Perfectare vânzare-cumpărare Contracte


JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 676/2011

Şedinţa publică de la 20 Septembrie 2011

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi la data de 13.12.2010 sub nr. 1671/199/2010, reclamantii P. M. şi P. E.au solicitat, in contradictoriu cu paratul A.N. ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să perfecteze conventia de vânzare-cumpărarea intervenită între părţi la data de 20.07.1975 având ca obiect imobilul, compus din casa de locuit edificata din paianta, cu doua camere si hol, precum si terenul aferent de 200 mp.

In motivare, reclamantii arata ca paratul a fost unicul mostenitor al parintilor sai, A.Gh. si C., in urma carora a ramas ca abun succesoral imobilul descris mai sus.

In anul 1975 reclamantii au convenit cu paratul sa cumpere casa si terenul, incheind, in acest sens (la data de 20.07.1975) un inscris sub semnatura privata, care a avut ca obiect vanzarea, respectiv, cumpararea imobilelor, contra sumei de 600 de lei, achitati la data semnarii inscrisului.

Din momentul respectiv, reclamantii arata ca au exercitat o posesie exxclusiva asupra casei si a terenului, fara a schimba limitele si hotarele proprietatii. Intrucat pana la aceasta data nu au reusit sa se prezinte la notar, pentru a incheia contractul in forma autentica, au introdus cererea care face obiectul dosarului de fata.

In drept, reclamantii si-au intemeiat actiunea pe dispozitiile art.1294 si urm. C.civ. Au solicitat in dovedire administrarea probelor cu inscrisuri, interogatoriu, expertize judiciare.

In dovedire au fost depuse, in copie, urmatoarele inscrisuri: act de vanzare-cumparare su semnatura privata, incheiat la data de 20.07.1975, certificat de mostenitor nr.899/1974 emis dupa defunctă.

La primul termen de judecata (27.01.2011) relamantii isi modifica actiunea, in sensul ca solicita instantei sa constate ca au dobandit, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra suprafetei de 200 mp teren. Cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.1897 si urm.C.civ.

De asemenea, reclamantii au largit cadrul procesual, aratand, prin cererea inregistrata la dosar la fila 10, ca inteleg sa se judece in contradictoriu cu paratii A.N.; A.M., A. S., A.C,ş.a.

Cererii modificatoare i-au fost anexate o serie de inscrisuri (filele 21-43), respectiv: certificat de atestare fiscala pentru P. M., chitante de plata a impozitului pe cladiri si teren, acte de stare civila.

Actiunea modificata a fost timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 302 lei ( fila 110).

In cauza instanta, in baza art.167 C.pr.civ., a incuviintat si administrat proba cu martorii propusi de catre reclamanti, T. F.a si A. E. (filele 57-58), precum si proba cu expertiza topo-cadastrala (filele 76-77) ale carei concluzii nu au fost contestate de catre parti .

Prin cererea inregistrata la dosar la data de 15.09.2011, reclamantii au majorat petitul actiunii, in sensul ca au solicitat ca instanta sa constate dobandirea, prin efectul prescriptiei achizitive, a proprietatii asupra suprafetei de 705 mp, asa cum a fost identificata in urma masuratorilor.

Pârâtii, legal citati, nu au depus întâmpinare şi nu au solicitat probe în apărare, nefiind prezenti la niciunul dintre termenele acordate in cauza.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În vederea dobândirii proprietăţii prin uzucapiune, se cere exercitarea unei posesii utile în tot timpul cerut de lege, respectiv 30 de ani (art. 1846, art. 1847 şi art. 1890 C.civ.).

Pentru ca stăpânirea materială a unui bun să fie aptă să ducă la dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă, este necesar ca ea să constituie manifestarea exterioară a prerogativelor acestui drept real, prin exercitarea faptelor materiale şi a actelor juridice care obiectivează conţinutul juridic al dreptului de proprietate, şi să fie exercitată „de noi înşine sau de altul în numele nostru” (art. 1846 alin.2 C.civ.). Cu alte cuvinte, este necesar să existe atât elementul corpus, cât şi animus, respectiv intenţia de a stăpâni bunul pentru sine.

De asemenea, acţiunea în constatarea uzucapiunii se îndreaptă împotriva fostului proprietar al imobilului, a cărui pasivitate este sancţionată prin instituţia prescripţiei achizitive.

Instanţa reţine că reclamanţii P.M.şi P. E.au dobândit posesia imobilului compus din casa de locuit si terenul aferent de 200 mp (găsiţi la măsurătoare 705 mp), ca urmare a încheierii, la data de 20.07.1975, a unui act de vânzare-cumpărare sub semnătură privată. Nefiind indeplinite conditiile ad valididatem prevazute de lege pentru ca aceasta conventie sa opereze transferul dreptului de proprietate, promitentii-cumpărători (reclamanţii din prezenta acuza) au doar calitatea de posesori, care beneficiază, însă, de prezumţia bunei-credinţe instituite de art.1898 C.civ.

Posesia, ca şi stare de fapt, a fost dovedită ca atare prin declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege pentru a sta la baza dobândirii, prin aceasta modalitate, a dreptului de proprietate. Astfel, posesia exercitată de către reclamanţi poate fi caracterizată ca şi continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi exercitată sub nume de proprietar caracterul public al acesteia rezultă atât din înregistrările efectuate în registrele administrative, cât şi din modul în care reclamanţii au înţeles să se considere în rândul comunităţii, sub aspect declarativ şi subiectiv, adică exprimându-se şi comportându-se ca adevăraţi proprietari.

Calitatea de a reclamanţilor rezultă din certificatul de atestare fiscala emis de către Primaria Buhusi (fila 21) şi din chitanţele de plată a creanţelor bugetare depuse de către părţi (filele 22-30), din cuprinsul carora este evidenţiat faptul ca impozitul pentru terenuri a fost achitat pana in anul 2010, inclusiv.

Din depoziţiile martorilor, istoricul de rol fiscal şi chitanţele de plată ale impozitelor rezultă că, începând cu anul 1975, reclamanţii au exercitat o posesie utilă, în sensul arătat anterior, asupra imobilului, timp de peste 30 de ani, dobândind astfel dreptul de proprietate prin efectul prescripţiei achizitive .

Potrivit raportului de expertiză topo-cadastrala efectuat în cauză (filele 76-77), imobilul proprietatea reclamanţilor este compus din terenul în suprafaţă de 705 mp, . care face parte integranta din prezenta hotarare.

În consecinţă, instanţa va admite acţiunea astfel cum a fost modificată, constatând că reclamanţii au dobândit proprietatea imobilului compus din teren, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.

Va lua act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Redactat IMA- 24/24.10. 2011