Pe rol pronuntarea asupra cauzei civile avand ca obiect constatare nulitate absoluta , actiune formulata de reclamanta AA in contradictoriu cu paratii BB si CC . Contracte


ROMANIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Opreator de date cu caracter personal nr.3047

Dosar nr. 12531/212/2010

Sentinta civila nr. 24934

Sedinta publica din 12.11.2010

Pe rol pronuntarea asupra cauzei civile avand ca obiect constatare nulitate absoluta , actiune formulata de reclamanta AA in contradictoriu cu paratii BB si CC .

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 05.11.2010si s-au consemnat prin incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 12.11.2010, cand a pronuntat urmatoarea hotarare:

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta,in data de 24.03.2010, sub nr. 1585/212/2010, OJC a comunicat spre competenta solutionare procesul- verbal de constatare seria XXX nr. 0310181 intocmit in baza legii 193/2000 rep,, încheiat in data de 19.11.2009, prin care se constata ca art. 4 alin.1 din contractul de credit bancar incheiat intre AA in calitate de imprumutator si CC, in calitate de imprumutat, prin marirea dobanzii prevazuta in contractul de credit nr. 21305/05.08.2005 incalca prevederile Legii nr. 193/2000, fiind o clauza abuziva.

Astfel, se retine ca,operatorul economic, pe parcursul derularii contractului, incepand cu 09.10.2006 si pana in data intocmirii prezentului proces verbal,a marit de 5 ori dobanda aferenta contractului de credit, fara a-l informa pe consumator decat de 2 ori, in mod incomplet, si fara a avea un motiv intemeiat.

In schimb, nu s-a inregistrat nici o micsorare a a dobanzii.

In aceste conditii, in baza art.12 si art. 13 din actul normativ anterior mentionat, organul constatator a înaintat procesul-verbal instantei spre solutionare, atasand copie proces verbal seria XXX NR. 0310181, reclamatia consumatorului nr. 7500/29.10.2009,contractul de credit nr. 21305/05.08.2005,adresa nr. 719/18.11.2009 ,legea 193/2000 rep.

Prin sesizarea adresata OJPC Constanta, inregistrata sub nr. 7500/29.10.2009 (fila 13) , partea vatamata a relatat conditiile in care a încheiat contractul si modul in care a luat la cunostina de majorarea dobânzii.

Atfel, acesta arata ca in agust 2005 a facut un imprumut de 3000 euro , iar din noiembrie 2008 s-a marit rata si au fost adaugati si 5 ron comision administrare cont, desi a platit tot comisionul la data contractarii creditului, cand din 3000 euro a ridicat doar 2742.Nu i s-a calculat niciodata nimic, iar ratele le-a achitat inainte de scadenta intotdeauna.

In urma verificarilor efectuate, in aplicarea art. 11 din actul normativ anterior mentionat, s-a incheiat un proces-verbal de constatare prin care s-a constatat faptul ca in contractul incheiat

de partea vatamata cu banca este inserata clauza de la art. 4.3 care contravine prevederilor art.4 alin.1 din Legea nr. 193/2000, avand urmatorul continut:”Pe parcursul derularii contractului BANCA isi rezerva dreptul de a modifica dobanzile, comisioanele, si taxele bancare.

Acest proces-verbal este semnat de catre reprezentantul legal al bancii, care a declarat are obiectiuni de formulat, aratand ca, in conformitate cu OUg 174/2008 a intrat in vigoare cu mult dupa ce a fost semant contractul de credit nr. 21305/05.08.2005,iar clientul a fost informat asupra conditiilor de derulare a contractului, actul fiind citit, semant si inteles, contractul fiind unul cu dobanda variabila, prin natura lui permitand modificarea dobanzii.

Agentul constatator a solicitat sa se constate existenta clauzelor abuzive, aplicarea sanctiunii ce se impune,modificarea clauzelor.

Parata AA nu a formulat intampinare.

Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

In fapt, pe data de 05.08.2008 , intre partea vatamata CC , in calitate de imprumutat, si AA , in calitate de imprumutator, s-a incheiat contractul de credit bancar, pentru suma de 3000 Euro, nevoi personale, urmand a fi rambursat in 5 ani .

Conform prevederilor art.4 alin.1 din contract, avand:”Pe parcursul derularii contractului BANCA isi rezerva dreptul de a modifica dobanzile, comisioanele, si taxele bancare”.

