Partaj succesoral. Hotărâre parţială art.270 cod procedură civilă Succesiuni, moşteniri


Prin cererea înregistrată la Judecătoria V sub nr. 854/335/2010, reclamantul S.A., a chemat în judecată pe pârâţii S.A, T.N., T.C., N.A şi T.M., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate deschisă succesiunea defunctei S.V.decedată la data de 26.12.2004, cu ultimul domiciliu în comuna T. de J., jud. T., să se constate deschisă succesiunea defunctului S. I., decedat la data de 27.12.2008 cu ultimul domiciliu în comuna T. de J., jud. T. şi să se dispună sistarea stării de indiviziune asupra bunurilor rămase de pe urma acestora.

În motivarea cererii sale, reclamantul arată că este nepotul de fiu predecedat, S. D. pârâtul este fiul defuncţilor.

Masa succesorală se compune dintr-o casă ce a fost realizată de autorii lor în timpul căsătoriei, din cota de 1 din terenul în suprafaţă totală de 3,96 ha înscrisă pe TP nr. 7901017/09.04.1996; cota de 1 din terenul de 240 mp pădure înscrisă în TP nr. 7901498/09.04.1996 ( cote cuvenite defunctei S.V.), precum şi terenurile de 0,4200 ha înscris pe TP nr. 7901265/1996 şi 6,5600 ha, înscris pe TP nr. 8000781/1997 ambele pe numele lui S.I.

Se mai arată că diferenţa de 3 privitoare la terenuri revine celorlalţi pârâţi din proces, înscrişi alături de S.V..

La prezentul termen de judecată reclamantul şi pârâtul au depus tranzacţie prin care s-au înţeles cu privire la casa autorilor lor şi cu privire la terenul dat în proprietate lui S.I., solicitând a se lua act de aceasta învoială şi a se da o hotărâre parţială.

Cu privire la restul bunurilor urmează a se continua judecata.

Având în vedere actele dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamantul S.A.este fiul lui S.D.şi moştenitor împreună cu soţia supravieţuitoare S.S., astfel cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 124/02.05.1996.

S.A., vine la succesiunea bunicilor săi S.V. şi S.I., prin reprezentarea tatălui său predecedat, beneficiu de care nu se poate folosi şi soţia supravieţuitoare a lui S. D.

Pârâtul S.A.este fiul celor doi defuncţi S.V. şi S. I., cei doi având astfel cote egale asupra bunurilor.

Potrivit art.270 cod procedură civilă, în situaţia în care sunt recunoscute o parte din pretenţiile reclamantului, instanţa poate da o hotărâre parţială în măsura acestei recunoaşteri.

Instanţa constată că în ceea ce priveşte succesiunile celor doi defuncţi si componenţa masei succesorale s-au produs dovezi cu privire la existenţa bunurilor şi dreptul de proprietate asupra acestora.

Instanţa constată că părţile au capacitatea legală de a tranzacţiona, consimţământul lor este exprimat valabil iar prin învoiala acestora nu se încalcă norme imperative ale legii. Sunt astfel îndeplinite condiţiile art.962-969 şi ale art.1704-1711 Cod civil.

Prin urmare , În temeiul art. 270 cod procedură civilă:

Admite acţiunea civilă având ca obiect succesiune, partaj succesoral, formulată de reclamantul S.A., împotriva pârâţilor S.A, T.N, T.C, N.A şi T.M, astfel:

Constată deschisă succesiunea defunctei S.V.decedată la data de 26.12.2004, cu ultimul domiciliu în comuna T. de J., jud. T. şi că moştenitori ai acesteia au rămas S.I.în calitate de soţ supravieţuitor cu o cotă de 1 din , S.A., fiu şi S.A,în calitate de nepot de fiu , predecedat S.D., cu o cotă globală de 3 din succesiune.

Constată că masa succesorală se compune 1 dintr- o casă de locuit, din cărămidă, compusă din 3 camere, hol şi o bucătărie, cota de 1 ce se cuvine defunctei S.V.din terenurile de 3,96 ha. înscris pe TP nr. 7901017/09.04.1996 şi de 240 mp pădure înscris în TP nr. 7901498/09.04.1996.

Constată deschisă succesiunea defunctului S.I., decedat la data de 27.12.2008 cu ultimul domiciliu în comuna T.de J., jud. T. şi că moştenitori ai acestuia au rămas S.A-fiu şi S.A, nepot de fiu predecedat S.D., ambii cu o cotă de 1 pentru fiecare.

Constată că masa succesorală se compune dintr – o casă de locuit, din cărămidă, compusă din 3 camere, hol şi o bucătărie, cota de 1 ce se cuvine defunctei S.V.din terenurile de 3,96 ha. înscris pe TP nr. 7901017/09.04.1996 şi de 240 mp pădure înscris în TP nr. 7901498/09.04.1996, precum şi terenurile de 0,4200 ha înscris pe TP nr. 7901265/1996 şi 6,5600 ha, înscris pe TP nr. 8000781/1997 ambele pe numele lui Stănete Ion.

Consfinţeşte învoiala părţilor potrivit tranzacţiei încheiate .

Ia act că pentru diferenţa de 3 din terenurile pentru care S.V.are o cotă de 1 , urmează a se continua judecata în contradictoriu şi cu ceilalţi pârâţi.