Pl cv Plângeri prealabile


JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 1377/317/2011 plângere contravenţională

Sentinţa Civilă Nr. 1851

Şedinţa publică din 15.06.2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE N.M.P.

Grefier E.R.

Pe rol fiind soluţionarea plângerii contravenţionale formulate de petentul C.D.V. ,domiciliat în com. H. ,sat. H.,nr .30 ,judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj ,împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CCnr.7853840, încheiat la data de 13.03.2011 de Serviciul Rutier Gorj .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică ,present petntul,present martorul CCM, lipsă intimatul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă după care:se constată depusă dovada executării mandatului de aducere privind pe martorul CCM.

Se audiază martorul present,potrivit disp.art. 192-198 Cod deprocedură civilă , declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Petentul depune dovada comunicării procesului-verbal de contravenţie contestat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei .

Petentul solicită admitereaplângerii contravenţionale.

INSTANŢA:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 07.04.2011 petentul l-a chemat în judecată pe inimatul IPJ Gorj ,solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să anuleze procesul-verbal de contravenţie seria ….nr. …. încheiat la data de 13.03.2011 de un agent constatator din cadrul Poliţiei Rutiere Gorj .

În motivarea în fapt a plângerii contravenţionale petentul precizează că în procesul-verbal s-a reţinut că la data mai susmenţionată a condus autorurismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare ….. ,fiind înregistrat cu viteza de 93 km/h.

Cele reţinute nu corespund însă realităţii ,sectorul pe drum pe care a fost înregistrat fiind ăn afara localităţii.

Nu a semnat procesul-verbal întrucât nu i s-a permis să formuleze obiecţiuni,petentul dorind să consemneze că sectorul de drum se afla în afara localităţii.

Nu a fost invocat temeiul de drept al cererii.

A fost anexată copia procesului-verbal şi dovada comunicării acestuia.

Intimatul nu a formulat întâmpinare ,însă la solicitarea instanţei, a comunicat documentaţia care a stat la baza întocmirii procesului-vebal contestat,respectiv:planşa foto radar ,atestat operator radar , buletin de verificare metrologică ţi copia procesului-verbal.

Analizând actele şi lucrările dosarului,instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 7853840 încheiat la data de 13.03.2011, în baza art. 102 alin 2 din O.U.G. 195/2002 ,petentul a fost sancţionat cu suma de 603 amendă contravenţională ,pentru săvîrşirea contravenţiei prevăzută de art. 108 , alin 1 lit.d ,pct. 3 ,reţinându-se în sarcina acestuia că a condus autoturismul marca Dacia cu nr.de înmatriculare ….. ,fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 93 km /h în localitate. Viteza cu care circula autoturismul condus de petent a fost înregistrată cu aparatul Pithon II,instalat pe autoturismul cu numărul de ănmatriculare MAI 19967.

Deşi petentul menţionează că nu i s-a acordat dreptul de a formula obiecţiuni ,din menţiunile consemnate la această rubrică rezultă că procesul-verbal contestat a fost întocmit în prezenţa sa ,însă a refuzat să facă obiecţiuni ,să semneze sau să primească procesul-verbal. Din declaraţia martorului CMC nu rezultă că agentul constatator nu i-ar fi permis să formuleze obiecţiuni ,situaţie în care ,instanţa apreciază că procesul-verbal a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor art. 16 alin 7 din O.G 2/2001 .

Chiar dacă petentului nu i s-ar fi permis să formuleze obiecţiuni , nerespectarea acestor dispoziţii se sancţionează cu nulitatea relativă în condiţiile art. 105 alin 2 Cod de procedură civilă ,respectiv în situaţia în care prin modul de întocmire a a acestuia s-a pricinuit petentului o vătămare ce ar putea fi înlăturată altfel decât prin anularea procesului-verbal contestat ,condiţii neîndeplinite ăn prezenta cauză.

Cât priveşte legalitatea procesului-verbal ,instanţa constată că au fost respectate cerinţele limitativ imperative prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii.

Din punct de vedere al temeiniciei ,instanţa reţine că săvîrşirea contravenţiei de către petent a fost înregistrată cu mijloace tehnice omologate şi verificate merologic.

Din înscrisul de la fila 14 ,rezultă că aparatul radar ,cu care a fost înregistrată viteza de 93 km cu care circula autoturismul condus de petent, era verificat metrologic, fiind depus şi atestatul operatorului radar , situţie în care instanţa reţine că au fost respectate prevederile art. 4 din Norma de metrologie legală nr. 021/05.03.2005.

Din punct de vedere al temeiniciei procesului-verbal contestat, instanta retine ca fapta contraventionala pentru care petentul a fost sanctionat este prevazuta si sanctionata de art. 108 alin. 1 lit. d,pct. 3 si art.101 alin.2 din O.U.G nr. 195/2002.

Asadar, înregistrarea depusa la dosarul cauzei de intimat respectă cerintele prevazute de art. 3.5.1 din NML-021-05 din 23.11.2005, respectiv cuprinde data si ora la care a fost efectuata masurarea, valoarea vitezei masurate, sensul de deplasare a autovehiculului, imaginea autovehiculului, în care este pus clar în evidenta nr. de înmatriculare.

In conditiile în care procesul-verbal contestat a fost încheiat de catre agent, instanţa reţine că agentul constatator este un operator calificat în sensul dispoziţiilor legale menţionate precum si cele prevăzute de art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată potrivit cărora constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier.Prin urmare, instanta reţine ca înregistrarea radar efectuată de catre intimat constituie o proba pentru aplicarea legislaţiei rutiere în vigoare deoarece sunt respectate cerinţele prevăzute în mod imperativ de lege.

Din planşa foto radar depusă la dosar ,rezultă că în momentul înregistrării ,petentul se afla în localitate ,situaţie în care viteza maximă permisă era de 50 km/h ,aşa cum prevede art. 49 din O.U.G. 195/2002.

În aceste condiţii ,instanţa apreciază că declaraţia martorului CM , vărul petentului ,este subiectivă ,motiv pentru care urmează a fi înlăturată.

Din probele mneţionate anterior rezultă că situaţia de fapt reţinută de agentul constatator este corectă , fiind întrunite elementele constitutive ale faptei contravenţionale pentru care a fost sancţionat petentul.

În ceea ce priveste sanctionarea petentului, instanta va avea în vedere criteriile prevazute de art. 21 lin. 3 din O.G. nr. 2/2001 care prevede ca sancţiunea se aplică în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proporţionala cu gradul de pericol social al faptei, ţinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârşită fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsă precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului.

In raport de aceste criterii de individualizare, instanţa apreciază că sancţiunea aplicată de agentul constatator este individualizată în mod corect, respectiv minimul prevăzut de lege , iar scopul sanctiunii contraventionale nu poate fi atins decât prin executarea sancţiunii contraventionale aplicate.

Faţă de considerentele de fapt si de drept expuse, instanta apreciază că plângerea contraventională formulată de petent este neîntemeiata si prin urmare o va respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională de petentul C.D.V. ,domiciliat în com. H. ,sat. H. nr. 30,,judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj ,cu sediul în Tg. Jiu , judeţul Gorj ,împotriva procesului-verbal de contravenţie seria … nr….., încheiat la data de 13.03.2011 de Serviciul Rutier Gorj .

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 15.06.2011.

Preşedinte,

N.M.P. Grefier,

E.R.

Red.tehn.PNM/2 ex/ 23.06.2011