Ordonanta presedentiala – incredintare minor Minori


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. 75/RMF

Şedinţa publică de la 08 Iunie 2010

S-a luat în examinare pentru soluţionare recursul declarat de reclamanta

A.M.D., împotriva sentinţei civile nr.2299 din data de 12.03.2010, pronunţată de

Judecătoria Piteşti în dosarul nr.17820/280/2009, intimat-pârât fiind A.N..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurenta-reclamantă

personal şi asistată de avocat B. şi avocat S. pentru intimatul-pârât.

Procedura legal îndeplinită.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Avocat S. V. depune la dosar împuternicire avocaţială de reprezentare

juridică a intimatului-pârât şi întâmpinare din care comunică un exemplar

recurentei-reclamantă prin avocat.

Avocatul recurentei-reclamantă solicită amânarea judecării cauzei pentru a

lua la cunoştinţă de întâmpinare şi pentru a depune la dosar înscrisuri noi.

Avocatul intimatului-pârât arată că este de acord cu admiterea cererii de

amânare a judecării cauzei formulată de avocatul recurentei-reclamantă.

Tribunalul , având în vedere caracterul urgent al procedurii ordonanţei

preşedinţiale, precum şi faptul că nu s-a arătat ce înscrisuri urmează a fi depuse,

respinge ca neîntemeiată cererea de amânarea judecării cauzei .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la a doua strigare a răspuns

recurenta-reclamantă personal şi asistată de avocat B. şi avocat S. pentru

intimatul-pârât.

Avocatul recurentei-reclamantă arată că nu are cereri de formulat.

Avocatul intimatului-pârât arată că nu are cereri de formulat.

Tribunalul acordă cuvântul pe probe.

Avocatul recurentei-reclamantă depune la dosar adresa nr.605 din

28.05.2010, emisă de Instituţia Prefctului Judeţului Argeş prin care face dovada

demersurilor întreprinse de recurenta-reclamantă şi învederează că angajaţii

Primăriei ce a efectuat ancheta socială sunt rude cu intimatul-pârât. Solicită proba

cu înscrisuri şi relaţii de la Spitalul Judeţean Argeş-Secţia oncologie, în sensul de a

comunica daca mama intimatului-pârât, respectiv numita A. A. figurează în

evidenţe, pentru a dovedi că intimatul-pârât nu se poate ocupa de creşterea şi

educarea minorei având în vedere locul de muncă al acestuia şi faptul că bunica

paternă are probleme de sănătate ce nu-i permite să se ocupe de minoră.

Avocatul intimatului-pârât solicită proba cu înscrisurile pe care le depune la

dosar şi din care comunică un exemplar recurentei-reclamantă prin avocat. În cea

ce priveşte proba cu înscrisuri solicitată de recurenta-reclamantă prin avocat, arată

că este de acord cu admiterea acestei probe, iar în ceea ce priveşte proba cu relaţii

solicită să fie respinsă ca nefiind pertinentă soluţionării cauzei.

Tribunalul în baza art.305 Cod procedură civilă, încuviinţează proba cu

înscrisuri pentru ambele părţi.

Tribunalul respinge proba cu relaţii de la Spitalul Judeţean Argeş, solicitată

de recurenta-reclamantă prin avocat ca nefiind utilă soluţionării cauzei, raportat la

cadrul procesual al acţiunii de faţă.

Avocatul recurentei-reclamantă arată că nu are alte cereri de formulat.

Avocatul intimatului-pârât arată că nu are alte cereri de formulat.

