Ordonanţă preşedinţială Circulaţie rutieră


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 560

Şedinţa publică de la 27 Iunie 2011

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr.783/199/20.06.2011, reclamantul, în contradictoriu cu I.P.J.Bacău, a solicitat pe cale de ordonanţă preşedinţială suspendarea măsurii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, măsură dispusă prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr.6940585/25.07.2010 încheiat de I.P.J.Bacău –S.P.R.

Cererea a fost legal timbrată cu 10 lei taxă timbru şi 1 leu timbru judiciar.

În motivarea cererii, revizuientul a învederat instanţa că la data de 27.07.2010 a promovat plângere contravenţională împotriva procesului verbal seria CC nr.6940585, încheiat la data de 25.07.2010, agent constatator din cadrul I.P.J.Bacău – S.P.R., prin care s-a constatat faptul că a condus auto marca Mercedes, cu viteza de 158 km/h, depăşind cu 58 km/h viteza maximă admisă în afara localităţii. În urma constatării acestei contravenţii, a fost sancţionat cu amendă în valoare de 540 RON şi 9 puncte de penalizare. De asemenea i s-a reţinut permisul de conducere în vederea suspendării.

Prin sentinţa civilă pronunţată la data de 16.06.2011 în dosarul nr.1038/199/2011 Judecătoria Buhuşi s-a pronunţat în sensul admiterii în parte a plângerii şi înlocuirii cu avertisment a amenzii contravenţionale.

Împotriva acestei sentinţe a formulat, la data de 17.06.2011, în baza art.322 pct.2 Cod pr.civilă, cerere de revizuire.

În ceea ce priveşte urgenţa acestei acţiuni, arată că este întreprinzător şi deţine funcţia de administrator în cadrul firmei SC SRL, SC P SRL şi SC SRL unde lucrează permanent un număr de 77 de angajaţi. Se ocupă de prospectarea pieţii lumii tipografice, de publicitate, de coordonarea lucrărilor şi face săptămânal cel puţin un drum de la Iaşi la Bucureşti şi retur.

Pentru aceste motive, suspendarea permisului de conducere i-ar aduce mari prejudicii atât lui , dar mai ales societăţilor comerciale pe care le administrează, implicit salariaţilor.

Cu privire la vremelnicia măsurii suspendării, a arătat că împotriva sentinţei civile a formulat, în baza art.322 pct.2 Cod pr.civilă cerere de revizuire. Solicită pronunţarea suspendării acestei măsuri până la judecarea cererii de revizuire a sentinţei civile pronunţată la data de 16.06.2011 în dosarul 1038/199/2010 a Judecătoriei Buhuşi.

Consideră că este îndeplinită cea de-a treia condiţie a admisibilităţii cererii întrucât fondul litigiului face obiectul dosarului nr.1038/199/2010, în prezent aflat în revizuire.

În susţinerea cererii , reclamantul a depus înscrisuri (fila 7, 8, 9, 11, 21, 33).

Legal citat pârâtul nu s-a prezentat la instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr.6940585/25.07.2010 încheiat de I.P.J. Bacău – Serviciul Rutier, reclamantul a fost sancţionat cu o amendă în sumă de 540 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.50 al.1 din republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Prin sentinţa civilă 538/2011 a Judecătoriei Buhuşi, s-a admis în parte plângerea formulată de petent şi s-a înlocuit amenda contravenţională cu avertisment.

Potrivit art.581 Cod pr.civilă, instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente şi care s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Pentru exercitarea unei acţiuni pe calea ordonanţei preşedinţiale se impune îndeplinirea cumulativă a trei condiţii: urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii solicitate şi neprejudecarea fondului, această din urmă condiţie decurgând din caracterul vremelnic al măsurii.

Instanţa, apreciază că în cauză nu este îndeplinită condiţia urgenţei şi anume păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere, reclamantul formulând o asemenea cerere după aproximativ un an de la data sancţionării sale, mai mult, plângerea formulată de petent împotriva procesului verbal de contravenţie a fost soluţionată irevocabil. Măsura reţinerii permisului rămânând valabilă.

Instanţa, reţine că, nici a II a condiţie nu este îndeplinită, întrucât măsurile luate pe calea ordonanţei preşedinţiale sunt limitate în timp, până la rezolvarea în fond a litigiului, or, fondul cauzei a fost soluţionat prin sentinţa civilă538/2011 pronunţată în dosarul 1038/199/2010 a Judecătoriei Buhuşi.

Cea de a III a condiţie neprejudecarea fondului, decurge din cea anterioară şi nici această condiţie nu este îndeplinită, fondul făcând obiectul dosarului 1038/199/2010 şi nu cel al revizuirii.

Prin urmare, instanţa, constată că în cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.581 Cod pr.civilă, considerent faţă de care instanţa, va respinge cererea ca inadmisibilă.

În temeiul art.274 Cod pr.civilă, va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Red.PA 13.07.2011