Partajarea averii succesorale Partaj


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

MOTIVARE – SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1605/2011 Şedinţa publică de la 10 Mai 2011

Deliberând asupra cauzei, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 23.09.2009, reclamanta P. M. a chemat în judecată pe pârâta B. M., solicitând instanţei partajarea averii succesorale rămasă de pe urma defuncţilor ….

în motivarea cererii de chemare în judecată se arată următoarele: la data de 12.05.1995 a decedat B. V. după care au rămas ca moştenitori cu vocaţie succesorală legală, reclamanta în calitate de fiică şi B. V., în calitate de soţ supravieţuitor. La data de 24.06.2006 a decedat B.. V., după care au rămas ca moştenitori reclamanta, în calitate de fiică şi pârâta, în calitate de soţie supravieţuitoare.

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctei B. V., arată reclamanta, se compune din: suprafaţa de 418 mp teren curţi contrucţii situat la pct. Acasă, T 52, P.1280, suprafaţade 444 mp teren arabil în pct.Acasă, T 123, P12959, suprafaţa de 276 mp teren arabil, situat în pct. Ghidion, T 58, P 1467, suprafaţa de 1400 mp teren arabil situat în pct. Ghidion, T 123, P 13102, suprafaţa de 494 mp teren faneţe, situat în pct. Ghidoi, P 1468, suprafaţa de 4700 mp teren faneţe, situat în pct. La Moşie, T 132, P 13824, toate terenurile fiind situată în sat Schitu Frumosa, corn. Balcani, o casă, construită din lemn, acoperită cu draniţă, compusă din 2 camere şi o bucătărie, o anexă bucătărie din lemn, acoperită cu draniţă, compusă dintr-o încăpere şi un grajd din lemn acoperit cu draniţă, compus din 2 încăperi şi un hol, situate pe suprafaţa de 418 mp teren curţi construcţii.

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctului … se compune din: 5/8 din imobilele construcţii rămase de pe urma defunctei B. …şi Î4 din terenurile rămase după aceeaşi defunctă precum şi din suprafaţa de 3.600 mp teren faneţe, situat în pct. Casoasa, T 135, P 14467, suprafaţa de 4200 mp teren faneţe situat în pct. Cerchez, T 136, P 15015, suprafaţa de 1800 mp teren faneţe situat în pct. Coman, T 113 P, P 11094, toate terenurile fiind situate în sat Schitu Frumoasa, corn. Balcani.

In drept au fost invocate dispoziţiile art. 728 şi urm C.civ.

La cerere au fost anexate înscrisuri, respectiv: sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale, certificat de atestare fiscală nr. 7491 din 22.09.2009, adeverinţă de rol nr. 7487 din 22.09.2009 eliberată de Primăria com. Balcani, acte de stare civilă.

1

Cererea a fost legal timbrată cu 1309 lei taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

Pârâta, legal citată, s-a prezentat în instanţă doar la primul termen de judecată când a declarat că este de acord cu acţiunea promovată şi doreşte să pună capăt stării de indiviziune, neavând obiecţiuni nici cu privire la bunurile indicate de reclamantă ca tăcând parte din masa de partajat după cei doi defuncţi.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 27.11.2009, instanţa a încuviinţat pentru reclamantă probele cu înscrisuri, cu interogatoriul pârâtei şi proba cu martori, apreciindu-le ca fiind utile, pertinente şi concludente pentru soluţionarea cauzei. De asemenea, în cauză a fost efectuată şi o expertiză topo de către expert Socaci Ştefan care a identificat şi măsurat suprafeţele de teren indicate ca făcând parte din masa succesorală după cei doi defuncţi.

La termenul de judecată din 12.10.2010, reclamanta a formulat cerere de majorare, respectiv de micşorare a câtimii obiectului cererii, solicitând reţinerea la masa de partajat după ambii defuncţi a suprafeţelor identificate prin expertiza topo efectuată în cauză.

In cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, proba testimonială şi proba cu expertize tehnice specialitatea construcţii şi topo, probatorii din care instanţa a reţinut următoarele:

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 26.10.2010, baza art.6735 -6736 Cod proc.civ s-au constatat următoarele:

La data de 10.06.1995 a decedat …, conform certificatului de deces de la fila 12 dosarul cauzei, moştenitori cu vocaţie succesorală legală la moştenire rămânând B. V., în calitate de soţ supraveiţuitor şi reclamanta P. M., în calitate de fiică a defunctei, descendent de gr. I.