Tribunalul, având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată cauza în

stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Avocatul recurentei-reclamantă solicită admiterea recursului aşa cum a fost

formulat, potrivit motivelor depuse în scris la dosar şi pe care le susţine. Arată că

intimatul-pârât nu se poate ocupa de minoră având în vedere locul de muncă al

acestuia, faptul că este plecat din ţară, iar în perioada în care lipseşte minora este

lăsată în grija bunicii paterne, persoană care nu se poate ocupa de minoră datorită

stării sale de sănătate. Arată că intimatul-pârât a arătat la lucrează pe TIR, însă la

fila 42 a dosarului se află dovada faptul că acesta deţine permis de conducere doar

pentru categoria B. Din referatul de anchetă socială rezultă că recurenta-

reclamantă are condiţii materiale şi morale pentru creşterea şi îngrijirea minorei,

aceasta fiind ajutată şi de părinţi.

Avocatul intimatului-pârât solicită respingerea recursului ca neîntemeiat,

potrivit motivelor expuse prin întâmpinarea depusă la dosar şi menţinerea sentinţei

de fond ca legală şi temeinică. Invocă excepţia inadmisibilităţii acţiunii sub aspectul

vremelniciei. Arată că recurenta-reclamantă nu are condiţii pentru creşterea şi

îngrijirea minorei, că minora locuieşte la intimatul-pârât, în comuna M., judeţul

Argeş, împreună cu fiul părţilor care este major. Din probele administrate în cauză

şi existente la dosar rezultă că minora este traumatizată de către mama datorită

comportamentului şi condiţiilor oferite în perioada când a fost la aceasta. Arată că

intimatul-pârât lipseşte din domiciliu perioade scurte de timp, respectiv 2-3 zile,

timp în care minora este lăsată în grija bunicii paterne. Nu s-a făcut dovada că

bunica paternă are probleme de sănătate. Solicită să fie avută în vedere şi poziţia

minorei. Solicită respingerea recursului, cu cheltuieli de judecată.

Avocatul recurentei-reclamantă solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii

acţiunii invocată de intimatul-pârât prin avocat, cu cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti,

la data de 12.11.2009, reclamanta A.M.D. a chemat în judecată pe pârâtul A.N.,

solicitând pe cale de ordonanţă preşedenţială încredinţarea provizorie a minorei A.

D. O., născută la data de XX.XX.2003, spre creştere şi educare reclamantei până la

soluţionarea irevocabilă a dosarului de 3477/280/2010, cu obligarea pârâtului

la plata pensiei de întreţinere începând cu data introducerii acţiunii şi până la

rămânerea irevocabilă a hotărârii de divorţ, pronunţate în dosarul 3477/280/2010,

cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii se arată că, părţile s-au căsătorit în anul 1990 şi din

căsătoria acestora au rezultat doi copii din care unul este major, şi minora A.D.O.,

născută la data de XX.XX.2003. S-a mai arătat că în luna august 2008 reclamanta a

fost alungată din domiciliul împreună cu minora de către pârât, a fost ameninţată

şi ulterior minora a fost luată cu forţa de la aceasta şi a dus-o la părinţii săi în com.

B. Reclamanta a încercat să ia legătura cu minora dar pârâtul i-a interzis acest

lucru.

In drept, au fost invocate prev. art.581 c.proc.civ., art.6132 c.proc.civ.

In drept, au fost invocate prev. art.581 c.proc.civ., art.6132 c.proc.civ.

La data de 12.03.2010, pârâtul A.N. a formulat cerere reconvenţională

solicitând pe cale de ordonanţă preşedinţială încredinţarea provizorie a minorei

A.D.O, născută la data de XX.XX.2003, spre creştere şi educare, până la soluţionarea

irevocabilă a dosarului de divorţ 3477/280/2010, cu cheltuieli de judecată,.

În motivarea cererii s-a arătat că părţile s-au căsătorit în anul 1990, şi din

căsătoria acestora s-au născut 2 copii. S-a mai susţinut că reclamanta nu prezintă

garanţiile morale, materiale şi sociale pentru creşterea copilului, deoarece aceasta a

plecat cu minora în domiciliul concubinului în judeţul G., unde copilul a fost

traumatizat suferind un puternic şoc afectiv şi emoţional datorită condiţiilor

existente, locuind într-o încăpere insalubră, fiind foarte speriată, când aude de

mama sa intră în panică. S-a mai arătat că pârâtul este ajutat de părinţii săi în

creşterea şi educarea minorei, este înscrisă la grădiniţa din comuna B., fiind foarte

apropiată şi ataşată de toţi cei din familie, înconjurată cu multă dragoste, alături de

fratele ei.

