Pe rol , solutionarea cauzei civile ce are ca obiect actiune in constatare-stare civila , actiune formulata de reclamanta AA in contradictoriu cu paratul PRB Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Opreator de date cu caracter personal nr.3047

Dosar nr. 4921/118/2010

Sentinta civila nr. 1725

Sedinta publica din 28.01.2011

Completul compus din:

Pe rol , solutionarea cauzei civile ce are ca obiect actiune in constatare-stare civila , actiune formulata de reclamanta AA in contradictoriu cu paratul PRB .

La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.

Instanta este legal investita, timbrajul fiind asigurat corespunzator.

Procedura este legal indeplinita cu partile potrivit disp art 85 si urmat Cpc.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta,dupa care :

Instanta invoca din oficiu exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Constanta in raport de cererea reclamantei prin care intelege sa atace Dispozitia nr. 1686 pentru respingerea cererii de rectificare a actului de nastere nr.1583 din 26.04.2003 privind pe Stoian Anthony -Costel si , acorda cuvantul pe exceptie.

Avand cuvantul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei.

In temeiul disp.art.150 Cod procedura civila, instanta constata incheiata cercetarea judecatoreasca si ramane in pronuntare asupra exceptiei invocata.

I N S T A N T A

Prin cererea înregistrată sub nr.4921/118/2010 pe rolul Tribunalului Constanţa, reclamanta AA a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr.1686/10.03.2010 emisă de Primarul municipiului Constanţa, prin care a fost respinsa cererea de rectificare a actului de nastere nr. 1583/26.04.2003.

În motivare, a arătat că fiul său BB s-a născut în Anglia-Nottingham la data de 10.07.2002, iar în certificatul de naştere, la rubrica „prenumele mamei”, cele două prenume au fost inversate- Claudia –Costanda, in loc de COSTANDA -CLAUDIA . Aceeaşi eroare s-a făcut şi de către Serviciul de stare civilă al Primăriei Constanţa, când a emis certificatul de naştere românesc. Demersurile sale de soluţionare pe cale administrativă a acestei probleme, respectiv cererea sa în rectificare, au fost respinse prin dispoziţia contestată.

În drept, a invocat disp. art.571 alin.3 din Legea nr.119/1996 republicată.

Procedând la verificarea propriei competenţe în soluţionarea cererii, tribunalul a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătorei Constanţa.

Pe rolul acestei instante, cauza a fost inregistrata in data de 23.07.2010, cu termen de judecata 28.01.2011.

La acest termen , instanta din oficiu a invocat lipsa competentei materiale a Judecatoriei Constanta.

In raport de dispozitiile art. 137 cod proc civ, instanta se va pronunta cu prioritate asupra exceptiei, exceptie pe care o considera vadit intemeiata si urmeaza sa o admita pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 61 alin. 3 din legea 119/ 1996 rep.,cu privire la actele de stare civila, dispozitia primarului prin care se solutioneaza cererea de rectificare a actelor de stare civila sau a mentiunilor înscrise pe marginea acestora poate fi contestata la instanta judecatoreasca în a carei raza teritoriala îsi are sediul autoritatea emitenta, în conditiile legii.

Dispozitiile legale mai sus citate nu fac nici o referire la competenta materiala de solutionare a cauzei astfel ca pentru delimitarea instantei competente material trebuie facuta aplicarea dispozitiilor generale de competenta.

În acest sens se constata ca, spre deosebire de actiunea în anulare, completare sau modificare a actului de stare civila unde art. 60 din legea 119 1996 reglementeaza neechivoc competenta materiala a judecatoriei în solutionarea cauzei, dispozitiile art. 61 nu cuprind nici o referire în acest sens.

În aceste conditii trebuie facuta diferentierea între actiunea în anulare completare sau modificare a actului de stare civila, unde obiectul actiunii îl constituie actul de stare civila, act de natura civila, si unde legiuitorul a indicat competenta materiala în solutionarea cauzei conform regulilor generale de determinare a competentei materiale, aratând ca aceasta revine judecatoriei, instanta careia potrivit art. 1 pct. 1 din codul de procedura civila îi revine plenitudinea de competenta în solutionarea cauzelor de natura civila si actiunea îndreptata împotriva dispozitiei primarului privind rectificarea unui act de stare civila, în care obiectul actiunii nu îl mai constituie actul de stare civila, ci dispozitia autoritatii administrative data în solutionarea cererii de rectificare.

Aceasta dispozitie are caracterul unui act administrativ unilateral în sensul art. 2 alin. 1 lit. c din legea 554 /2004 astfel ca determinarea competentei materiale în solutionarea cauzei se impune a fi facuta potrivit regulilor specifice contenciosului administrativ respectiv art. 2 pct. 1 lit. d din Codul de procedura civila si art. 10 alin. 1 din legea 554 2004, competenta apartinând potrivit dispozitiilor legale mai sus citate tribunalului ca prima instanta de administrativ.

Data fiind distinctia dintre natura juridica a actului de stare civila si natura actului administrativ prin care se solutioneaza o cerere referitoare la un act de stare civila, dispozitiile art. 60 din legea 119 1996 nu sunt incidente si în situatia rectificarii actului de stare civila, deoarece daca o astfel de analogie s-ar fi impus a fi facuta, ar fi putut fi facuta în mod expres de legiuitor care ar fi putut arata în dispozitiile art. 61 alin. 3 din legea 119 1996, ca urmeaza a se stabili competenta materiala în solutionarea cauzelor reglementate de aceasta dispozitie legala în conditiile prezentei legi, iar nu în conditiile legii, exprimare ce în mod clar trimite la delimitarea competentei materiale în solutionarea cauzei potrivit naturii actului ce constituie obiectul litigiului.

In raport de dispozitiile art. 21 cod proc civ, instanta constata ivit conflictul negativ de competenta, urmand sa inainteze dosarul instantei in drept sa hotarasca asupra conflictului, anume Curtea de Apel Constanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Constanţa, în soluţionarea cauzei privind pe reclamanta AA in contradictoriu cu paratul PRB.

Declină competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Constanta – sectia comerciala si de contencios administrative.

Constată ivit conflictul negativ de competenţă de competenta materiala.

Inaintează dosarul Curtii de Apel Constanta să hotărască asupra conflictului.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.01.2011.

Red. C.I.B

Tehnored M.D

4 ex/ 23.02.2011