Pl cv Plângeri prealabile


-plângere contravenţională-

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TG – CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL GORJ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1803

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 10 Iunie 2011

PREŞEDINTE: M.C.L. -JUDECĂTOR

GREFIER : P.A.

Pe rol soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de petentul S.O., domiciliat în comuna L., sat M., judeţul Gorj, împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr…… încheiat de Primăria L., jud.Gorj

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a lipsit petentul, reprezentat de procurator S.M. , lipsă fiind şi reprezentantul intimatei, fiind prezent martorul din acte V.I.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă după care, instanţa a procedat la audierea sub prestare de jurământ a martorului din acte V.I., declaraţie ce a fost consemnată şi ataşată la dosar (fila 26).

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată plângerea în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Procurator S.M. pentru petent solicită admiterea plângerii, menţinându-şi concluziile scrise depuse în data de 20.05.2011

I N S T A N Ţ A

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.03.2011, sub nr. …., petentul S.O. a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, nr. 2/10.03.2011, încheiat de către intimata Primăria L..

În motivarea plângerii petentul a arătat că în toamna anului 2006, pentru că anexa gospodărească cu destinaţia pătul nu mai putea fi folosită, datorită stării avansate de degradare, a procedat la efectuarea unei noi construcţii anexă gospodărească cu destinaţia pătul lângă vechiul pătul în gospodăria din comuna L..

La edificarea noi anexe gospodăreşti a fost ajutat de către martorii S.A. şi P.I., fiind finalizată în toamna anului 2006, întrucât avea nevoie de un loc unde să depoziteze recolta de porumb din acel an, trecând astfel mai mulţi ani de la edificarea acestei anexe.

A mai arătat petentul că aplicarea amenzii este nejustificată şi exagerată, agentul constatator nefăcând o individualizare corectă a faptei şi a gravităţii acesteia, sancţiunea fiind aplicată tardiv în raport cu perioada edificării anexei.

În drept au fost invocate prevederile Legii 50/1991 şi ale OG nr.2/2001

A fost anexat în copie procesul verbal de contravenţie contestat, împreună cu adresa nr.1033/15.03.20011 a primăriei comunei L. prin care a fost comunicat.

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art. 36 din OG nr.2/2001.

La data de 22.04.2011, procuratorul S.M. a depus procura generală judiciară autentificată sub nr.4/04.04.2011 de către B.N.P. C.C. din Tg-Cărbuneşti, iar la data de 06.05.2011 a depus copia titlului de proprietate nr.201451/27.09.1995 eliberat petentului.

La solicitarea instanţei, cu adresa nr.1968/29.04.2011, intimata a înaintat la dosar prin serviciul registratură al instanţei în data de 02.05.2011, documentaţia care a stat la baza întocmirii procesului verbal contestat, respectiv în copie:adresele nr.994/15.03.2011 şi nr.1033/15.03.2011 emise de Primăria L., acesta din urmă cu confirmarea de primire şi procesul verbal contestat

Instanţa a încuviinţat proba testimonială, dispunând audierea martorilor propuşi de petent , respectiv:S.A. şi PI, precum şi audierea martorului semnatar al procesului verbal de contravenţie, numitul V.I., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar (filele17, 19, 26).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.2 încheiat la data de 10.03.2011 de către intimata Primăria L., petentul S.O. a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei, reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 26 aliniat 1 litera a din Legea 50/1991, constând în aceea că în data de 10.03.2011, orele 11:30, în urma controlului efectuat de organele cu atribuţii de control în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la locuinţa petentului s-a constatat că acesta a construit o anexă gospodărească (pătul) fără autorizaţie de construcţie.

Împotriva procesului verbal a fost formulată de către petent prezenta plângere.

Fapta contravenţională în materie de urbanism construcţii are o anumită specificitate în comparaţie cu alte fapte contravenţionale, în sensul că nu se consumă instantaneu , ci are o desfăşurare în timp, contravenientul săvârşind fapta din momentul începerii construcţiei şi până la terminarea acesteia În raport de această modalitate specifică de săvârşire a faptei, care îi imprimă un caracter continuu-astfel cum este reglementat de art.13 alin.2 din OG nr.2/2001-contravenţia trebuie considerată că se comite pe întreg parcursul edificării construcţiei, astfel că ea poate fi sancţionată din momentul începerii lucrărilor şi până la terminarea lor, iar în cazul construcţiei finalizate, până la împlinirea termenului înscris în art.31 din Legea 50/1991.

În cazul construcţiilor finalizate, data săvârşirii contravenţiei este cea a terminării construcţiei, aceasta trebuind să fie menţionată expres în procesul verbal potrivit art. 17 din OG 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, lipsa datei comiterii contravenţiei din conţinutul procesului verbal, atrage nulitatea acestuia, nulitate ce poate fi constatată şi din oficiu. Acesta este şi momentul din care trebuie calculată şi curgerea termenului de prescripţie prevăzut de art.31 din Legea 50/1991.

O interpretare contrară în situaţia construcţiilor fără autorizaţie ar conduce la situaţia absurdă a imprescriptibilităţii contravenţiei în discuţie, ceea ce ar fi neconform cu principiile ce guvernează materia răspunderii în general şi ar duce şi la ignorarea art.31 , care nu ar mai avea nici un fel de relevanţă juridică.

Faţă de toate considerentele expuse, instanţa constată că petentul a făcut dovada finalizării construcţiei , ca fiind toamna anului 2006 şi se observă că agentul constatator a menţionat în procesul verbal de contravenţie doar data controlului efectuat la domiciliul petentului, respectiv 10.03.2011, ocazie cu care s-a constatat că acesta a construit o anexă gospodărească (pătul) fără a deţine autorizaţie de construire, nu şi data săvârşirii contravenţiei.

Or, este cert, aşa cum rezultă din conţinutul procesului verbal, că la data controlului, anexa respectivă cu destinaţia pătul fusese deja edificată şi nu se afla în faza de construire, astfel încât să poată fi reţinută ca dată a săvârşirii contravenţiei, data controlului.

În această situaţie, nu poate fi exercitat controlul cu privire la respectarea termenului de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, termen care potrivit art. 31 din legea 50/1991, este de 2 ani şi curge de la săvârşirea contravenţiei iar în cauză a intervenit şi prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea contravenţională, potrivit art.31 din Legea nr.50/1991.

Drept urmare, faţă de lipsa din conţinutul procesului verbal de contravenţie contestat a datei săvârşirii contravenţiei, instanţa reţine că procesul verbal este lovit de nulitate absolută, potrivit textului de lege sus menţionat.

Faţă de considerentele ce preced, instanţa urmează să admită plângerea contravenţională formulată de petentul S.O. în contradictoriu cu intimata Primăria L. şi să anuleze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.2/10.03.2011, încheiat de Primăria L..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul S.O., domiciliat în comuna L., sat M., judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimata Primăria comunei L., cu sediul în comuna L., judeţul Gorj.

Anulează procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr….., încheiat de Primăria L. .

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 10.06.2011 , Judecătoria Tg-Cărbuneşti.

PREŞEDINTE, GREFIER,

M.C.L. P.A.

RED M.C.L.

4 ex/27.06.2011