Prin sentinţa civilă nr.2299/12.03.2010 a Judecătoriei Piteşti, a fost respinsă

cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A.M.D., a fost admisă

cererea formulată de pârâtul A.N. şi s-a dispus încredinţarea minorei A.D.O.,

născută la data de XX.XX.2003, spre creştere şi educare pârâtului până la

soluţionarea irevocabilă a dosarului având ca obiect divorţ aflat pe rolul

Judecătoriei Piteşti.

În motivarea sentinţei s-a reţinut că probele administrate în cauză relevă că

minora a fost crescută şi îngrijită de părţi, până în luna august 2008 când

reclamanta a plecat din domiciliu, într-o comună din jud. G., împreună cu minora,

iar la data de 27.05.2009 a fost luată de pârât şi împreună cu fratele ai s-au stabilit la

domiciliul tatălui în com. B., sat. M. D. S-a mai arătat că de 1 an şi jumătate minora

se află la bunica paternă, fiind luată de către pârât din jud. G., unde se afla cu mama

într-o insalubră şi nu este de acord să fie încredinţată mamei spre creştere

şi educare având în vedere şocul prin care a trecut când a fost cu mama sa în jud.

G.. S-a mai subliniat că din referatul de anchetă socială întocmit în cauză de

Primăria B., minora se află în îngrijirea tatălui din data de 27.05.2009 şi este în

vârstă de 5 ani şi jumătate , minora a fost îngrijit şi crescut de părţi la domiciliul

din comuna B., ajutată de părinţii săi, iar pârâtul reclamant beneficiază de condiţii

optime de creştere şi educare a minorului, îi cunoaşte bine necesităţile, iar

programul de lucru îi permite să îl supravegheze corespunzător, are posibilităţi

materiale de creştere a minorului, având loc de muncă, are o atitudine

corespunzătoare faţă de copil, este ataşată de acesta, existând afecţiune reciprocă.

Împotriva acestei sentinţe în termen legal a fost formulat recurs de către

reclamanta A.M.D. apreciind că sentinţa este nelegală ca urmare a interpretării

greşite a probelor, în condiţiile în care pârâtul nu se ocupă personal de creşterea

minorei, fiind plecat pentru intervale mari de timp, din ţară. S-a mai susţinut

totodată că nu s-a avut în vedere că mama pârâtului , fiind grav bolnavă, nu se

poate ocupa în mod corespunzător de creşterea şi educarea minorei A.D.O.

Tribunalul deliberând asupra recursului reţine următoarele:

În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, pe

considerentul că se încalcă cerinţa vremelniciei, tribunalul apreciază că este

neîntemeiată, întrucât prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat

încredinţarea provizorie a minorei A.D.O, până la soluţionarea definitivă şi

irevocabilă a dosarului nr.8781/280/2008. Or, deşi prin sentinţa civilă

nr.470/18.01.2010 a Judecătoriei Piteşti, pronunţată în dosarul mai sus menţionat,

s-a respins cererea de divorţ, este de subliniat că nu s-a făcut dovada conform

art.1169 c.civ .că această sentinţă este definitivă şi irevocabilă, pentru a atrage

inadmisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială.

În ce priveşte fondul recursului tribunalul reţine că potrivit art.613 2

c.proc.civ. instanţa poate lua , pe tot timpul procesului, măsuri vremelnice cu

privire la încredinţarea copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la alocaţia de

întreţinere şi la folosirea locuinţei. Dacă în timpul procesului de divorţ soţii nu mai

locuiesc împreună şi nu se înţeleg cu privire la locuinţa minorilor se pune problema

încredinţării provizorii a acestora spre creştere şi educare unuia dintre părinţi.

