Partaj succesoral – ieşire din indiviziune Partaj


SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 726

Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2010

Prin cererea înregistrată la data de 11.12.2008 pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 1271/199/2008, reclamanţii I. A., I. N. –D., I. M., I. I. şi .I. I.în contradictoriu cu pârâţii I. GH. şi Z. T. au solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajarea averii succesorale şi ieşirea din indiviziune după defuncţii I. N.I. şi I.M..

În motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că sunt moştenitorii lui I. I.I., unul dintre cei trei fii ai numitei I. M. (decedată la data de 18.05.1989), alături de soţul supravieţuitor şi ceilalţi doi copii.

După apariţia Legii nr.18/1991 lui Ionică N. Ion i s-au eliberat, ca urmare a cererii de reconstituire formulate, titlurile de proprietate nr.38022/01.06.1994 şi nr.24460/30.09.1994.

La data de 22.08.1994 a decedat numitul I. N. I., bunurile acestuia (terenurile) fiind moştenite de către copiii acestuia. In ceea ce priveşte imobilul casă, edificat de soţii I. N.I.şi I. M. în anul 1947, înscris în evidenţele registrului agricol al com.Racova la poziţia 27 din vol.I, acesta urmează a fi atribuit, în cote egale, de 1/3, celor trei copii, respectiv, moştenitorilor lui I. I.I. (decedat la data de 31.05.2007).

Au mai arătat că masa succesorală se compune din imobilul-locuinţă (casă de locuit, formată din 4 camere, hol şi anexe), situat in Gura-Văii nr.20, com.Racova, suprafaţa de 3670 mp teren situat în Gura-Văii, com.Racova, înscris în TP nr. 38022/01.06.1994 şi suprafaţa de 1 ha teren situat in loc. Ciumaşi, com.Bereşti-Bistriţa, înscrisa în TP nr.24460/30.09.1994.

În dovedirea acţiunii, reclamanţii au solicitat probele cu înscrisuri şi cu expertize- topocadastru şi construcţii.

Reclamanţii au depus la dosar acte de stare civilă, copiile titlurilor de proprietate, adeverinţa nr. 3409/18.11.2008 (fila 6), Tp nr.38022/01.06.1994 (fila 7),Tp 24460/30.09.1994 (fila8).

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.728 C.Civ.

Cererea a fost legal timbrată. Părţile au fost legal citate, reclamantele fiind asistate de apărător.

În cauză a fost efectuată expertiza specialitatea topo-cadastru completată de doua ori, prin întocmirea variantelor nr.3 (filele 99-102) şi nr.4 (filele 112-114) şi expertiza specialitatea construcţii.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc la termenul din 30.09.2010, pronunţarea în cauză fiind amânată pentru data de 08.10.2010.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: la data de 18.05.1989 s-a deschis prin moarte succesiunea defunctei I. M., cu ultimul domiciliu în com.Racova,sat Gura-Vaii, jud.Bacău.

Moştenitori cu vocaţie succesorală concretă după defunctă au rămas I. N.I.în calitate de soţ supravieţuitor cu o cotă succesorală de ? din şi I. I.I., I.GHE. şi I.(Z.) T., fii şi fiică, în calitate de descendenţi de gr.I, fiecare cu o cotă succesorală de 3/24 din succesiune.

Masa succesorală după defunctă este compusă din cota de 1/2 din imobilul-casă şi anexe, situat în satul Gura-Văii, nr.20, com.Racova, jud.Bacău, compus din casă în suprafată de 62,84 mp, în valoare de 16.627 lei, bucătărie compusă din două camere şi un cuptor, în valoare de 1767 lei, un grajd în valoare de 1457 lei.

La data de 22.08.1994 s-a deschis prin moarte succesiunea după I.N.I. care a avut ultimul domiciliu în com.Racova, sat Gura-Văii, jud.Bacău. Moştenitori cu vocaţie succesorală după defunct au rămas I. I.I., I. GH. şi I. (Z.) T. , fii şi fiică, în calitate de descendenţi de gr.I, fiecare cu o cotă succesorală de 1/3 din succesiune.

Masa succesorală după defunct este compusă din :

– imobilul-casă şi anexe, situat în satul Gura-Văii, nr.20, com.Racova, jud.Bacău, compus din casă în suprafată de 62,84 mp, bucătărie compusă din două camere şi un cuptor, , un grajd ;

-suprafaţa de de 3670 m.p., conform TP nr.38022/1.06.1994, compusă din suprafata de 1000 mp teren arabil situat în extravilanul satului Gura-Văii, com.Racova, T.61 P836 si P838 , suprafaţa de 2050 m.p. teren arabil situat în intravilanul satului Gura-Văii, com.Racova ,T.5, P152, şi suprafaţa de 620 mp curţi-construcţii,situat în intravilanul satului Gura-Văii, com.Racova ,T.5, P150, -suprafaţa de 1ha 1000 mp conform TP nr.24460/30.06.1994, compusă din suprafaţa de 1ha 1000 mp teren arabil situat în extravilanul satului Ciumaşi, com.Bereşti-Bistriţa, T.52, P502/79.

