 37 alineat 2, art. 40, art. 42 alineat 1 şi 3 Codul familiei şi art. 6131, art. 617 Cod de procedură civilă.

Potrivit art. 6131 alineat 1 Cod de procedură civilă „ În cazul în care cererea de divorţ se întemeiază pe acordul părţilor, ea va fi semnată de ambii soţi. Atunci când este cazul, în acţiunea de divorţ, soţii vor stabili şi modalităţile în care au convenit să fie soluţionate cererile accesorii divorţului”.

Conform art. 6131 alineat 2 Cod de procedură civilă „ La termenul de judecată, instanţa va verifica dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va trece la judecarea cererii fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ”.

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 617 alineat 2 Cod de procedură civilă „ Hotărârea prin care se pronunţă divorţul nu se va motiva, dacă ambele părţi solicită instanţei aceasta”.

Cum părţile au solicitat desfacerea căsătoriei prin acordul lor de voinţă şi pronunţarea unei hotărâri care să nu fie motivată urmează ca instanţa, în raport de dispoziţiile textelor de lege menţionate să admită acţiunea reclamantei şi cererea reconvenţională, să dispună desfacerea căsătoriei prin consimţământul celor doi soţi şi să încuviinţeze ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de ,,”.

În legătură cu capătul de cerere privind încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor, instanţa va avea în vedere acordul părţilor în acest sens, dar şi anchetele sociale întocmite în cauză, în care sens va fi încredinţat reclamantei spre creştere şi educare minorul X şi pârâtului minorul X.

Cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere la care urmează să fie obligate părţile, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 86 alienat 1 Codul familiei, potrivit căruia “ Obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, părinţi şi copii, cel care înfiază şi înfiat, bunici şi nepoţi, străbunici şi strănepoţi, fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege”.

Conform art. 86 alienat 2 Codul familiei „ Are drept la întreţinere numai acela care se află în nevoie, neavând putinţa unui câştig din muncă, din cauza incapacităţii de a muncii”.

De asemenea, se va avea în vedere dispoziţiile art. art. 94 alineat 3 Codul familiei potrivit cărora, când întreţinerea este datorată de părinţi ea se stabileşte până la 1/4 pentru un copil, 1/3 pentru doi copii şi 1 /2 pentru trei sau mai mulţi copii.

În legătură cu aceste obligaţii de întreţinere ale celor doi soţi, deşi fiecăruia i s-a încredinţat spre creştere şi educare câte un minor, instanţa va dispune compensarea obligaţiilor întrucât pârâtul reclamant realizează un câştig mediu net lunar mult mai mare în comparaţie cu cel realizat de reclamanta pârâtă, în scopul prevenirii discriminării ce ar putea avea loc în sens contrar între minori.

În urma compensării va fi obligat pârâtul reclamant să plătească reclamantei pârâte în favoarea minorului X o de întreţinere lunară în cuantum de 196 lei începând cu data de 4.05.2010 până la majorat sau alte dispoziţii ale instanţei.

Se va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea având ca obiect divorţ cu copii, formulată de reclamanta X, domiciliată în X, împotriva pârâtului X, în contradictoriu cu Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei X, judeţul Gorj şi Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei X, judeţul Gorj şi cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant X împotriva reclamantei pârâte X, cu precizările ulterioare.

Desface căsătoria încheiată la data de 5.10.1997 şi înregistrată în registrul stării civile al comunei Primăriei X, judeţul Gorj sub nr. 16 din 5.10.1997, prin consimţământul ambilor soţi.

Încredinţează reclamantei spre creştere şi educare minorul X, născut la dat de X şi pârâtului minorul X, născut la data de X.

Compensează obligaţiile de întreţinere cu privire la cei doi minori şi în urma compensării obligă pârâtul să plătească reclamantei în favoarea minorului X o de întreţinere lunară în cuantum de 196 lei începând cu data de 4.05.2010 până la majorat sau alte dispoziţii ale instanţei.

Dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, respectiv X şi autorizează efectuarea menţiunilor aferente în actele de stare civilă.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă privind divorţul.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică din 24.03.2011

PREŞEDINTE, GREFIER

Red. P.S.

Tehnodact. I.A.

6 ex/29.03.2011