Pensie intretinere Alocaţii


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 96/R/MF

Şedinţa publică de la 17 Septembrie 2010

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de pârâtul

I.D. împotriva sentinţei civile nr. 188/MF/16.02.2010 pronunţată de Judecătoria

Curtea de Argeş în dosarul nr. 55/216/2010, intimaţi fiind reclamantul I.S.V.

asistat de I. L.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul reclamant

I.S.V., lipsă fiind celelalte părţi .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care :

Tribunalul admite pentru recurentul pârât proba cu înscrisuri , respectiv

actele depus la dosar.

Intimatul reclamant I.S.V. învederează instanţei că nu mai are cereri de

formulat.

Tribunalul , în raport de această împrejurare, constată recursul în stare de

judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia .

Intimatul reclamant I.S.V., solicită respingerea recursului ca nefondat şi

menţinerea sentinţei de fond ca legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată,

învederând că este elev în clasa a XI-a şi nu este ajutat de recurentul pârât.

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată sub nr. 55/216/07.01.2010, reclamantul I.S.V.,

asistat de mama I. L. l-a chemat în judecată pe pârâtul I.D., pentru ca prin hotărâre

judecătorească să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat

pârâtul pentru minorul I.S.V., născut la XX.XX.1993, în funcţie de venitul minim

pe economie.

În fapt, în motivarea acţiunii s-a arătat, în esenţă, că faţă de momentul

pronunţării sentinţei civile nr. 198/18.02.2003 pronunţată de Judecătoria Curtea de

Argeş în dosarul nr. 304/2003, prin care pârâtul a fost obligat la plata pensiei de

întreţinere pentru minor de 500.000 lei vechi lunar, au crescut atât nevoile

minorului, cât şi veniturile pârâtului.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 86-94 C.fam.

În dovedirea cererii, reclamantul, asistat de mama sa, a solicitat şi instanţa a

încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar în acest sens, în copie, sentinţa

civilă nr. 198/18.02.2003 pronunţată în dosarul nr. 304/2003 al Judecătoriei Curtea

de Argeş, (f. 3-4) şi certificatul de naştere al reclamantului (f. 5).

Pârâtul, deşi legal citat cu menţiunea chemării la interogatoriu, nu s-a

prezentat la instanţă, nu a formulat întâmpinare şi nici alte cereri sau apărări în

cauză.

Prin sentinta civila nr. 188/MF/16.02.2010, Judecatoria Curtea de Arges a

admis acţiunea formulată de reclamantul I.S.V., asistat de mama I. L., împotriva

pârâtului I.D.. A majorat pensia de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului pentru

minorul I.S.V., născut la data de XX.XX.1993, de la 50 lei lunar la 150 lei lunar

începând cu data de 07.01.2010 şi până la majoratul acestuia. A obligat pârâtul să

plătească reclamantului suma de 400 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca prin sentinţa

civilă nr. 198/18.02.2003 pronunţată dosarul nr. 304/2003 al Judecătoriei Curtea de

Argeş, pârâtul I.D. a fost obligat să plătească lunară de întreţinere pentru

minorul I.S.V., în sumă de 500.000 lei vechi, până la majoratul acestuia (f. 3-4).

Instanţa a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 86 alin. 3 C.fam. „descendentul,

cât timp este minor, are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care el se

află”, iar conform art. 31 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor

părinteşti trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului şi să asigure

bunăstarea materială şi spirituală a copilului. Totodată, instanţa reţine că

neprezentarea pârâtului la interogatoriu echivalează cu recunoaşterea pretenţiilor

deduse judecăţii, potrivit dispoziţiilor art. 225 C. pr.civ.

Având în vedere că de la data pronunţării sentinţei civile nr. 198/18.02.2003

în dosarul nr. 304/2003 al pronunţată de Judecătoriei Curtea de Argeş, nevoile

minorului au crescut, în prezent fiind elev la liceul din Domneşti, precum şi faptul

că, în prezent, pârâtul nu este angajat, instanţa, ţinând seama de faptul că venitul

minim pe economie, aşa cum este reglementat de H.G. nr. 1051/2008 pentru

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată s-a majorat, este de

600 lei, a obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere majorate pentru minor

raportat la acest venit.

Prin urmare, în baza art. 86 Codul familiei raportat la art. 94 din Codul

familiei, acţiunea a fost admisă şi s-a dispus majorarea pensiei de întreţinere la suma

de 150 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii, în speţă, 07.01.2010 şi până

la majoratul minorului.

În temeiul art. 274 C.pr.civ., instanţa a obligat pârâtul, aflat în culpă

procesuală, la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către reclamant, în

cuantum de 400 lei, astfel cum rezultă din chitanţa nr. 1/05.01.2020 (f. 7).

Impotriva sentintei a declarat recurs paratul I.D., criticand solutia pentru

nelegalitate.

In dezvoltarea recursului s-a aratat ca prima instanta nu a respectat disp. art.

94 C.familiei, intrucat nu a tinut seama de faptul ca paratul mai are trei copii dintr-o

casatorie ulterioara, nascuti la datele de YY.YY.1995, ZZ.ZZ.1999, respectiv

VV.VV.2008, conform certificatelor de nastere pe care le depune. Se arata ca

intrucat are patru minori, potrivit art. 94 alin 3 C Familiei nu se putea dispune

obligarea sa la o mai mare de 75 lei lunar, fiecare din cei patru copii avand

dreptul la intretinere din partea recurentului si fiind egali in fata legii. Se mai invocat

faptul ca la ultimul termen de judecata, desi sotia recurentului a fost prezenta in sala

de judecata inainte de finalizarea sedintei, nu i s-a permis sa depuna acte, pe motiv

ca pricina fusese strigata si sotia nu avea calitate procesuala.

Pentru aceste motive se solicita admiterea recursului, modificarea sentintei in

sensul majorarii pensiei la 75 lei lunar, cu cheltuieli de judecata.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri in cadrul careia au fost

depuse de catre recurent trei certificate de nastere si unul de casatorie.

Intimatul nu a formulat intampinare, insa prezent in fata instantei a solicitat

respingerea recursului.

Analizand sentinta recurata prin prisma criticii aduse, tribunalul

constata ca recursul este fondat, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit certificatelor de nastere depuse la dosar in recurs, recurentul mai are

alti trei copii minori si anume I. A. M., nascuta la data de YY.YY.1995, I. A. E.,

nascuta la data de ZZ.ZZ.1999 si I. I., nascut la data de VV.VV.2008 (filele 4-6

dosar recurs).

In aceste conditii, potrivit art. 94 alin 3 C familiei, cand intretinerea este

datorata de parinte, se stabileste la ? din venitul din pentru trei sau mai

multi copii.

In cauza, asa cum a solicitat reclamantul, pensia de intretinere s-a stabilit in

functie de venitul minim brut garantat, in lipsa angajarii recurentului.

Raportand venitul de 600 lei la fractia indicata, de ? pentru patru copii, deci

1/8 pentru un copil (considerand ca toti minorii au nevoi asemanatoare si au

dreptul la aceleasi conditii de viata), reiese ca reclamantul are dreptul la o pensie

lunara in cuantum de 75 lei (600 lei/8).

Fata de cele de mai sus, in baza art 312 alin 1 C.p.c., va fi admis recursul, va

fi modificata în parte sentinţa în sensul că majorează pensia de întreţinere la suma

de 75 lei lunar, urmand a fi menţinuta în rest sentinţa.

In ceea ce priveste cererea recurentului privind plata cheltuielilor de judecata,

tribunalul o va respinge pentru urmatoarele considerente:

La baza acordarii cheltuielilor de judecata partii care a castigat sta ideea de

culpa procesuala a partii cazuta in pretentii. In cauza, tribunalul apreciaza ca

intimatul-reclamant nu se afla in culpa procesuala pentru pronuntarea solutiei de

prima instanta, culpa apartinand recurentului, care nu s-a prezentat pe timpul

solutionarii cauzei in fata instantei de fond, in vederea formularii apararilor

corespunzatoare.

Faptul ca, asa cum sustine recurentul, la ultimul termen, s-ar fi prezentat in

sala de judecata, sotia acestuia pentru a depune acte, chiar daca ar fi real, nu

conduce la inlaturarea culpei procesuale a paratului. Aceasta intrucat in mod corect

prima instanta nu ar fi putut sa acorde dreptul sotiei reclamantului sa raspunda la

strigarea dosarului sau sa depuna acte, atata vreme cat nu avea calitate procesuala in

cauza si nici mandat de reprezentare in instanta a sotului ei.

Constatand deci ca apartine recurentului culpa procesuala in declararea

recursului, intrucat nu si-a formulat apararile corespunzatoare la fond, vazand si

faptul ca apare ca imoral sa se solicite cheltuieli de judecata de catre parinte de la

minorul caruia este obligat sa ii acorda intretinere, minor care nu obtine niciun fel

de venituri, in baza art. 274 C.p.c. va fi respinsa cererea privind acordarea

cheltuielilor de judecata suportate de recurent, constand in onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de pârâtul I.D., , împotriva sentinţei civile nr.

188/MF/16.02.2010 pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş în dosarul nr.

55/216/2010, intimat fiind reclamantul I.S.V. asistat de I. L.,

Modifică în parte sentinţa în sensul că majorează pensia de întreţinere la

suma de 75 lei lunar.

Menţine în rest sentinţa.

Respinge cererea recurentului privind plata cheltuielilor de judecată.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Septembrie 2010

Preşedinte,

Judecător,

Judecător,

Grefier,

4