La data de 31.05.2007 a decedat numitul I. I.I. având ca moştenitori pe reclamanţii I. A.(sotie), I. N. –D., I. M., I. I. şi I. I., care vin la moştenirea lui I. N.I. în indiviziune, având toţi o cotă de 1/3 din moştenire.

Situaţia de fapt a fost reţinută de instanţă aşa cum a rezultat din actele de stare civilă şi din celelalte probe depuse la dosar.

Pentru identificarea şi evaluarea imobilelor, precum şi pentru stabilirea variantelor de lotizare, instanţa a dispus efectuarea unei expertize specialitatea construcţii, şi a unei expertize topo-cadastru completată de două ori, prin întocmirea variantelor nr.3 (filele 99-102) şi nr.4 (filele 112-114).

Instanţa reţine că potrivit art.728 C.civ. nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, oricare dintre coproprietari putând cere sistarea stării de indiviziune, acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv.

Partajul este operaţiunea juridică prin care se pune capăt stării de coproprietate, în sensul că bunul proprietate indiviză este împărţit materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietar exclusiv asupra unei părţi determinate sau asupra bunului ce formează obiectul coproprietăţii. Pe calea acestui partaj judiciar, instanţa este chemată a hotărî modalităţile concrete de partajare, respectiv a stabili fie atribuirea bunului în proprietatea exclusivă a unuia dintre coproprietari, fie de a forma loturi şi de a le atribui în natură fiecărui coproprietar, fie, în ultimă analiză, de a dispune vânzarea bunului şi de a împărţi echivalentul bănesc între copărtaşi.

Principala modalitate de realizare a partajului este partajul în natură prin formarea de loturi şi atribuirea acestora coproprietarilor. Această modalitate se impune pentru a da eficacitate dreptului de coproprietate al persoanei asupra unui bun imobil, drept care îi permite să se bucure de folosirea efectivă a bunului.

Având în vedere prevederile art.741 potrivit căruia la alcătuirea loturilor fiecare dintre acestea trebuie să cuprindă, pe cât posibil, aceeaşi cantitate de bunuri imobile, de drepturi şi de creanţe, precum şi prevederile art.736 al.1 Cod civil potrivit cărora fiecare copărtaş poate avea în natură partea sa de mobile sau imobile ce compun masa partajabilă, instanţa va proceda la alcătuirea loturilor astfel încât aceste prevederi să fie respectate având în vedere şi precizările depuse de părţi. De altfel, conform art. 6739Cod procedură civilă, instanţa va ţine seama de opţiunea, posesia părţilor şi de eventualele îmbunătăţiri efectuate de acestea pentru stabilirea loturilor.

Pentru considerentele ce preced în temeiul 728 al.1 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art.6735 şi 6739Cod procedură civilă, va admite, în principiu şi în fond, acţiunea de partaj succesoral şi ieşire din indiviziune.

Va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Potrivit art.742 Cod civil inegalităţile dintre loturi în natură se compensează prin bani, astfel că instanţa va compensa prin sulte inegalităţile dintre loturi urmând să indice părţile care vor fi obligate să le plătească precum şi părţile care vor fi îndreptăţite să le primească.

Va ţine cont de faptul că părţile s-au înţeles cu privire la împărţirea imobilului compus din casa şi anexe, optând pentru atribuirea acestuia conform variantei 2 a raportului de expertiză construcţii (filele 64-71).

In ceea ce priveşte atribuirea terenurilor, instanţa va avea în vedere varianta optimă, care să coincidă, pe de o parte, cu lotizarea agreată de toate părţile în ceea ce priveşte casa şi anexele, iar, pe de altă parte, să răspundă obiecţiunilor formulate. In acest sens, văzând că varianta nr.4 a raportului de expertiză topo-cadastru (filele 112-114) este propusă atât de către reclamanţi, cât şi de către pârâţi, iar, pe de altă parte, în varianta 3 (filele 103-106) terenul este fărâmiţat în mod excesiv, făcând ca împărţirea în natură să fie total ineficientă, instanţa va opta prima dintre acestea, respectiv, varianta 4.

In ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, se vor compensa cheltuielile de judecată efectuate de reclamanţi, pe de o parte, şi pârâtul I. Gh., în totalitate, iar pârâta Z. T. va fi obligată sa plătească reclamanţilor o sumă, proporţional cotei sale.

Red. I.M.A.