Ordonanţă preşedinţială. Ordonanţă Preşedinţială


JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ………/271/2011

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ………../2011

Şedinţa publică din data de 17.03.2011

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: P.A.R.

GREFIER: A.M.M.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta C.F., domiciliată în …………., prin mandatar J.E., domiciliată în …………, în contradictoriu cu pârâţii C.L. şi C.V., ambii domiciliaţi în ……….., având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă mandatara reclamantei, J.C., personal şi asistată de avocat V.B., cu împuternicire avocaţială la dosar (fila 4), lipsă fiind pârâţii.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, nu s-a solicitat judecarea în lipsă, după care:

Reprezentantul reclamantei, avocat V.B., depune la dosar timbru judiciar de 0,3 lei, reclamanta fiind citată cu această menţiune pentru primul termen de judecată.

Instanţa procedează la legitimarea numitei J.E., mandatara reclamantei C.F., aceasta legitimându-se cu B.I. seria …. nr. ….

În temeiul art. 1591 alin. 4 C.proc.civ., instanţa îşi verifică din oficiu competenţa constatând că este competentă general în temeiul art. 581 alin. (2) C.proc.civ., material în temeiul art. 581 alin. (2) C.proc.civ. raportat la art. 1 pct. 1 C.proc.civ. şi art. 2 pct. 1 lit. b C.proc.civ., precum şi teritorial în temeiul art. 5 C.proc.civ. să soluţioneze prezenta cauză.

În baza art. 167 C.proc.civ. instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar de către reclamantă, considerând-o legală, concludentă, verosimilă şi pertinentă soluţionării cauzei.

Reprezentantul reclamantei arată că nu mai alte cereri de formulat şi probe de administrat.

În baza art. 150 C.proc.civ. instanţa constată cauza lămurită şi, faţă de solicitarea reprezentantului reclamantei, acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, emiterea ordonanţei preşedinţiale prin care să se dispună evacuarea pârâţilor din imobil şi lăsarea în deplină proprietate şi posesie a terenului şi a casei. De asemenea, solicită şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

INSTANŢA,

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 14.02.2011, sub nr. de dosar …../271/2011, reclamanta C.F., prin mandatar J.E., a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii C.L. şi C.V., emiterea ordonanţei preşedinţiale prin care să se dispună evacuarea pârâţilor din imobilul înscris în CF 641 L…, compus din teren de sub nr. topo 297 şi casă aferentă şi lăsarea în deplină proprietate, posesie şi folosinţă a acestor imobile.

În motivare, reclamanta a arătat că pârâţii C.L. şi C.V. i-au chemat în judecată pe numiţii C.F. şi C.F., în dosarul nr. …/1998 al Judecătoriei Oradea, iar prin sentinţa civilă nr. …./1998 instanţa de judecată a dat câştig de cauză petenţilor C.L. şi C.V..

Reclamanta a mai precizat faptul că sentinţa menţionată anterior a fost atacată cu apel la Tribunalul Bihor, care a admis în parte apelul, dispunând prin decizia civilă nr. …../A/1999 ca imobilul care în natură reprezintă casă de locuit şi teren aferent, în suprafaţă de 2939 mp, înscris în CF nr. …. nr. topo 297 …., să revină în proprietate apelanţilor C.F. şi C.F.

Decizia Tribunalului Bihor a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Oradea, care a menţinut în totalitate decizia Tribunalului, ca urmare a faptului că recurenţii au renunţat la a mai susţine recursul formulat.

Reclamanta a mai precizat că sentinţa recurată a rămas irevocabilă şi a fost învestită cu formulă la data de 29.05.2006.

Faţă de cele de mai sus, reclamanta a solicitat punerea în a hotărârii judecătoreşti menţionate anterior. Totodată reclamanta a mai învederat faptul că este o femeie în vârstă, beneficiind de o mică, motiv pentru care a solicitat evacuarea pârâţilor cât mai curând cu putinţă.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 581 şi art. 582 C.proc.civ.

În probaţiune reclamanta a depus la dosar înscrisuri, în copie: sentinţa civilă nr. ……./19.05.1998 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. ……../1998 (fila 7), decizia civilă nr. ………/A/08.0.3.1999 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. ……../1998 (fila 8), decizia civilă nr. ……../R/08.11.1999 pronunţată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. ………../1999 (filele 9-10), judiciară (fila 11), procură specială (fila 12).

Pârâţii, deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare în cauză şi nu şi-au exprimat poziţia procesuală faţă de acţiunea reclamantei.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta C.F., prin acţiunea de faţă, solicită în esenţă punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv a deciziei civile nr. ……../A/08.03.1999 a Tribunalului Bihor.

Din interpretarea art. 581 C.proc.civ, rezultă că procedura sumară a ordonanţei preşedinţiale poate fi folosită dacă sunt întrunite cumulativ trei condiţii, respectiv urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului.

Pe de altă parte, conţine dispoziţii speciale privind punerea în executare, printre altele, a unei hotărâri judecătoreşti, în Cartea a V-a, „Despre executarea silită”.

Potrivit art. 3711 alin. (1) C.proc.civ., „obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe … se aduce la îndeplinire de bunăvoie”. Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că „în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită …, dacă legea nu prevede altfel”.

De asemenea, art. 3712 alin. (1) C.proc.civ. prevede faptul că „pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în … predarea unui bun sau a folosinţei acestuia …”.

Din analiza acestui text de lege, rezultă că obligaţiile stabilite în sarcina debitorului printr-o hotărâre judecătorească se aduc la îndeplinire prin procedura executării silite.

Faţă de existenţa procedurii executării silite, ca o procedură specială, pentru punerea în executare, printre altele, a unei hotărâri judecătoreşti, instanţa apreciază că este inadmisibilă o cerere de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, pe calea ordonanţei preşedinţiale.

De altfel, urmarea unei astfel de căi nu este justificată nici raportat la condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale, respectiv urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului, însă aceste aspecte nu vor fi analizate de instanţă, raportat la considerentele anterioare privind existenţa unei proceduri legale speciale privind punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.

Pentru aceste motive, instanţa constată că acţiunea reclamantei este inadmisibilă şi o va respinge ca atare.

Conform art. 274 alin. (1) C.proc.civ. partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. În speţă, reclamanta a căzut în pretenţii, însă pârâţii nu au solicitat acordarea de cheltuieli de judecată. Totodată instanţa constată că cererea reclamantei, prin avocat, de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, este nefondată, deoarece reclamanta a căzut în pretenţii, motiv pentru care instanţa va respinge şi capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca inadmisibilă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta C.F., domiciliată în …………., prin mandatar J.E., domiciliată în …………, în contradictoriu cu pârâţii C.L. şi C.V., ambii domiciliaţi în …………

Respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.03.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. P.A.R.

Dact. P.A.R./6ex/18.03.2011

Comunicări: 1 ex sentinţă – cu reclamanta C.F./18.03.2011

1 ex. sentinţă – cu mandatara reclamantei, J.E./18.03.2011

1 ex sentinţă – cu pârâta C.L./18.03.2011

1 ex. sentinţă – cu pârâtul C.V./18.03.2011