Incepand cu data acordarii creditului , august 2005 si pana in prezent, dobanda aferenta creditului s-a marit incepand de la 11% (art. 4.1 din contract), pana la 14,50 in prezent(de 6 ori), fara ca a avea un motiv intemeiat, cele invocate in al. 5 pagina 4 din adresa nr. 719/2586/20099(fila 17-dosar), aratand ca decizia de crestere a costurilor pentru portofoliul in moneda euro, a fost determinata de o deteriorare a urmatoarilor factorilor:cresterea dobanzilor la depozite, a marjei de risc, a portofoliului neperformant, in concluzie banca adaptandu-si prima de risc pe tot portofoliul.

Acest contract de credit bancar intra sub incidenta Legii nr. 193/2000, intrucat imprumutatul are calitatea de consumator, iar banca de comerciant. Aceste prevederi legale sunt conforme cu Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispozitiilor legislative, reglementare si administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumului, art. 1 pct. 2 lit.a si b.

Instanta constata ca, fara putinta de tagada, clauza inserata la articolul 4.3 din contract constituie o clauza abuziva in sensul legii, aceasta incalcand prevederile art. 4 din Legea nr. 193/2000.

In momentul in care a fost incheiat acest contract, consumatorul a actionat de pe o pozitie inegala, in raport cu banca. Contractul incheiat este unul de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de catre imprumutator, fara a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau inlatura vreuna din aceste clauze. Consumatorul nu a avut posibilitatea sa negocieze nicio clauza din contract, intregul act juridic fiindu-i impus, in forma respectiva, de catre banca.

Conform art. 4 alin.ultim din Legea nr. 193/2000, bancii ii revenea obligatia de a dovedi ca a negociat in mod direct aceasta clauza cu imprumutatul, ceea ce nu s-a intamplat in cauza, iar prin necircumstantierea in nici un mod a elementelor care-i permit bancii modificarea unilaterala a dobanzii curente contractuale, prin neindicarea niciunui criteriu care sa-i dea bancii acest drept(cele invocate in adresa de la fila 13 nefacand altceva decat sa confirme faptul ca s-a pus in mod nejustificat in sarcina consumatorului costurile suplimentare ale bancii), lasand la libera sa apreciere majorarea dobanzii, aceasta clauza incalca prevederile legale incidente in materie, fiind de natura sa il prejudicieze pe consumator.

Aceasta modalitate de exprimare face ca respectiva clauza sa fie interpretata doar in favoarea imprumutatorului, servind doar intereselor acestuia, fara a da posibilitatea consumatorului de a verifica daca majorarea este judicios dispusa si daca era necesara si proportionala scopului urmarit.

Aceasta clauza contravine si legislatiei comunitare, incalcand prevederile art. 3 si 4 din Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea

dispozitiilor legislative, reglementare si administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumului.

Art 16 alin.1 statueaza ca incalcarea interdictiei stipulate la art. 1 alin.3 (Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.) consituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei.

Prin derogare de la dispozitiile de drept comun in materie contraventionala, nu organul constatator este in drept sa aplice sanctiunea, ci, potrivit art. 13 alin.1 din lege, instanta de judecata, este aceea care aplica sanctiunea, dispunand totodata, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, in masura in care contractul ramane in fiinta, sau desfiintarea acelui contract cu daune interese, dupa caz.

Avand in vedere caracterul continuu al acestei contraventii, clauza abuziva producandu-si efectele si in prezent, in ceea ce priveste sanctiunea ce urmeaza a fi aplicata, fata de limitele fixate de legiuitor, instanta urmeaza sa aplice o sanctiune cu amenda contraventionala in cuantum de 1000 lei, si sa dispuna obligarea paratei la modificarea contractului de credit nr. 21305/05.08.2008 , in sensul inlaturarii clauzelor prevazute in art. 4 .3 din contract, ca fiind abuzive.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite sesizarea facuta de reclamnata AA cu sediul in Constanta, str. Poporului nr.121 bis in contradictoriu cu paratii BB si CC .

Constata existenta clauzelor abuzive in contractul de credit de consum nr. 21305/05.08.2008 , in art. 4.3 din acest contract.

In baza art. 13 al. 1 din legea 193/200, aplica paratei amenda contraventionala in cuantum de 1000 lei;obliga parata sa modifice contractul analizat mai sus in sensul inlaturarii clauzelor ca fiind abuzive.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica,a zi, 12.11.2010.

Red.Jud.C.I.B

Tehnored.M.D

5 ex/ 07.02.2011