Pensie întreţinere major Pensii


JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 1237/829/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1159

Şedinţa publică de la 17.11.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant Solomon Ana – Maria şi pe pârât Solomon Toader, având ca obiect „pensie întreţinere major

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pârâtul Solomon Toader, lipsă fiind reclamanta Solomon Ana – Maria

?????Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei următoarele :

– pricina ce formează obiectul prezentului dosar este la al doilea termen de judecată ;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

Pârâtul depune la dosarul cauzei copie după sentinţa civilă nr. 5572 şi certificatul de naştere Ţivlea Ionela – Dana.

La interpelarea instanţei, pârâtul arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Pârâtul, având cuvântul, solicită respingerea cererii formulată de reclamanta, ţinându-se seama de faptul că este într-o stare financiară mai delicată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 1237/21.01.2005 reclamanta Solomon Ana Maria a chemat în judecată pe pârâtul Solomon Toader, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună stabilirea obligaţiei de întreţinere a pârâtului faţă de reclamantă, aceasta fiind in continuarea studiilor.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că este studenta in anul 2 la facultatea de Litere din cadrul Universitatii Vasile Alecsandri din Bacau si solicita obligarea paratului la plata de intretinere raportat la venitul minim pe economie.

Cererea nu a fost motivata in drept si s-a solicitat judecata in lipsa.

A fost anexata taxa judiciara de timbru de 10 lei si timbru judiciar de 1,50 lei.

În susţinerea cererii reclamanta a depus în fotocopie înscrisuri constand in adeverinta de student cursuri de zi Facultatea de Litere Universitatea Vasile Alecsandri Bacau nr.1460/10.09.2010

Pârâtul s-a prezentat în faţa instanţei la termenul din 20.10.2010 şi a arătat că este tatal reclamantei, ca a divortat de mama acesteia in anul 1994,ca mai are un copil minor in intretinere , Tivlea Ionela, dar ca aceasta nu este trecuta pe numele sau, ca nu se opune la admiterea cererii, depunând la dosar o declaratie pe proprie raspundere in sensul ca nu desfasoara activitati autorizate conform OUG 44/2008, nu desfasoara alte activitati economice, neavand alte surse de venit. Paratul a depus la dosar in fotocopie, sentinta de nr.5572/15.04.1994 si certificatul de nastere al minorei Tivlea Ionela Dana ,insa fara a dovedi ca este tatal minorei si se ocupa de cresterea si educarea acesteia.

Instanta a pus in vedere reclamantei prin adresa, sa depuna la dosar in fotocopie certificatul de nastere din care sa rezulte relatia de rudenie cu paratul, cartea de identitate , adeverinta de student din care sa rezulte ca este inscrisa in anul universitar 2010 -2011 la cursuri de zi, obligatii pe care reclamanta si le-a indeplinit pana la termenul din 17.11.2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta este fiica pârâtului, după cum rezultă din certificatul de naştere depus la dosar , fiind născută la data de 13.12.1990, iar în prezent se află în continuarea studiilor, adeverinţa depusă la dosar atestând frecventarea Universităţii Vasile Alecsandri din Bacau Facultatea de Litere Specializarea Franceza-Romana la cursul de zi.

Dispoziţiile art. 86 alin. 1 Codul Familiei prevăd că părinţii datorează întreţinere copiilor lor, în cazul copiilor majori aflaţi în continuarea studiilor fiind în mod unanim acceptat în doctrina şi practica judiciară că situaţia lor este asimilată celei prevăzute de alin. 2 al textului citat, respectiv că au drept la întreţinere deoarece se află în nevoie, neavând putinţa unui câştig din muncă în condiţiile în care desfăşoară în continuare studii pentru pregătirea profesională.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că cererea este întemeiată şi va fi admisă astfel cum a fost formulată de reclamantă, urmând a fi obligat pârâtul la plata pensiei de întreţinere, al cărei cuantum va fi stabilit în funcţie de cererea reclamantei privind venitul minim pe economie de la introducerea cererii, 20.09.2010 şi până la terminarea studiilor de către reclamantă, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 ani.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de reclamanta Solomon Ana Maria domiciliată în sat Vultureni, comuna Vultureni, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul Solomon Toader, domiciliat în sat Medeleni, comuna Vultureni, judeţul Bacău.

Obligă pârâtul Solomon Toader să plătească reclamantei Solomon Ana Maria pensia de întreţinere în cuantum lunar de 105 lei, de la introducerea cererii, 20.09.2010, şi până la terminarea studiilor de către reclamantă, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 17.11.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

Judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 4 ex.

P.V.Ş./P.A.

07.12.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 17.11.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 30.12.2010.