Ordonanta Presedentiala confiscare lemne Ordonanţă Preşedinţială


JUDECĂTORIA ORADEA-JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 4278/271/2011

SENTINŢA CIVILĂ Nr.5181/2011

Şedinţa publică de la 20 aprilie 2011

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ERDEI DANA VERONICA

Grefier: CUC MIHAELA IOANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile înaintată de reclamanta S.C. C. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA SILVICĂ B., având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reprezentantul pârâtei – M.C., lipsă fiind reclamanta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Grefierul de şedinţă expune referatul cauzei, învederând instanţei că prezenta cauză este la al 2-lea termen de judecată, procedura de citare este legal îndeplinită, cererea este timbrată cu 45 lei – taxă judiciară de timbru (conform chitanţei depuse la fila 2 din dosar) şi timbru judiciar mobil în valoare de 0,3 lei, în data de 11.04.2011 reclamanta a depus la dosar note de şedinţă, după care:

Instanţa comunică un exemplar din notele de şedinţă ataşate dosarului cu pârâta, prin consilier juridic.

Pârâta, prin consilier juridic, arată că, în privinţa excepţiei invocate, reclamanta a arătat că se judecă cu Direc?ia Silvică B., pe care o reprezintă, consideră cauza în stare de judecată.

Instan?a, în raport de motivele invocate în sus?inerea excep?iei lipsei calită?ii procesuale pasive, constată că de fapt se pune în discu?ie capacitatea procesuală a subunită?ii Ocolul Silvic O., care nu are personalitate juridică. Oricum, excep?ia se impune a fi respinsă, re?inând, pe de o parte, că reclamanta a confirmat că se judecă cu Direc?ia Silvică B., iar, pe de altă parte, având în vedere că pârâta ?i-a formulat apărarea în cauză prin Regia Na?ională a Pădurilor – Romsilva prin Direc?ia Silvică B.

Instanţa solicită reprezentantului pârâtei să arate dacă împotriva procesului verbal de contraven?ie, cu privire la măsura confiscării materialului lemnos, s-a formulat plângere contraven?ională de persoana vătămată.

Pârâta, prin consilier juridic, învederează că s-a discutat măsura confiscării doar în cadrul plângerii contravenţionale formulată de şofer, plângerea a fost respinsă în primă instan?ă de judecătorie ?i a devenit irevocabilă prin neexercitarea căii de atac. Arată că nu are alte cereri sau probe.

În temeiul art.167 C.proc.civ., instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind-o pertinentă, concludentă şi utilă solu?ionării cauzei.

Nefiind alte cereri formulate sau probe de administrat, constată pricina în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Pârâta, prin consilier juridic, solicită respingerea plângerii contravenţionale pentru motivele arătate în întâmpinare. Consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale. Procesul verbal de contravenţie încheiat pe seama transportatorului a fost atacat, iar plângerea contravenţională a fost respinsă prin hotărâre rămasă irevocabilă, astfel încât demersurile reclamantei nu sunt întemeiate. Fără cheltuieli de judecată.

J U D E C Ă T O R I A

Deliberând asupra cauzei civile,

În baza actelor din dosar, constată următoarele:

Prin cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 07 martie 2011, sub număr de dosar 4278/271/2011, reclamanta S.C. C. S.R.L. a chemat în judecată pârâta Regia Na?ională a Pădurilor – ROMSILVA prin Direc?ia Silvică B., solicitând instan?ei pronun?area unei hotărâri prin care pârâta să fie obligată să îi restituie, în regim de urgen?ă, materialul lemnos (bu?tean din specia cireş, în număr de 44 bucăţi – volum aprox. 19 mc), confiscat ilegal în data de 19.12.2009 şi aflat în custodia Ocolului Silvic O. – depozit T., cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt, reclamanta sus?ine că este proprietara materialului lemnos confiscat ilegal la data de 19.12.2009, prin procesul verbal de contraven?ie nr.2312 din 19.12.2009, prin care numitul G.B.E., şoferul firmei transportatoare B.-P. S.R.L., a fost sanc?ionat contraven?ional, cu toate că s-a făcut dovada deţinerii documentelor de proprietate şi provenienţă asupra lemnului.

