Partaj succesoral Succesiuni, moşteniri


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1218

Şedinţa publică de la 24.11.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „partaj succesoral”, formulat de reclamanta C. C., în contradictoriu cu pârâta I. C..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta C. C., asistată de avocat Aur Elena, lipsă fiind pârâta I.C..

     Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– procedura de citare este legal îndeplinită la acest termen, după care :

Instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei apărătorului reclamantei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Apărătorul reclamantei, avocat Aur Elena, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, partajarea să se facă respectându-se cota de ? pentru fiecare moştenitoare, conform suplimentului la raportul de expertiză efectuat de dl expert Timaru Mihai, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în favoarea reclamantei constând în jumătate din contravaloarea taxei de timbru şi a onorariului de expertiză.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.756/17.09.2008 reclamanta C..C. a solicitat instanţei în contradictoriu cu I. C. iesirea din indiviziune cu privire la bunurile ramanse de pe urma tatalui lor, defunctul Chibzui Gheorghe, cuprinse in Titlul de proprietate nr___ din 8.09.1999, prin formarea de loturi si atribuirea lor avand in vedere criteriile legale.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca in anul 1977 a decedat Chibzui Gheorghe, tatal paratei si al reclamantei. In anul 1999 a fost eliberat Titlul de proprietate nr. 19744 pentru suprafata de 8 ha 9942 m.p. situata in localitatea Gaiceana, extravilan si intravilan. In calitate de titulari , ca mostenitori ai decuiusului, figureaza atat reclamanta cat si parata. Mai precizeaza reclamanta ca din aceasta suprafata o parte din terenuri au fost instrainate de catre amandoua surorile, indicand care sunt terenurile care se mai afla in indiviziune.

Cererea nu a fost motivata in drept.

Actiunea a fost legal timbrata conform legii 146/1997 in vigoare cu taxa de trimbru de 19 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar înscrisuri in original sesizarea pentru deschidererea succesiunii (filele 4,5,6) si în fotocopie certificat de deces Chibzui Gheorghe, certificat de mostenitor nr.397/19.05.1977 in care apar la rubrica mostenitori Chibzui Ana, sotie, Chibzui Eugenia, fiica, Chibzui Corina –fiica si Ilie cornelia, fiica., Titlul de Proprietate nr.__1999, certificat de casatorie Chibzui Gheorghe si Ana, certificat de nastere Chibzui Corina, certificat de casatorie Corozan Neculai si Chibzui Corina.

Parata nu s-a prezentat, dar la termenul din 15.04.2010 a solicitat printr-o cerere scrisa judecata in lipsa motivat de starea de sanatate precara, conform adeverintei medicale atasata.

Din dispozitia instantei au fost atasate la dosar fotocopii de pe actele de stare civila ale paratei, pentru dovedirea descendentei.

Intre termenele din 12.11.2008 si 5.05.2020 pricina a stagnat din pricina neefectuarii raportului de expertiza tehnica topo cadastrala. La termenul din 5.05.2010 a fost precizate obiectivele raportului de expertiza, solicitandu-se expertului sa procedeze la efectuarea lucrarii necesare functie de cota de ? pentru fiecare parte din dosar. Reclamanta a precizat actiunea, aratand intr-un memoriu ca ea mosteneste terenurile din titlul de proprietate indicat in cererea principala si din partea tatalui sau, defunctul Ghibzui Gheorghe , si din partea mamei, Chibzui Ana in timp ce parata il mosteneste doar pe tatal sau, Chibzui Gheorghe, solicitand instantei atribuirea intr-o cota mai mare de ?.

La termenul din 1.09.2010 a fost depus raportul de expertiza. Ulterior, acesta a fost refacut intrucat nu respectase cotele indicate de instanta de judecata.De asemenea au fost depuse de catre reclamanta copii de pe contractele de vanzare cumparare ale terenurilor instrainate din suprafata totala de 8ha 9942m.p.

Instanta nu poate retine solicitarea reclamantei de a i se atribui terenurile in proportia stabilita de primul raport de expertiza (lotul reclamantei in valoare de 9.449, 74 lei si lotul paratei de 5.182,80 lei) deoarece :obiectul actiunii de fata il constituie iesirea din indiviziune pentru o parte din terenurile individualizate in titlul de proprietate nr.19744/1999, titlul de proprietate le are titulare pe mostenitoarele lui Chibzui Gheorghe (nu si pe mostenitorii lui Chibzui Ana) , din certificatul de mostenitor rezulta ca amandoua sunt fiice ale decuiusului.

In consecinta instanta va constata că masa de partaj se compune din: Suprafata de 7000m.p. arabil T54, P 2683/3, Suprafata de 9750 m.p.arabil, T64, P 2996/95, Suprafata de 10000 m.p. arabil, T 52, P 2604/15, Suprafata de 17000m.p.arabil, T52, P2604/39, suprafata de 5584m.p. pasune, T79/21, P69, Suprafata de 5526 m.p. atraabil, T79.25, P25, Suprafata de 3720m.p., T79/25, P36, toate terenurile regasindu-se in Titlul de proprietate nr.___/0.09.1999 emis de Primaria comunei Gaiceana pe numele reclamantei si al paratei in calitate de mostenitoare ale lui Chibzui Gheorghe.

