PARTAJ SUCCESORAL. PRESCRIEREA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ Partaj


În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, la data de 06.11.1999, a decedat D P, cu ultimul domiciliu în municipiul T M, judetul T , si ca rude de grad succesibil au ramas ele partile, în calitate de descendenti.

Masa succesorala ramasa de pe urma defunctei se compune din imobilul situat în T M, constând în casa de locuit, construita din pamânt batut si caramida,acoperita cu tabla, compusa din patru camere, anexe gospodaresti precum si din terenul aferent constructiilor, în suprafata de 306 mp (conform contractului de întretinere) si 315 mp din masuratori cu urmatoarele vecinatati: R- str. D.B, A- Z T, Mzi- R T si V- M M.

Reclamantul a sustinut ca pârâta este straina de succesiunea defunctei D P prin neacceptarea acesteia, expresa sau tacita, în termenul legal prevazut de art.700 cod civil.

În drept si-a întemeiat actiunea pe disp. art.669,700 si 728 cod civil.

A anexat actiunii împuternicire avocatiala (în copie) contract de întretinere autentificat sub nr.444/30 ianuarie 1992 de fostul Notariat de Stat Local T M, acte de stare civila, încheiere nr.1591/11.04.2011 a C.N.A.P din România, certificat pentru instanta si certificat I.

Pârâta nu a formulat întâmpinare dar, la interogatoriu luat din oficiu de instanta, a recunoscut ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei D P este cea indicata de reclamant în actiune.

Pentru dovedirea exceptiei prescriptiei dreptului de optiune succesorala, reclamantul a solicitat audierea martorilor G D si T G.

Reclamantul a mai depus la dosar plan de amplasament si delimitare a imobilului.

Pârâta nu a propus martori în aparare, desi instanta i-a pus în vedere, pentru ca are acest drept, (desi pârâta a avut angajat aparator care i-a acordat asistenta juridica), declarând ca îsi însuseste martorii propusi de reclamant, si doar a solicitat luarea interogatoriul reclamantului.

La interogatoriu luat din oficiu de instanta, astazi în sedinta publica, pârâta a recunoscut ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei este doar imobilul indicat de reclamant în actiune, ca reclamantul este cel care a continuat sa locuiasca în acest imobil, dupa decesul autoarei lor, si ca tot el a platit impozitul aferent acestuia.

Pârâta a mai declarat ca a luat la peste un an de la decesul autoarei sale, o cutie cu fotografii de familie si câteva fete de masa de laset, confectionate pentru ea de catre mama sa , D P , în timpul vietii acesteia din urma . A mai precizat ca aceste bunuri îi apartineau ei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine ca la data de 6 noiembrie 1999, a decedat D P, cu ultimul domiciliu în T M ,judetul T.

Instanta apreciaza ca actiunea este întemeiata, motiv pentru care, o va admite si , în baza art.651 cod civil, va constata deschisa succesiunea defunctei D P, decedata la data 6 noiembrie 1999, cu ultimul domiciliu în T M ,judetul T

Conform sustinerilor comune ale partilor, coroborate si cu înscrisurile depuse la dosar de reclamant, instanta constata ca, din masa succesorala ramasa de pe urma defunctei face parte imobilul situat în Turnu Magurele, str.D.B, nr.1,judetul T, constând în casa de locuit, construita din pamânt batut si caramida,acoperita cu tabla, compusa din patru camere, anexe gospodaresti precum si din terenul aferent constructiilor, în suprafata de 306mp (conform contractului de întretinere) si 315 mp din masuratori cu urmatoarele vecinatati: R- str. D.B, A- Z T, Mzi- R T si V- M M.

Din aceleasi probatorii, instanta mai retine ca vocatie la succesiunea defunctei au partile din proces, în calitate de descendenti (copii).

Cât priveste exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala al pârâtei, exceptie invocata de reclamant în actiune, instanta retine ca, potrivit disp. art.700 alin 1 „ dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni, socotit de la deschiderea succesiunii”.

Revenea pârâtei sarcina probei, respectiv de a face dovada ca a facut acte de acceptare expresa sau tacita a succesiunii în termenul legal, respectiv în termen de 6 luni de la data decesului autoarei sale.

Pârâta nu a solicitat probe în acest sens si, mai mult, la interogatoriul luat din oficiu de instanta, a recunoscut ca a luat dupa decesul mamei sale, numai o cutie cu fotografii (bunuri ce constituie amintiri de familie si nu sunt considerate de practica judecatoreasca si literatura de specialitate ca fiind acte de acceptare tacita a succesiunii) si fete de masa de laset, ce-i apartineau, fiind confectionate de mama sa, în timpul vietii, pentru ea, pârâta.

Mai mult pârâta a precizat ca a luat aceste bunuri la peste un an de la decesul mamei sale si nu în termenul legal de 6 luni.

Fata de aceste probatorii, coroborate si cu depozitiile martorilor T G si G D, care au declarat ca nu au vazut-o niciodata pe pârâta venind la imobilul ramas de pe urma autoarei sale si cu certificatele emise de Camera Notarilor Publici, din care reiese ca nu s-au gasit înregistrate declaratii privind optiunea succesorala, instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala al pârâtei.

Din recunoasterea la interogatoriu a pârâtei, coroborata si cu depozitia martorilor audiati în cauza instanta retine ca reclamantul a acceptat tacit succesiunea autoarei sale prin intrarea în posesie asupra imobilului, situat în T M, strada D. B, nr.1, judetul T, prin mutarea definitiva în acest imobil si prin plata impozitului aferent.

Având în vedere aceasta situatie de fapt, instanta va constata ca unicul mostenitor al defunctei D P, a ramas reclamantul, în calitate de fiu, si, în aceasta calitate, îi va atribui, în deplina proprietate masa succesorala, respectiv imobilul situat în T M, str. D. B nr.1, jud. T, constând în casa de locuit, construita din pamânt batut si caramida, acoperita cu tabla, compusa din 4 camere, anexe gospodaresti si terenul aferent constructiilor în suprafata de 315 mp din masuratori(306mp în acte), cu vecinatatile:n-mos. M m, E-str. D B, S-. R T si V- mos Z T.