Mai arată că ?oferul contravenient a formulat plângere contravenţională, însă societatea este blocată, întrucât materialul lemnos, livrat intracomunitar, nu a ajuns la destinaţie, iar partenerul străin urmează să o ac?ioneze în judecată.

Sus?ine că urgenţa restituirii materialului lemnos rezidă în faptul că prin măsura confiscării s-a blocat circuitul financiar al societăţi, iar, pe de altă parte, lemnul se depreciază calitativ.

În drept, cererea este întemeiată pe dispozi?iile art.581 şi art.242 C.proc.civ.

În proba?iune, a anexat sentinţa civilă nr.378 pronun?ată de Judecătoria Arad, plângerea contravenţională formulată de G.B.E., proces verbal de confiscare nr.2313 din 19.12.2009, proces verbal de constatare a contravenţiei nr.2312 din 19.12.2009, aviz de însoţire primar nr.0694715 din 17.12.2009, factura nr.013 din 17.12.2009, CMR, invoice nr.24 din 17.12.2009, adresă reclamantei din 21.12.2009 adresată Ocolului Sivic O. (f.9-24).

Cererea de ordonanţă preşedinţială a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 10 lei (s-a achitat suma de 45 lei prin O.P. din 02.03.2011, f.2), şi timbru judiciar în valoare de 0,30 lei.

Pârâta Regia Na?ională a Pădurilor – ROMSILVA prin Direc?ia Silvică B. a formulat întâmpinare, depusă în şedinţa de judecată din 30 martie 2011, prin care, pe cale de excep?ie, a invocat lipsa calităţii procesuale a Ocolului Silvic O., având în vedere că, potrivit art.6 alin.10 din H.G. nr.229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ocoalele silvice sunt subunităţi ale direcţiilor silvice judeţene, fără personalitate juridică, iar, pe fond, a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

În motivarea în fapt, arată că prin procesul verbal de contravenţie nr.2312 din 19.12.2009, făptuitorul G.B.E. a fost sancţionat contravenţional cu avertisment, întrucât a fost surprins de organele de poliţie vamală din localitatea B., transportând masă lemnoasă – buşteni de cire?, fără documente legale de provenienţă.

Prin sentinţa civilă nr.10740 din 24.09.2010 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul nr.8/271/2010, definitivă ?i rămasă irevocabilă prin neexercitarea recursului, s-a respins plângerea contravenţională formulată de G.B.E., fiind men?inut ca legal şi temeinic procesul verbal de contravenţie, atât sub aspectul sanc?iunii aplicate, cât ?i sub aspectul măsurii confiscării materialului lemnos.

În aceste condi?ii, consideră că orice contestare a legalităţii măsurilor aplicate prin procesul verbal, apare ca lipsită de sens.

În privin?a ordonan?ei pre?edin?iale, consideră că nu sunt îndeplinite condi?iile de admisibilitate prevăzute de art.581 C.proc.civ., respectiv urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii şi neprejudecarea fondului, motiv pentru care solicită respingerea cererii ca neîntemeiată.

În drept, întâmpinarea este întemeiată pe dispozi?iile H.G. nr.229/2009, Legea nr. 46/2008, H.G. nr.996/2008, art. 581 C.proc.civ.

În proba?iune, intimata a depus sentin?a civilă nr.10740 din 24.09.2010 a Judecătoriei Oradea, la care a făcut referire în cuprinsul întâmpinării (f.32-34).

Prin notele de şedinţă depuse prin registratura instan?ei în data de 11.04.2011 (f.37), reclamanta a solicitat respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale a Ocolului Silvic O., considerând calitatea acestuia justificată prin faptul că este cel care a confiscat materialul lemnos, a întocmit actele de confiscare ?i a semnat şi ştampilat în nume propriu documentele, însă, în acela?ii timp, a precizat că se judecă în contradictoriu cu Direcţia Silvică B., instituţie care prin întâmpinarea depusă şi-a recunoscut calitatea procesuală şi a formulat apărările de rigoare.