Criteriul după care se va conduce instanţa pentru a decide în această privinţă este

numai interesul copiilor. Întrucât până la pronunţarea divorţului nu se poate spune

care soţ este vinovat de divorţ, nu există «soţ vinovat», aşa încât faptul că unul

dintre soţi este pârât nu trebuie să influenţeze cu nimic atribuirea provizorie a

copiilor minori (în acelaşi sens: Trib. Suprem, s.civ., dec.nr.428/1953, în C.D.1954,

p.148). Interesul superior al copilului trebuie să prevaleze în toate demersurile şi

deciziile care privesc copilul, acest interes fiind ridicat la rang de principiu atât de

normele naţionale, cât şi prin cele internaţionale în materie. Criteriile consacrate

de doctrină şi jurisprudenţă la stabilirea interesului superior al minorului, în cazul

încredinţării acestuia, la divorţ, sunt vârsta copilul, posibilităţile părinţilor de a

asigura o bună dezvoltare fizică, intelectuală şi morală, ataşamentul părinţilor faţă

de minor, precum şi al minorului faţă de părinţi, grija manifestată de părinţi faţă de

copii în timpul convieţuirii şi după despărţirea în fapt, precum şi alte asemenea; nu

în ultimul rând, interesul superior al copilului trebuie apreciat ţinând seama şi de

opţiunea exprimată de acesta la audierea în instanţă. Criteriile de apreciere a

interesului superior al minorului formează un ansamblul guvernat de principiul

egalităţii, ceea ce înseamnă că nu poate reţine caracterul primordial al unuia sau

altuia dintre criteriile respective în aprecierea interesului superior al copilului, nu

se poate absolutiza vreunul din criteriile enunţate, instanţa având obligaţia să le

evalueze în ansamblul lor, prin analizarea fiecărui criteriu, în contextul celorlalte.

Din declaraţia martorei A.A. (f.37-dosar fond) rezultă că minora a locuit

împreună cu părinţii săi, până în august 2008, în fostul domiciliul comun al

părţilor, din localitatea M.În aceeaşi declaraţie, s-a mai susţinut că din luna august

2008, minora A.D.O. a locuit cu mama sa în judeţul G.. Din referatul de anchetă

socială efectuat de către Primăria F. nr.4317/4.09.2008 (f.50, dosar fond) rezultă că

recurenta A. M. a locuit împreună cu concubinul acesteia P. J. şi cu minora A.D.O.,

în localitatea F., într-o locuinţă cu grad de igienă necorespunzător, improprie

pentru creşterea minorei A.D.O.. Din referatul de anchetă socială nr.872/9.02.2010

(f.31, dosar fond) rezultă că fiul părţilor, numitul A. B. M., născut la data de

YY.YY.1991 şi frate al minorei A.D.O, locuieşte cu tatăl său, în comuna M-D,

judeţul Argeş. Totodată din acelaşi referat rezultă că minora A.D.O., născută la data

de XX.XX.2003, locuieşte din data de 27.05.2009 la acelaşi domiciliul împreună cu

bunica paternă şi cu tatăl acesteia.Din referatul de anchetă socială efectuat de

Primăria comunei B. nr.865/26.02.2010 (f.55,dosar fond) rezultă că în prezent

minora A.D.O., este bine îngrijită, arătându-se totodată că aceasta şi-a manifestat

opţiunea de a locui în continuare cu tatăl şi cu bunica paternă.

Tribunalul având în vedere că măsura încredinţării dispusă pe calea

ordonanţei preşedinţiale, are un caracter vremelnic, până la soluţionarea definitivă

şi irevocabilă a dosarului nr. 8781/280/2008, apreciază că în aplicarea principiului

interesului superior al minorului, o importanţă deosebită o reprezintă şi asigurarea

unui climat de stabilitate şi siguranţă, care să permită dezvoltarea fizică, psihică şi

intelectuală a minorei A.D.O.. În acest sens, este de menţionat că deşi capacitatea

de adaptare a copiilor la vârste mici, este în general, dezvoltată, totuşi schimbările

fundamentale preconizate a se produce în viaţa unui minor, ca urmare a

încredinţării către un părinte, prin ruperea totală a legăturilor cu mediul în care s-a

familiarizat (familie, grădiniţă, prieteni), prin mutarea într-o altă localitate, la o

distanţă apreciabilă şi într-un mediu total diferit, în care nu a mai locuit, nu se

circumscriu interesului acesteia, în faza procedurii ordonanţei preşedinţiale. Astfel,

din probele administrate în cauză, rezultă că minora A.D.O., locuieşte din data de

27.05.2009, în localitatea M., în locuinţa bunicilor paterni, împreună cu fratele

acesteia, numitul A.B.M., de care este strâns legală în mod afectiv. Deasemenea din

cuprinsul referatului de anchetă socială nr.872/9.02.2010 al Primăriei comunei M.

rezultă că recurenta A.M. locuieşte în prezent în localitatea M., localitate în care

minora A.D.O. nu a mai locuit anterior. Or, tribunalul apreciază că la momentul

actual este important a se asigura minorei A.D.O., un climat pozitiv, de stabilitate şi

echilibru emoţional, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului mai sus menţionat,

urmând ca instanţa ce soluţionează acţiunea de divorţ să stabilească în concret

părintele căruia urmează a fi încredinţat în mod definitiv minora. Or, având în

vedere că se impune evitarea unor schimbări bruşte de domiciliu, în condiţiile în

care minora A.D.O. a mai fost supusă şi în trecut unor asemenea schimbări de

domiciliu, tribunalul apreciază că în mod corect a dispus instanţa de fond,

încredinţarea provizorie a minorei A.D.O., către tatăl său A.N., urmând ca

încredinţarea definitivă să fie dispusă de către instanţa, investită cu acţiunea de

divorţ.

Susţinerea recurentei că tatăl A.N. ar fi plecat perioade lungi din ţară,

neocupându-se , în mod direct , de creşterea minorei, este o simplă aserţiune,

nedovedită prin probele administrate, în condiţiile în care simpla împrejurare că

intimatul A.N., este şofer pe tir, nu este de natură a face dovada prin sine însăşi a

faptului că intimatul A.N., lipseşte perioade mari de timp. Desigur o asemenea

afirmaţie urmează a fi verificată de către instanţa de fond, investită cu soluţionarea

divorţului, pentru a se stabili realitatea acesteia.

În plus, nici susţinerea conform căreia referatul de anchetă socială nr.

nr.865/26.02.2010, nu corespunde realităţii , este nereală, având în vedere că acest

referat constituind un înscris autentic, conform art.1171 c.civ., poate fi combătur

doar pe calea procedurii înscrierii în fals , prevăzută de art.183 şi urm.cproc.civ.,

procedură de care recurenta A. M. nu a înţeles să uzeze. Totodată împrejurarea că

bunica maternă ar suferi de cancer, nu este de natură prin ea însăşi să împieteze

asupra creşterii şi educării a minorei A.D.O. de către intimatul A.N..

Pentru considerentele expuse, tribunalul în baza art.312 c.proc.civ.va

respinge recursul ca nefondat.

În baza art.274 c.proc.civ. va respinge cererea de acordare a cheltuielilor de

judecată solicitate de intimatul A.N., având în vedere că chitanţa justificativă a

onorariului de avocat a fost depusă după rămânerea în pronunţarea a cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul formulat de reclamanta A.M.D., declarat împotriva

sentinţei civile nr.2299/12.03.2010 a Judecătoriei Piteşti, în contradictoriu cu

pârâtul A.N., , ca neîntemeiat.

Respinge cererea intimatului A.N. de acordare a cheltuielilor de judecată ca

neîntemeiată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Iunie 2010.

Preşedinte,

Judecător,

Judecător,

Grefier,

7