Perfectare act Contracte economice


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.1222

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 24.11.2010

Complet format din :

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER – BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”perfectare act” formulată de reclamanţii: N. Şt. T,. S. C., P.E., N. N., N. C., L. M., N. I., în contradictoriu cu pârâtul F. T.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat Bănilă Nicoleta, lipsă fiind reclamanţii Nistor Ştefan Toma, Stratulat Catinca, Pagu Elena, Nistor Neculai, Nistor Costică, Lungu Mariana, Nistor Ionel, şi pârâtul Florea Toma.

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocat Bănilă Nicoleta, pentru reclamanţi, având cuvântul arată că nu are obiecţiuni la raportul de expertiză.

Instanţa constată că cei doi experţi care au efectuat expertizele în cauză au solicitat suplimentarea onorariului de expert, respectiv pentru expertiza în specialitatea topo cu suma de 110 lei, iar pentru expertiza în specialitatea construcţii cu suma de 100 lei, de asemenea instanţa pune în discuţie necesitatea achitării taxei judiciare de timbru, în valoare de 922 lei şi a timbrului judiciar, în valoare de 3 lei.

Avocat Bănilă Nicoleta, pentru reclamanţi, având cuvântul solicită termen în vederea achitării.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Bănilă Nicoleta, pentru reclamanţi, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată în sensul de a se pronunţa o hotărâre judecătorească prin care să se dispună perfectarea vânzării – cumpărării intervenită între părţi, fără cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

-deliberând-

Prin cererea înregistrată sub nr .97/829/2010 pe rolul Judecătoriei Podu-Turcului, reclamantii N. Şt. T,. S. C., P.E., N. N., N. C., L. M., N. I., au chemat în judecată în calitate de pârât pe F. T., solicitand instantei pentru ca prin hotărâre judecătorească să dispună perfectarea convenţiei de vânuare-cumpărare pentru suprafaţa de 0,08 ha teren arabil si constructia din paianta compusa din trei camere , ambele situate pe raza com Gaiceana, jud. Bacău.

În motivarea cererii se arată în esenţă, că în anul 1969, autorul reclamantilor, in prezent decedat a incheiat cu paratul un inscris sub semnatura privata , inscris in urma caruia acesta din urma i-a vandut suprafata de teren si constructia mai sus mentionate.

Ulterior nu s-au mai depus diligenţe de către pârât pentru întocmirea actelor de vanzare cumparare in forma autentica.

În susţinerea acţiunii, reclamantii au depus următoarele înscrisuri:copia inscrisului sub semnatura privata şi a solicitat probele cu interogatoriul pârâtului şi expertiză topocadastrală.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.1073, 1075 Cod civil.

Legal citat pârâtul nu a formulat întâmpinare.

In cauza a fost administrata cu martori si expertiza topocadastrala si constructii atasata la filele 51-55din dosar.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 2.07.1969, intre autorul reclamantilor in calitate de cumparator si parat in calitate de vanzator a fost incheiat actul de vanzare cumparare avand ca obiect teren arabil in suprafata de 0,08 ha impreuna cu o constructie compusa din trei camere construita din paianta si acopereita cu tabla, ambele situate in com Gaiceana , jud Bacau.

Ulterior incheierii acestui act vanzatorul Florea Toma a refuzat incheierea unui contract de vanzare cumparare autentificat la notar.

Prin expertiza topocadastrala a fost identificat terenul ce a facut obiectul contractului de vanzare – cumparare ca fiind in suprafata de 800 mp, situat in intravilanul com Gaiceana , jud Bacau cu urmatorii vecini:la nord Stratulat Costica, la sud Bostan Costica , la est Drum Judetean ; la vest, teren apartinand Comisiei Locale Gaicean.

Terenul a fost evaluat la pretul de 1500 lei.