Excep?ia lipsei calită?ii procesuale pasive, invocată de pârâtă prin întâmpinare, calificată ca excep?ie a lipsei capacită?ii procesuale, a fost respinsă în ?edin?a de judecată din 20 aprilie 2011.

În cauză s-a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Examinând actele dosarului în raport de dispoziţiile art.581 C.proc.civ., instanţa reţine următoarele:

Prin cererea formulată pe cale de ordonan?ă pre?edin?ială, reclamanta solicită să i se restituie în regim de urgen?ă materialul lemnos care sus?ine că îi apar?ine în proprietate ?i a fost confiscat prin procesul verbal de contraven?ie nr.2312 din 19.12.2009, încheiat în sarcina ?oferului societă?ii transportatoare.

Potrivit art.581 C.proc.civ. « instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, pentru şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări ».

Pe lângă aceste dispozi?ii legale speciale privind condi?iile de admisibilitate ale ordonan?ei pre?edin?iale, întrucât măsura confiscării la care se face referire prin cererea formulată a fost dispusă printr-un proces-verbal de contraven?ie, instan?a apreciază că în analizarea cererii se impune a fi luate în considerare ?i dispozi?iile art.31 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, conform cărora, în ceea ce prive?te măsura confiscării, împotriva procesului-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei poate face plângere „cel căruia îi apar?in bunurile confiscate, altul decât contravenientul”.

Din aceste dispozi?ii legale rezultă că legiuitorul recunoa?te calea de atac a plângerii contraven?ionale atât contravenientului – împotriva tuturor clauzelor procesului verbal, cât ?i celui căruia îi apar?in bunurile confiscate – numai în ceea ce prive?te măsura confiscării.

Potrivit datelor spe?ei, reclamanta, de?i se consideră proprietara bunurilor confiscate, nu a formulat plângere contraven?ională împotriva procesului verbal cu privire la măsura confiscării, despre care afirmă că este nelegală.

În aceste condi?ii, atâta vreme cât reclamanta nu a în?eles să exercite calea de atac recunoscută de lege prin care ar fi putut să ob?ină anularea măsurii confiscării luată prin procesul verbal de contraven?ie, limitându-se să sus?ină că este nelegală ?i abuzivă, în mod evident nu este îndreptă?ită să formuleze prezenta cerere de ordonan?ă pre?edin?ială, caracterizată prin urgen?ă, neprejudecarea fondului ?i vremelnicie, pentru a ob?ine restituirea bunurilor confiscate, măsură care, în lipsa unei ac?iuni principale pe fond, ar echivala practic cu solu?ionarea fondului cauzei ?i ar dobândi caracter definitiv.

Împrejurarea că persoana sanc?ionată contraven?ional, în spe?ă ?oferul autovehiculului care transporta materialul lemnos, a formulat plângere contraven?ională, nu justifică formularea prezentei cereri de ordonan?ă pre?edin?ială de către reclamantă, atâta vreme cât aceasta nu este parte în litigiul respectiv, a cărui soartă sub aspectul disponibilită?ii care guvernează procesul civil, depinde exclusiv de atitudinea păr?ilor litigante, respectiv contravenientul ?i organul constatator. O dovadă a acestei atitudini discre?ionare este faptul că împotriva sentin?ei civile prin care s-a respins cu caracter definitiv plângerea contraven?ională formulată de ?oferul sanc?ionat contraven?ional, acesta nu a mai formulat calea de atac a recursului, hotărârea devenind astfel irevocabilă.

Oricum, condi?iile specifice, cumulativ prevăzute de art.581 C.proc.civ., pentru admisibilitatea ordonan?ei pre?edin?iale, ?i anume urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii solicitate şi neprejudecarea fondului dreptului, nu sunt îndeplinite în spe?ă.

Astfel, urgenţa există atunci când măsura solicitată este necesară pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

În justificarea urgenţei, reclamanta a invocat faptul că măsura confiscării materialului lemnos, luată prin procesul verbal de contraven?ie nr.2312 din 19.12.2009, îi blochează circuitul financiar, iar, pe de altă parte, a invocat faptul că lemnul se depreciază calitativ.

