ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ-ÎNCREDINŢARE PROVIZORIE MINOR Ordonanţă Preşedinţială


Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta şi pe pârâtul -, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta asista lipsă fiind pârâtul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă , după care, reclamanta ,prin avocat depune la dosar certificatul de grefă ce atestă că pe rolul acestei instanţe se află dosarul nr.12867/225/2011,ce are ca obiect cu minori între aceleaşi părţi ca şi în prezenta cauză,respectiv reclamanta şi pe pârâtul .

Din oficiu,instanţa a luat un interogatoriu reclamantei,răspunsurile fiind consemnate în declaraţia de la fila 9 din dosar,aceasta arătând că minora,născută la este la o vârstă foarte mică,având doar un an şi opt luni,este mai ataşată de ea deoarece a crescut doar cu mama reclamantă,fiind în permanaenţă cu aceasta,iar în prezent pârâtul nu îi mai permite să îşi vadă fiica.

Având în vedere declaraţia reclamantei,precum şi faptul că procedura cu reclamantul s-a realizat prin luarea de către acesta la cunoştinţă a existenţei prezentei cauze,dar care nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat,precum şi specificul unei acţiuni în ordonanţă preşedenţială,iar reclamanta arată că pentru acest termen nu mai are alte probe respectiv înscrisuri,dar poate propune martori,instanţa apreciază că nu se mai impune administrarea altor probe,putându-se proceda la judecarea cauzei,motiv pentru care a acordat cuvântul pe fond.

Reclamanta,prin apărător solicită admiterea acţiunii având ca obiect ordonanţa preşedinţiala şi încredinţarea a minorei,născută la,spre creştere şi educare mamei reclamante ca măsură vremelnică până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr.12867/225/2011,dosar ce are ca obiect divorţ cu minori între aceleaşi părţi,aflat pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin,deoarece minora,născută la este la o vârstă foarte fragedă,având doar un an şi opt luni,este mult mai ataşată de ea crescând cu mama reclamantă,fiind în permanaenţă cu aceasta,iar în prezent pârâtul nu îi mai permite să îşi vadă fiica.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 23.09.2011 ,reclamanta a chemat în judecat pe pârâtul cerând instanţei să i se încredinţeze minora,născută la,spre creştere şi educare ca măsură vremelnică până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr.12867/225/2011,aflat pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin.

În motivarea acţiunii a arătata că din căsătoria cu pârâtul a rezultat minora,născută la,care este la o vârstă foarte mică,având doar un an şi opt luni,este mai ataşată de ea deoarece a crescut doar cu mama reclamantă,fiind în permanenţă cu aceasta,iar în prezent pârâtul nu îi mai permite să îşi vadă fiica,aceasta fiind lăsată de pârât la părinţii acestuia ,bunicii paterni ai minorei,care nu pot avea grijă de ea pe parcursul întregii zile,iar tatăl nu are priceperea pentru îngrijirea unui copil aflat la această vârstă, deoarece minora a fost crescută numai de reclamantă ,care i-a oferit un mediu familial propice .

A mai arătat că a promovat o acţiune privind divorţul ,această acţiune constituind obiectul dosarului nr. 12867/225/2011 al Judecătoriei Dr. Tr. Severin,înregistarat la 22.09.2011.

Deşi a solicitat proba cu martori şi ancheta socială,instanţa având în vedere specificul unei astfel de acţiuni,care este o procedură specială în temeiul căreia, instanţa de judecată poate dispune măsuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru:păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere,prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara,înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări,condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială fiind urgenţa măsurii solicitate,nesoluţionarea (neprejudecarea) fondului cauzei şi vremelnicia măsurii,iar în practica judiciară, în mod frecvent se recurge la procedura specială a ordonanţei preşedinţiale şi în materia raporturilor de familie.

Prin intermediul acestei proceduri nu pot fi luate măsuri definitive care să rezolve în fond litigiul dintre părţi,partea nemulţumită de măsura luată prin ordonanţă are posibilitatea de a se adresa instanţei, pe calea dreptului comun, măsurile dispuse pe calea ordonanţei preşedinţiale fiind limitate în timp, până la soluţionarea pe fond a cauzei.

În aceste condiţii,dacă s-ar recurge la dovedirea cererii prin proba cu martori şi cu anchetă socială,ar implica trecerea unei perioade foarte mari,aspect ce ar fi în contradicţie cu însăşi condiţiile de admisibilitate ale unei astfel de cereri.