Conform art. 1 lit a din Legea 319/1944, cota succesorală ce se cuvine reclamantei este de % din bunurile care compun masa de partajat după defunctă iar cota de Va a revenit soţului supravieţuitor, B. V..

Masa de partajat după defuncta … se compune din cota sa de lA din bunurile imobile construcţii, respectiv Vi din o casă, construită din lemn, acoperită cu draniţă, compusă din 2 camere şi o bucătărie, o anexă bucătărie din lemn, acoperită cu draniţă, compusă dintr-o încăpere şi un grajd din lemn acoperit cu draniţă, compus din 2 încăperi şi un hol, situate pe terenul curţi construcţii de la pct. Acasă, cu vecinii indicaţi în raportul de expertiză topo, respectiv: la N-Năstase Ion, la S-Pantea Neculai, Marcu Ion, Călin Costică, la E-drum sătesc, la V-Chiper Neculai, cotele de partaj fiind de XA din cota de Vi pentru moştenitorii soţului supravieţuitor Botezatu Vasile, repectiv reclamanta P.M. şi pârâta .B. M. şi de % din cota de lA pentru reclamantă.

La data de 10.06.1995 a decedat B. V., conform certificatului de deces de la fila 12 dosarul cauzei, moştenitori cu vocaţie succesorală legală la moştenire rămânând B. V., în calitate de soţ supravieţuitor şi reclamanta P.M., în calitate de fiică a defunctei, descendent de gr. I.

2

Conform art. 1 lit a din Legea 319/1944, cota succesorală ce se cuvine reclamantei este de % din bunurile care compun masa de partajat după defunctă iar cota de % a revenit soţului supravieţuitor, B. V..

Masa succesorală după defunctul B. V. se compune din cota de 5/8 din următoarele construcţii: casă, construită din lemn, acoperită cu draniţă, compusă din 2 camere şi o bucătărie, o anexă bucătărie din lemn, acoperită cu draniţă, compusă dintr-o încăpere şi un grajd din lemn acoperit cu draniţă, compus din 2 încăperi şi un hol, situate pe terenul curţi construcţii de la pct. Acasă, din sat Schitul Frumoasa, corn. Balcani, jud. Bacău, cu vecinii: la N-Năstase Ion, la S-Pantea Neculai, Marcu Ion, Călin Costică, la E-drum sătesc, la V-Chiper Neculai.

Pentru identificarea, evaluarea şi efectuarea propunerilor de lotizare a imobilelor construcţii reţinute la masa de partaj, în cauză a fost efectuată o expertiză construcţii de către expertul desemnat Huidici Chiriachiţa, care a efectuat şi propunerile finale de lotizare, expertiză asupra căreia părţile nu au avut obiecţiuni.

Instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 728 Cod civil, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, un coerede poate oricând cere împărţeala succesiunii.

In consecinţă, instanţa constatând întemeiată cererea reclamantei de ieşire din indiviziune, va admite în parte acţiunea, cu privire la imobilele construcţii reţinute de instanţă ca făcând parte din masa de partajat, conform încheierii de admitere în principiu şi va dispune ieşirea din indiviziune după ambii defuncţi.

Instanţa va dispune ieşirea din indiviziune conform expertizei construcţii efectuată în cauză, reţinând în acest sens că niciuna dintre părţi nu a formulat obiecţiuni faţă de varianta de lotizare propusă de expert, pârâta nu s-a prezentat în instanţă decât la primul termen de judecată, nu a solicitat atribuirea în natură a bunurilor reţinute la masa de partajat, motiv pentru care:

LOTUL 1- se va atribui reclamantei P.M. şi se compune din: casă compusă din două camere şi chiler, construită în 1939, cu suprafaţa utilă de 42,48 mp, bucătărie din lemn, cu suprafaţa utilă de 9,77 mp, grajd compus din două încăperi şi un şopron, cu suprafaţa utilă de 30,45 mp, şopron, cu suprafaţa utilă de 21,88 mp, situate pe terenul curţi construcţii de la pct. Acasă, din sat Schitul Frumoasa, corn. Balcani, jud. Bacău, cu vecinii: la N-Năstase Ion, la S-Pantea Neculai, Marcu Ion, Călin Costică, la E-drum sătesc, la V-Chiper Neculai, cu valoarea de 8687 lei.

Va plăti sultă lotului II- B. M. suma de 1357,34 lei.

LOTUL 2- se va atribui pârâtei P.M. şi se compune din sulta primită de la lotul I-P. M., respectiv 1357,34 lei.

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de ambele părţi, instanţa reţine următoarele:

Fundamentul juridic al acordării cheltuielilor de judecată este reprezentat de culpa procesuală a părţii „care cade în pretenţii”.

In conformitate cu dispoziţiile art. 673 C.pr.civ, toţi coindivizani sunt ţinuţi la plata cheltuielilor de judecată făcute de unul dintre ei cu judecata cererii de ieşire din indiviziune, potrivit dreptului fiecărui coproprietar, deci

3

proporţional cu cota sa parte din bunurile asupra cărora s-a dispus ieşirea din indiviziune.

Instanţa reţine că taxa judiciară de timbru achitată de reclamantă în prezenta cauză a fost calculată la valoarea bunurilor solicitate la masa de partajat-terenuri şi construcţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Legea 146/1997, însă terenurile nu au fost reţinute la masa de partajat, astfel că instanţa nu obliga pârâta la cota parte din taxa judiciară de timbru achitată de reclamantă la valoarea terenurilor ci numai la plata cotei părţi din taxa judiciară de timbru achitată la valoarea construcţiilor care este în cuantum de 758,37 lei. Pentru aceleaşi considerente, instanţa nu va obliga pârâta la plata cotei părţi din onorariul achitat de reclamantă pentru efectuarea expertizei topo, având în vedere că instanţa a respins cererea acesteia de includere la masa de partajat şi a terenurilor indicate de reclamantă în acţiunea introductivă şi pentru identificarea cărora, la cererea reclamantei, a fost efectuată în cauză expertiza topo.

Având în vedere însă dispoziţiile art. . 67314 C.pr.civ, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamantă a cotei părţi din onorariu expertiză construcţii, în cuantum de 500 lei şi din onorariului apărătorului reclamantei, în cuantum de 1000 lei.

Cota parte din aceste cheltuieli la care este ţinută pârâta la plată este de 353,33 lei, reprezentând 1/4 x 5/8 din suma de 2261,37 lei din care 758,37 lei taxă judiciară de timbru, 500 lei onorariu expert construcţii şi 1000 lei onorariu apărător, astfel încât instanţa va dispune obligarea pârâtei la plata către reclamantă a acestei sume.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea de partaj formulată de reclamanta P. M., domiciliată în Năvodari, str. . jud.Constanţa, în contradictoriu cu pârâta B. M., domiciliată în sat…, jud.Balcani.

Dispune ieşirea din indiviziune după defuncţii … decedată la data de 10.06.1995 şi …, decedat la data de 24.06.2006, conform expertizei construcţii Huidici Chiriachiţa, după cum urmează:

LOTUL 1- se atribuie reclamantei P. M. şi se compune din: casă compusă din două camere şi chiler, construită în 1939, cu suprafaţa utilă de 42,48 mp, bucătărie din lemn, cu suprafaţa utilă de 9,77 mp, grajd compus din două încăperi şi un şopron, cu suprafaţa utilă de 30,45 mp, şopron, cu suprafaţa utilă de 21,88 mp, situate pe terenul curţi construcţii de la pct. Acasă, din sat Schitul Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacău, cu vecinii: la N-Năstase Ion, la S-Pantea Neculai, Marcu Ion, Călin Costică, la E-drum sătesc, la V-Chiper Neculai, cu valoarea de 8687 lei. Plăteşte sultă lotului II- B. M. suma de 1357,34 lei.

LOTUL 2- se atribuie pârâtei P. M. şi se compune din sulta primită de la lotul I-P. M., respectiv 1357,34 lei.

4

în baza art.274 Cod proc.civ obligă pârâta B. M. la plata către reclamantă a sumei de 353,33 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând cota parte din taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu expert construcţii şi onorariu apărător.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.05.2011.

5