Raportând aceste argumente la cele trei situaţii caracterizate prin urgenţă anterior amintite, re?inând că măsura confiscării a fost luată printr-un proces verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei, care se bucură de prezum?ia de legalitate ?i temeinicie, confirmată în mod definitiv ?i irevocabil prin hotărârea judecătorească prin care s-a respins plângerea contraven?ională formulată de persoana sanc?ionată contraven?ional (sentin?a civilă nr.10740 din 24.09.2010 a Judecătoriei Oradea, dosar nr.8/271/2010, f.32-34), şi având în vedere că reclamanta nu a depus niciun fel de dovezi care să justifice urgenţa, instanţa apreciază că în speţă nu este îndeplinită această condi?ie.

Prezintă relevan?ă sub aspectul urgen?ei ?i faptul că măsura confiscării a fost luată în data de 19.12.2009 iar cererea de ordonanţă preşedinţială a fost formulată doar în data de 03.03.2011. Chiar dacă, în principiu, introducerea cererii de ordonanţă preşedinţială la o distanţă mai mare de timp faţă de faptul prejudiciabil, nu duce la lipsirea de valabilitate a cererii, în speţă, raportat la situaţia specifică, având în vedere că reclamanta a promovat cererea de ordonanţă preşedinţială doar la data de 03.03.2011, deci la mai mult de un an de zile de la data la care au luat cunoştinţă de măsura confiscării materialului lemnos care sus?ine că îi apar?ine, trecerea acestui interval de timp relativ îndelungat poate duce la concluzia că însă?i reclamanta nu a considerat că dreptul ei s-ar păgubi prin întârziere sau că i s-ar cauza o pagubă iminentă şi ireparabilă.

Cu privire la cea de a doua condiţie de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale, instanţa, de asemenea apreciază că nu este îndeplinită, întrucât măsura solicitată nu are caracter vremelnic, iar pe calea unei ordonanţe preşedinţiale nu pot fi luate măsuri definitive care să rezolve în fond litigiul dintre părţi.

Mai mult de atât, a?a cum s-a re?inut mai sus, reclamanta nu a formulat plângere contraven?ională împotriva procesului verbal prin care s-a luat măsura confiscării, care ar fi fost în măsură să fixeze în timp efectele vremelnice ale prezentei cereri formulată pe calea specială a ordonanţei preşedinţiale, condiţii în care instanţa reţine că în cauză nu este îndeplinită nici condiţia vremelniciei.

În ceea ce priveşte neprejudecarea fondului, astfel cum s-a menţionat anterior, instanţa apreciază că, prin soluţionarea cererii de restituire a materialului lemnos, astfel cum a fost formulată, s-ar dispune măsuri definitive care vizează însuşi fondul cauzei, or, pe cale de ordonanţă preşedinţială nu se poate rezolva fondul litigiului dintre părţi.

Pe de altă parte, în condi?iile în care reclamanta nu a formulat plângere contraven?ională cu privire la măsura confiscării iar plângerea formulată de persoana sanc?ionată contraven?ional a fost respinsă prin hotărâre definitivă ?i irevocabilă, este evident că aparen?a dreptului nu operează în favoarea reclamantei.

În raport de aceste considerente şi de dispoziţiile art.581 C.proc.civ., instanţa va respinge cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială, considerând-o neîntemeiată.

În cauză nu se acordă cheltuieli de judecată, având în vedere că pârâta, îndreptăţită la plata cheltuielilor de judecată potrivit art.274 C.proc.civ., nu a formulat solicitări în acest sens.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială de reclamanta S.C. C. S.R.L., cu sediul în B., strada C., nr…., judeţul B., în contradictoriu cu pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA prin Direcţia Silvică B., cu sediul în O., strada M.E. nr…, judeţul Bihor, având ca obiect restituirea materialului lemnos confiscat în data de 19.12.2009.

Respinge cererea reclamantei de plată a cheltuielilor de judecată.

Ia act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 aprilie 2011.

Preşedinte Grefier

DANA VERONICA ERDEI MIHAELA IOANA CUC