Pensie întreţinere Minori


– de întreţinere –

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 29/2011

Şedinţa publică de la 13 Ianuarie 2011

Constată că prin cererea înregistrată sub numărul 1401 /199/ 2010 pe rolul Judecătoriei Buhusi, reclamantul M. I. a chemat în judecată pe pârâta A. M.-S., reprezentantă legală a minorei S.-B., pentru ca, prin hotărârea pronunţată, instanţa să dispună reducerea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 516 / 26.06.2008 a Judecătoriei Buhuşi, pronunţată în dosarul 499/199/2008.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru.

În motivare, reclamantul a precizat că prin sentinţa civilă mai sus menţionată a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în sumă de 400 lei lunar în favoarea minorei, începând cu data de 23.04.2008 şi până la majoratul acesteia, iar venitul actual nu mai corespunde cu cel luat in calcul la stabilirea pensiei de întreţinere.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus copie de pe sentinţa civilă nr. 516 / 26.06.2008 a Judecătoriei Buhuşi, copie de pe adeverinţa eliberată de către A.J.O.F.M. Bacău.

Instanţa din oficiu a solicitat relaţiile de venituri ale reclamantului, consemnate în adresele nr. 14393 / 11. 11. 2010 a A.J.O.F.M Bacău ( fila 11 ).

Pârâta, legal citată a depus întâmpinare, prin care învederează instanţei că nu este de acord cu diminuarea cuantumului pensiei la care a fost obligat reclamantul, întrucât cheltuielile necesare creşterii şi educării minorei (care este eleva în clasa a XI-a) nu pot fi acoperite doar din pensia de boală de care beneficiază. Depune, în acest sens, decizia de nr. 135152/18.10.1999 emisă de Direcţia Generală de Muncă şi Protecţia Socială Bacău, decizia asupra capacităţii de muncă nr. 482/17.06.1999 emisă de Comisia de expertiză medicală Bacău.

Din probatoriul administrat instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 516 / 26.06.2008 a Judecătoriei Buhuşi, pronunţată în dosarul 499/199/2008, reclamantul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în sumă de 400 lei lunar în favoarea minorei S.-B., născută la data de 10.05.1994, începând cu data de 23.04.2008 şi până la majoratul acesteia.

În prezent situaţia de la data stabilirii pensiei de întreţinere s-a modificat, în sensul că reclamantul nu mai este angajat în câmpul muncii, ci beneficiază doar de un ajutor şomaj lunar de 542 lei, conform adresei nr. 14393 / 11. 11. 2010 a A.J.O.F.M Bacău, care coincide cu menţiunile înserate în cuponul mandat plată ajutor şomaj, depus de către acesta, aflat la fila 22 dosar.

Pe de altă parte, din actele depuse de către pârâtă, rezultă faptul că aceasta este pensionată din motive medicale, realizând venituri în cuantum de 375 lei lunar, suma din care trebuie să acopere cheltuielile de hrană şi întreţinere atât pentru ea, cât şi pentru minora care i-a fost încredinţată spre creştere şi educare.

Potrivit art. 86 alin. 1) din Codul familiei „obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii”, iar potrivit art. 94 alin. 1) din Codul familiei „întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”.

Aşadar, în stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere instanţa trebuie să ţină seama şi de „mijloacele” debitorului, respectiv de posibilităţile reale şi efective pe care acesta le are pentru a plăti pensia de întreţinere.

În aprecierea posibilităţii de plată a pensiei de întreţinere instanta reţine că trebuie să se ţină seama de toate celelalte obligaţii financiare sau de altă natură pe care le are debitorul, astfel încât să se realizeze un just echilibru între dreptul creditorului întreţinerii şi interesele debitorului acestei întreţineri.

Tocmai de aceea art. 94 alin. 3) din Codul familiei prevede că atunci când întreţinerea se datorează pentru un singur copil aceasta se stabileşte până la o pătrime din câştigul din muncă, nefiind prevăzut aşadar un cuantum fix, ci doar limita superioară a acestui cuantum.

În ceea ce priveşte veniturile pe care le realizează reclamantul instanta constată că veniturile realizate în perioada octombie- ianuarie 2010 au fost de 542 lei lunar net.

Constatând că în prezent minora M.S. B. are vârsta cuprinsă între 16 şi 17 ani, aflându-se aşadar într-o perioada de creştere ce necesita cheltuieli specifice pentru întreţinere şi instruire şcolară, văzând şi cuantumul veniturilor pe care le obţine pârâta, ce se afla, la rândul său, într-o situaţie dificilă, din punct de vedere financiar, instanţa apreciază, în echitate, că suma pe care pârâtul trebuie să o datoreze în favoarea minorei cu titlu de de întreţinere este de 300 lei lunar, urmând ca micşorarea pensiei să se dispună în acest cuantum, începând cu data pronunţării hotărârii.

Evident, rămân aplicabile şi părţile pot uza oricând de dispoziţiile art. 94 alin. 2) din Codul familiei, potrivit cărora instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau hotărâ încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.

Instanţa urmează a dispune sistarea efectelor sentinţei civile nr. 516 / 26.06.2008 a Judecătoriei Buhuşi.

Ia act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Red. I.M.A. -14.02.2011