În drept a invocat disp. art. 581 şi 613-ind.2 CPC, considerând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de aceste texte de lege.

La dosar a depus, taxă judiciară de timbru în sumă de 10 lei, respectiv chitanţa seria nr 26804/21.02.2011 şi timbru judiciar de 0,3 lei , certificatul de naştere al minorei,iar la termenul din 28.09.2011 s-a depus certificatul de grefă ce atestă că pe rolul acestei instanţe se află dosarul nr.12867/225/2011,ce are ca obiect divorţ cu minori între aceleaşi părţi ca şi în prezenta cauză,respectiv reclamanta şi pe pârâtul.

De asemenea,deşi procedura cu pârâtul s-a realizat prin luarea de către acesta la cunoştinţă a existenţei prezentei cauze,acesta nu a făcut ninici un fel de apărare,nedepunând întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi expune punctul de vedere faţă de acţiunea promovată.

La termenul de azi, după ce instanţa a constatat că este competentă în soluţionarea cauzei în baza art.. 129 alin.1din Constituţie , art 1 alin.3 CPC şi art.5 CPC.

Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , minorul are dreptul sa crească alături de părinţii săi, ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea si educarea copilului lor,iar în măsura în care există neînţelegeri între părţi care afectează în mod direct si pe copii, este necesar să fie considerat in primul rând interesul superior al minorului, astfel încât măsura dispusă să asigure bunăstarea materială şi spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia prin asigurarea creşterii , educării şi întreţinerii sale, prin menţinerea copilului într-un mediu cât mai apropriat de cel în care a crescut.

În raport cu cele expuse, instanţa apreciază ca întemeiată prezenta cauză urmând a o analiza şi din perspectiva dispoziţiilor art. 581 c.pr.civilă, potrivit căruia instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept s-ar păgubi prin întârziere , pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea recupera, precum şi pentru înlăturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Din analiza textului de lege invocat, rezultă că instanţa trebuie să analizeze în primul rând condiţiile de admisibilitate ale cererii de ordonanţă preşedinţială: urgenţa şi caracterul vremelnic al măsurii solicitate a se lua pe această cale , iar din acesta din urmă rezultă si a treia, că prin măsura luată să nu se prejudece fondul.

Condiţia urgenţei trebuind să fie apreciată de instanţă în mod concret în raport cu circumstanţele cauzei este întemeiată , având în vedere interesul superior al minorului, dreptul său atât la educaţie cât şi la ocrotire părintească, pe care în speţa de faţă mama i le poate asigura,îndeosebi având în vedere vârsta fragedă a minorei.

Înca din copilarie exista capacitati afective infantile si materne de atasament si de creare a unei legaturi speciale. Aceasta forta precoce de interactiune corespunde unei pulsiuni de afiliere autonoma si primitiva care permite dezvoltarea sănătoasă atât a comportamentului copilului mic cât şi a comportamentului matern si se continua prin dezvoltarea comportamentului social.

Din probele administrate rezultă că minora este foarte mică ,iar faptul că a stat în permanenţă cu mama sa,denotă un puternic ataşament faţă de mama sa ,care are posibilitatea asigurării unui mediu benefic minorei pentru creştere şi educare.

Condiţia caracterului vremelnic este şi ea îndeplinită având în vedere că măsura va dura până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. 12867/225/2011 al Judecătoriei Dr. Tr. Severin având ca divorţ cu minori.

Măsura ce o va dispune instanţa nu va prejudeca fondul , deoarece măsura definitivă a încredinţării minorului va fi pronunţată în dosarul nr 12867/225/2011.

Pentru cele expuse instanţa urmează să admită cererea de ordonanţa preşedinţiala formulată de reclamanta împotriva pârâtului şi va dispune încredinţarea a minorei,născută la,spre creştere şi educare mamei reclamante ca măsură vremelnică până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr.12867/225/2011,aflat pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin.

Întrucât judecata s-a făcut cu citarea părţilor,termenul de recurs va fi de 5 zile de la pronunţare,conform art.582-al.(1)-teaza I-c.proc.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de ordonanţa preşedinţiala , formulată de reclamanta, domiciliată în ,în calitate de reprezentant legal al minorei,împotriva pârâtului .

Dispune încredinţarea a minorei,născută la,spre creştere şi educare mamei reclamante ca măsură vremelnică până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr.12867/225/2011,aflat pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin.

Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronunţare.