PARTAJ -INADMISIBILITATE Partaj


Motivând că societatea debitoare a emis un bilet la ordin scadent anterior promovării acţiunii şi avalizat de pârâta debitoare, reclamanta a invocat art.493 Cod pr.civilă care prevăd că un creditor personal al unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu va putea să urmărească partea din imobil aflat în proprietate comună ci va trebui să ceară mai întâi împărţeala bunului.

Pârâţii au invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii motivată de lipsa interesului în condiţiile în care din înscrisurile depuse la dosar rezultă intrarea societăţii debitoare în procedura generală a insolvenţei , prevăzută de Legea 85/2006 modificată iar pe lista creditorilor privind societatea debitoare se regăseşte şi societatea X , societate creditoare reclamantă în cauză.

Art.63 din legea 58/1934 prevede că neplata la scadenţă a sumei prevăzute în titlu executoriu deschide posesorului acestuia dreptul la acţiunile directe sau la executarea nemijlocită a titlului.

Acest drept de opţiune instituit în favoarea creditorului se manifestă în mod irevocabil, astfel încât posesorul care a pus în biletul la ordin investit cu formulă nu are posibilitatea de a părăsi acest demers şi de a formula o altă acţiune directă.

Astfel , acţionarea în judecată a avalistului apare lipsită de interes după înscrierea creditoarei la masa credală cel puţin până la finalizarea demersului sau de executare nemijlocită a titlului executoriu pentru care a optat.În acest sens s-au pronunţat constant instanţele de judecată după anul 2006.

In consecinţă, cererea reclamantei a fost respinsă ca inadmisibilă pentru lipsa de interes , faţă de scopul acţiunii de partaj judiciar, obligarea debitoarei în calitate de avalist la plata sumei datorate