Pl. cv Plângeri prealabile


– plângere contravenţională –

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr. 1404

Şedinţa publică de la 16 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE: A.A.

Grefier: M.V.

Pe rol fiind judecarea plângerii contravenţionale formulată de petenta I.I.G.D.M.C., cu sediul în comuna L.i, judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatul I.T.M. Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat P.C. pentru petentă, lipsă fiind reprezentantul intimatului, prezente martorele A.L.şi P.L.C..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, instanţa constată că denumirea petentei este I.I.G.D.M.C., avocat P.C. a depus la dosar contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. /05.05.2011 în registrul general de evidenţă a salariaţilor, au fost audiate martorele prezente sub prestare de jurământ religios, depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar, după care nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, constatându-se cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul:

Avocat P.C. pentru petentă a solicitat respingerea excepţiei tardivităţii introducerii plângerii, admiterea plângerii aşa cum a fost formulată, anularea procesului verbal de contravenţie şi exonerarea de plata amenzii, iar în subsidiar înlocuirea cu avertisment întrucât sancţiunea aplicată este prea aspră, fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 21.03.2011, sub nr. …./317/2011, petenta I.I.G.D.M.C., prin administrator G. D. M. C. a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria GJ nr. ….. întocmit la data de 10.03.2011 de către ITM Gorj şi exonerarea de la plata amenzii în cuantum de 3000 lei.

În subsidiar s-a solicitat înlocuirea sancţiunii aplicate cu sancţiunea avertismentului.

În motivarea plângerii s-a arătat că prin procesul verbal mai sus menţionat a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 3000 lei pentru că la data de 09.03.2011 în urma unui control efectuat de inspectorii ITM la sediul din Tg-Cărbuneşti a fost depistată la lucru fără forme legale doamna A. L..

Că cele reţinute în procesul verbal nu sunt adevărate întrucât aceasta în ziua de 09.03.2011 a în vizită şi nu a efectuat nici o activitate în favoarea petentei.

S-a mai arătat că este adevărat că a fost găsită în sediul punctului de lucru, însă nu presta nici un fel de activitate, fiind rugată să stea în incintă circa 10 minute până la întoarcerea administratorei de la Spitalul din oraşul Tg-Cărbuneşti.

De asemenea s-a considerat că şi în cazul în care ar fi reale cele reţinute în procesul verbal, sancţiunea aplicată de către agentul constatator este una prea aspră în raport de contravenţia săvârşită, scopul urmărit şi mijloacele de realizare a contravenţiei.

În drept şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile OG 2/2001.

În dovedirea plângerii au fost depuse la dosar procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria GJ nr. ………., înştiinţare de plată, procesul-verbal de control nr. …………../10.03.2011 cu anexa 1, plan de măsuri.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

În temeiul art. 242 din s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Au fost depuse în copie: procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria GJ nr. ….., procesul-verbal de control nr. …………/10.03.2011 cu anexa 1, plan de măsuri, fişă de identificare şi vizualizare registre.

În cauză au fost audiate martorele A.L.şi P.L.C., sub prestare de jurământ religios, depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În fapt, prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria GJ nr. ….. încheiat la data de 10.03.2011 de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj I. I. G. D. M. C. a fost sancţionată cu amendă în sumă de 3000 lei conform art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi cu avertisment conform art. 5 din Ordonanţa 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

S-a reţinut cu ocazia controlului inopinat efectuat de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Gorj în data de 09.03.2010, ora 1120 la punctul de lucru al angajatorului G. D. M.-C. Întreprindere Individuală situat în localitatea Tg-Cărbuneşti, str. Trandafirilor, bl. 14, ap. 2, parter – salon coafură – manichiură, a fost depistată la lucru doamna A. L.. care presta activitate în folosul angajatorului (la momentul controlului făcea curăţenie), fără forme legale de angajare.

Că în declaraţia dată aceasta a precizat că desfăşoară activitate la G. D.M.-C. Întreprindere Individuală din data de 09.03.2011, angajatorul încălcând prevederile art. 16 alin. 1 din Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia angajatorul are obligaţia de a încheia în formă scrisă contract individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă.

De asemenea, cu ocazia verificării efectuate în data de 10.03.2011, ora 830 la sediul ITM Gorj a dovezilor de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic s-a constatat că pentru A.L.angajatorul nu l-a transmis la ITM Gorj.

Verificând, potrivit dispoziţiile art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, legalitatea procesului-verbal de contravenţie contestat, instanţa reţine că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate şi din oficiu.

Conform art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, constituie contravenţie primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă potrivit art. 16 alin. 1 şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 4000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei.

De asemenea, conform art. 8 alin. 1 lit. a din Hotărârea nr. 161/2006 cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie neînfiinţarea registrului şi/sau netransmiterea acestuia în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în termenele şi forma prevăzute de prezenta hotărâre, fapta săvârşită de angajatori, persoane fizice sau juridice.

Fiind audiată şi în calitate de martor, numita A.L.a declarat că a intrat în incinta salonului de coafură-manichiură întrucât a observat un afiş în care se menţiona „angajez personal” şi în timp ce discuta cu administratorul care este şi coafeză, aceasta a primit un telefon.

Că a rămas în incintă, fiind rugată să o aştepte, lipsind mai mult de o jumătate de oră, timp în care în salon au intrat inspectorii ITM Gorj, dar au plecat înainte de sosirea administratorului. A susţinut că a semnat un înscris pe care nu l-a citit, dar din fişa de identificare depusă la dosar rezultă că lucra la petentă fără forme de angajare ca necalificată pentru curăţenie.

Conform planului de măsuri s-a dispus ca angajatorul să încheie contract individual de muncă pentru A.L.şi să-l prezinte la ITM Gorj spre verificare până la data de 25.03.2011, fiind depus la dosar contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. 1/05.05.2011 în registrul general de evidenţă a salariaţilor, contract nesemnat de angajator şi salariat.

De asemenea nu s-a făcut dovada transmiterii la ITM Gorj a registrului general de evidenţă a salariaţilor.

Întrucât nu s-a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea menţionată în procesul verbal de contravenţie şi nu se poate reţine existenţa vreunei cauze de nulitate absolută a procesului verbal contestat, instanţa constată că forţa probantă a acestuia nu a fost înlăturată, el bucurându-se în continuare de prezumţia de legalitate şi temeinicie instituită de lege în favoarea sa.

Faţă de considerentele expuse şi de dispoziţiile de drept invocate, instanţa urmează să respingă plângerea contravenţională formulată de petenta Î. I. G.D. M. C., în contradictoriu cu intimatul I.T.M. Gorj.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta I.I.G.D.M.C., cu sediul în comuna L.i, judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatul I.T.M. Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.05.2011.

Preşedinte,

A.A.

Grefier,

M.V.

Red. A.A./tehnored. A.A.

4 ex./21 Iunie 2011