Din continutul expertizei in specialitatea constructii intocmita de catre expert Chitroceanu Nelu si atasata la filele 21-27 din dosar a fost identificata constructia compusa din doua camere , hol , bucatarie si chiler situata in com Gaiceana cu urm vecinatati: la sud prop Florea Costica ; la vest sat Arini; la est Drum Judetean 252; la nord proprietar Stratulat Costica in valoare de 12.479 lei

Instanta a dispus prin incheiere achitarea de catre reclamant a taxei de timbru in valoare de 822 lei, la valoarea terenului si constructiei specificate in rapoartele de expertiza ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Audiat fiind in cauza martorul Mihalache Costica, depozitie atasata la fila 34 din dosar a aratat instantei ca intre autorul reclamantilor si parat a fost incheiat in anul 1969 un contract de vanzare – cumparare avand ca obiect suprafata de 0,08 teren intravilan si constructia mai sus aratata.

Vazind dispozitiile art 46 din Leg 18/1991 potrivit carora actele de vanzare cumparare ce au ca obiect terenuri nu sunt valabile in lipsa incheierii lor prin act autentic, precum si dispozitiile art 1075- 1077 instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si sa constate ca fiind perfectat actul de vanzare – cumparare avand ca obiect suprafata de teren arabil de 800 mp situat in comGaiceana ,jud Bacau si a constructiei compusa din doua camere, hol , bucatarie si chiler cu vecinatatile mai sus aratate act de vanzare -cumparare incheiat intre cumparatori in calitate de reclamani si vanzator in calitate de parat.

Dispune plata către expertul Chitroceanu Nelu a sumei de 600 lei, din care 500 lei, reprezentând onorariu provizoriu expertiza constructii achitat cu chitanţa nr.2828818 /1/22.03.2010 (fl.30 ds.) şi suma de 100 lei reprezentând diferenţa de onorariu achitat cu chitanţa nr. 3423331/1/24.11.2010 (fl.66 ds.).

Dispune plata către expertul Apetroaie Gheorghita a sumei de 611 lei, din care 500 lei, reprezentând onorariu provizoriu expertiza topocadastru achitat cu chitanţa nr.2828804 /1/22.03.2010 (fl.31 ds.) şi suma de 111 lei reprezentând diferenţa de onorariu achitat cu chitanţa nr. 3423345/1/24.11.2010 (fl.64 ds.).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea având ca obiect”perfectare vânzare-cumpărare”, formulată de reclamanţii : N. Şt. T,. S. C., P.E., N. N., N. C., L. M., N. I., în contradictoriu cu pârâtul F. T. domiciliat în ___, str.Avântului, bl.2, ap.4, judeţul Bacău.

Dispune perfectarea convenţiei încheiată la data de 02.07.1967, între reclamanţi în calitate de cumpărători şi pârât în calitate vânzător, privind imobilul constând în casă de locuit, compusă din două camere, bucătărie şi chiler în suprafaţă de 51,45 mp. situată în comuna Găiceana, judeţul Bacău cu următoarele vecinătăţi: la nord Stratulat Costică, la sud Florea Costică, la vest sat Arini Bucur, la este DJ 252 şi teren în suprafaţă totală de 800 mp. situată în intravilanul comunei Găiceana cu următoarele vecinătăţi:

La Nord Stratulat Costică, la est DJ, la sud Bostan Costică, la vest teren Consiliul Local Găiceana.

Constată perfectă convenţia de vânzare-cumpărare încheiată la data de 02.07.1969 între reclamanţi în calitate de cumpărători şi pârât în calitate de vânzător, privind imobilul casă de locuit şi suprafaţa de teren specificată anterior.

Dispune plata către expertul Apetroaie Gheorghiţă a sumei de 610 lei, reprezentând onorariu definitiv pentru expertiza topografică achitat cu chitanţa nr.2828804/1/22.03.2010 (fl.31 ds).

Dispune plata către expertul Chitroceanu Nelu a sumei de 600 lei reprezentând onorariu definitiv pentru expertiza în specialitatea construcţii achitat cu chitanţa nr.2828818/1/22.03.2010 (fl.30 ds).

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.11.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD;

Ex.10

21.12.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 24.12.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 12.01.2011.

??

??

??

??

1