De asemenea instanta stabileste ca reclamanta si parata au dreptul la cote egale din masa partajabila.

Faţă de această situaţie şi reţinând dispoziţiile art. 673 ind 6 , 673 ind 9 Cod Proc.Civ. instanţa va pronunţa o hotărâre prin care va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor asupra imobilului din terenul inscris in titlul de proprietate nr. ___/1999 situat în extravilanul si intravilanul localitatii Gaiceana, în cote indivize egale pentru reclamanta si parata, de câte ? pentru fiecare, va stabili si va atribui loturi asa cum sunt individualizate in raportul de expertiza. Pentru egalizarea acestora va stabili sulta in favoarea paratei, va admite cererea reclamantei de a obliga parata la plata a jumatate din onorariul de expert si taxa de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUM ELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea formulată de reclamanta C. C. cu domiciliul in ___, str. Cornisa, nr 11, judetul Bacau in contradictoriu cu parata I.C. domiciliata in ___, str. C. Brancoveanu, nr.34, judet Brasov avand ca obiect iesire din indiviziune..Constată că masa de partaj se compune din: Suprafata de 7000m.p. arabil T54, P 2683/3, Suprafata de 9750 m.p.arabil, T64, P 2996/95, Suprafata de 10000 m.p. arabil, T 52, P 2604/15, Suprafata de 17000 m.p.arabil, T52, P2604/39, suprafata de 5584 m.p. pasune, T79/21, P69, Suprafata de 5526 m.p. arabil, T79.25, P25, Suprafata de 3720m.p., T79/25, P36, toate terenurile regasindu-se in Titlul de proprietate nr.___/0.09.1999 emis de Primaria comunei Gaiceana pe numele reclamantei si a paratei in calitate de mostenitoare ale lui Chibzui Gheorghe.

Constata ca reclamanta si parata au dreptul la cote egale din masa partajabila.

Atribuie loturi in urmatoarea componenta:

Reclamanta C. C. primeşte Lotul 1 format din :

1. 5526 m.p.arabil, T79/25, P25 cu vecinii N-Drum, E- Drum satesc, S Parohia Ortodoxa Gaiceana si drum de exploatare, V-Teren fost SMA, cu valoarea de 5470,70 lei

2. 6822m.p.teren arabil, T52, P2604/39, cu vecini la N -Cenusa Elvira, la E Glod Mihai, la S -Cernat Costache, la V -Lotul 2 IIlie Cornelia, in valoare de 682,20 lei

3. 2000 m.p., T52, P 2604/15 cu vecini la N- Lot 2 Ilie Cornelia, la E Chibzui Gh, la S -Simion Neculai, la V- parau, cu valoarea de 200 lei,

4. 5584,05 m.p. pasune , T 79/21, P69, cu vecini la N -Chiriac Ion, E Primaria Gaiceana, S- Nicolau Olimpia, V- Drum comunal, in valoare de 1104 lei

5. 9750m.p. T 64, P3996/95 cu vecini N-Tabacaru Costica, E-Drum exploatare, S- Drum exploatare, V -Drum exploatare, in valoare de 975 lei.

Valoarea totala a terenurilor atribuite reclamantei este de 8431,94 lei.

Parata I.C. primeşte Lotul 2 format din:

1. 3720,35m.p., T79/25, P36, cu vecinii la N -Abdula Stefanel, la E- drum satesc, la S -teren sport scoala, la V -Scanteie Catinca, in valoare de 3.682,80 lei

2. 10178m.p. , T52, P 2604/39, cu vecinii la N -Cenusa Elvira, la E Lotul1 Corozan Corina, la S -Cernat Costache, la V -Padure Ocolul Silvic Sascut , cu valoarea de 1017,80 lei

3. 8000 m.p. , T52, P2604/15, cu vecinii la N -Botezatu Gheorghe, la E Chibzui Gheorghe, la S -Lotul 1 Corozan Corina, la V -parau, cu valoarea de 800 lei

4. 7000 m.p., T 54, P 2683/3. cu vecinii la N -Codreanu Ioana, la E, Rezerva Primariei, la S -Ariton Victoria, la V -Florea Mihai, cu valoarea de 700 lei.

Valoarea totala a terenurilor atribuite paratei este de 6200,60 lei.

Pentru egalizarea loturilor stabileste sulta in cuantum de 1125 lei ce urmeaza a fi platita de reclamanta C. C. catre parata I. C..

Admite cererea reclamantei de obligare a paratei la jumatate din cheltuielile de judecata constand in contravaloare taxa de timbru si onorariu expertiza.

Obliga parata la plata sumei de 410 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 24.11.2010

PRESEDINTE, GREFIER ,

Judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 4 ex.

P.V.Ş./P.A.

14.12.2010

Sentinţa a rămas definitivă la data de 24.11.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 13.01.2011.

??

??

??

??

1