Partaj bunuri comune. Apel declarat împotriva încheierii de îndreptare a erorii materiale. Limitele cercetării judecătoreşti în recurs. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


S-a constatat că valoarea totală a masei partajabile este de 159.600lei şi că la această masă concură reclamanta cu o cotă de 65% şi pârâtul cu o cotă de 45 % ;

S-a dispus sistarea stării de indiviziune prin formarea şi atribuirea de loturi, astfel:

Reclamantei i s-au atribuit următoarele bunuri: apartamentul nr.11 situat în municipiul Suceava, str. Cuza Vodă ,nr.14,bl.70,sc.F, et.III, în valoare de 145.800 lei, o mochetă mică în valoare de 100 lei, o lustră în valoare de 100 lei, o garnitură mobilă dormitor (un pat dublu pe mijloc, dulapuri laterale, birou calculator pe colt) în valoare de 2500 lei, un televizor color în valoare de 400 lei, 3 mochete în valoare de 150 lei, jaluzea perete în valoare de 150 lei, o garnitură mobilă bucătărie (3 corpuri suspendate, 3 corpuri mobilă, un corp separat, o masă bucătărie, 6 scaune) în valoare de 1.500 lei, o combină frigorifică „Arctic” în val. de 800 lei, un cuptor cu microunde DAEWO în valoare de 350 lei, un aragaz cu patru ochiuri în valoare de 300 lei, un covor în valoare de 150 lei, o hotă Elica în valoare de 300 lei, veselă,tacâmuri, pahare diverse în valoare de 300 lei, o centrală Proterm în valoare de 1.000 lei, o maşină de spălat Indesit în valoare de 1.100 lei, două fotolii şi o măsuţă în valoare de 300 lei, un cuier haine în valoare de 200 lei, valoarea totală a bunurilor atribuite fiind de 155.500 lei;

Pârâtului i s-au atribuit următoarele bunuri: o garnitură mobilă sufragerie ”Victoria” (o canapea, 2 fotolii, o măsuţă mică, o servantă TV) în valoare de 3.000 lei, un televizor color LG în valoare de 600 lei, un covor 2m/4m în valoare de 500 lei, valoarea totală a acestora fiind de 4100 lei;

Au fost obligate părţile să-şi predea reciproc bunurile ce le-au fost atribuite;

A fost obligată reclamanta la plata către pârât a sumei de 67720 lei cu titlu de sultă şi a sumei de 33lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Ulterior, prin încheierea dată în şedinţa camerei de consiliu din 10.09.2010, la cererea reclamantei, s-a dispus îndreptarea erorii materiale din considerentele sentinţei, în sensul că la pag. 5, alin. 4 s-a menţionat adresa corectă a imobilului supus partajului, anume str. Cuza Vodă nr. 14, bl. 70, sc. F, ap. 11, Suceava.

Cu referire la această din urmă cerere a reclamantei, prima instanţă a reţinut că solicitarea de a se înscrie în sentinţă o altă cotă de contribuţie la dobândirea bunului nu poate fi primită, neconstituind „eroare materială”, în accepţiunea dispoziţiilor art. 281 Cod procedură civilă, deoarece sultele au fost calculate în raport de cotele menţionate în hotărâre.

Sentinţa a fost criticată în apel de ambele părţi din proces, sub aspectul cotelor de contribuţie stabilite.

Pârâtul a criticat hotărârea, arătând că nelegal s-a reţinut în sarcina sa o cotă de contribuţie de doar 45%, deşi prezumţia contribuţiei egale a soţilor nu a fost răsturnată în cauză de reclamantă prin dovada contrară.

La rândul său, reclamanta a criticat încheierea de îndreptare a erorii materiale, arătând că se impunea admiterea cererii sale în totalitate, deoarece valoarea masei de partajat nu poate fi de 110%, cum rezultă din cumularea cotelor de contribuţie stabilite de prima instanţă. Din calcule rezultă că instanţa de fond a avut în vedere fie cota de 55% pentru ea şi cota de 45% pentru pârât, fie de 65% pentru ea şi de 35% pentru pârât.

Prin decizia civilă nr. 277/9 noiembrie 2010, Tribunalul Suceava a respins apelul declarat de pârât şi, admiţând apelul declarat de reclamantă, a schimbat parţial încheierea din 10.09.2010 a Judecătoriei Suceava şi a rectificat eroarea materială din considerentele şi dispozitivul sentinţei, stabilind că la dobândirea bunurilor comune supuse partajului reclamanta a avut o contribuţie de 55%, iar pârâtul de 45%.

Instanţa a reţinut că, din verificarea calculelor efectuate de prima instanţă, vizând evaluarea masei partajabile, echivalentul valoric al cotelor de contribuţie şi valoarea sultei stabilite, rezultă în mod evident că s-a avut în vedere o cotă de 55% pentru pârâtă, iar nu 65% cum s-a scris în mod eronat.

Împotriva deciziei a declarat recurs în termen legal reclamanta. În dezvoltarea motivelor a arătat că îndreptarea erorii materiale trebuia să vizeze cota pârâtului, anume 35% în loc de 45%, iar nu cota sa de 65%, deoarece cota de doar 55% stabilită în favoarea ei contravine probelor administrate în cauză.

Prin întâmpinare, reclamantul s-a opus recursului.

Examinând decizia atacată prin prisma criticii formulate de reclamantă care, în drept, se încadrează în motivul de nelegalitate prevăzut de dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, vizând modul de aplicare, de către instanţe, a dispoziţiilor art. 281 Cod procedură civilă, Curtea constată neîntemeiat recursul.

Astfel, examinând apelul declarat de reclamantă, îndreptat împotriva încheierii de rectificare a erorii materiale din data de 10.09.2010, instanţa de apel nu a procedat la o reevaluare a probelor administrate în cauză, pe baza cărora prima instanţă a reţinut cotele de contribuţie ale părţilor litigante la dobândirea bunurilor comune supuse partajului, ci, verificând calculele matematice efectuate de judecătorul fondului, a constatat că, în mod evident, acestea relevă că s-a avut în vedere procentul de 55% în favoarea reclamantei, iar nu de 65% cum s-a scris în mod eronat. Fiind vorba de o greşeală de calcul, aceasta a fost îndreptată în temeiul art. 281 Cod procedură civilă.

Aşadar, câtă vreme cercetarea judecătorească în calea de atac a apelului s-a efectuat în limitele stabilite de reclamantă, care nu au impus reanalizarea probelor, critica formulată de aceasta în recurs, potrivit cărora din probele administrate ar rezulta cota de 65% în favoarea sa şi de 35% în favoarea pârâtului, nu poate fi primită în calea extraordinară de atac.

De altfel, reclamanta însăşi a arătat în motivele de apel că „se pare, din calcule, că s-a avut în vedere o cotă de 55% pentru reclamantă şi de 45% pentru pârât”.

În condiţiile în care cererea reclamantei ar fi presupus reaprecierea probelor administrate, aceasta nu ar fi putut fi rezolvată prin procedura reglementată de dispoziţiile art. 281 Cod procedură civilă, cum de altfel, a motivat prima instanţă prin încheierea din 10.09.20101, criticată în apel de parte.

Sulta în sumă de 67.720 lei la care a fost obligată reclamanta reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a bunurilor atribuite în lot, de 155.500 lei, şi valoarea cotei sale de contribuţie la dobândirea bunurilor, de 87.780 lei. Or, suma de 87.780 lei reprezintă 55% din valoarea totală a bunurilor supuse partajului, de 159.600 lei.