Plângere contavenţională Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete


DOSAR NR.1041/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.106

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 11.03.2009

Complet format din :

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER – BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect ”plângere contravenţională” formulată de petenta S.C.”CIVIREAL” SRL TÂRGU BUJOR în contradictoriu cu intimata Direcţia Silvică Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă martorul Burgheliea Ion lipsă fiind petenta S.C.”CIVIREAL” SRL TÂRGU BUJOR prin administrator Covrig Ioan şi intimata Direcţia Silvică Bacă.

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă învederând că procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită, după care:

S-a procedat la audierea martorului din lucrări Burgheliea Ion, depoziţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plangerea formulata de catre petenta SC Civireal SRL Targu Bujor, si inregistrată pe rolul Judecatoriei Podu Turcului cu nr. 1041/829/2008 din 15.12.2008 acesta a contestat procesul-verbal de contravenţie seria BC nr. 0029303, încheiat la data de 21.11.2008 de intimata Directia Silvica Bacau.

In motivarea plangerii petenta a aratat ca la data de 21.11.2008 a fost sancţionat,contraventional cu suma de 600 lei intrucat pentru fapta de necuratare si nestrangere a materialului lemnos in urma activitatii de exploatare.

De asemenea,petenta mai arată că procesul verbal a carui anulare o solicita a fost incheiat ulterior savarsirii contraventiei motiv pentru care il considera a fi nul iar pe fondul cauzei petenta apreciaza ca nu avea obligatia strangerii resturilor materialului lemons in urma exploatarii.

Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale.

A fost depus la dosar, la fila 6 din dosar, duplicatul procesului verbal.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine

urmatoarea situatie de fapt:

La data de 21.11.2008 a fost incheiat de catre un agent constatator al intimatei Directia Silvica Bacau,procesul-verbal seria BC nr. 0029303 , retinandu-se in sarcina petentei savarsirea faptei prevazuta de art. 3 , lit.k din Legea 31/2000, constand in aceea că la data de 29.09.2008, dupa expirarea termenului legal al autorizatiei de exploatare nu au fost stranse de catre societatea petenta resturile de exploatare.

Pentru aceasta fapta a fost aplicata petentei sanctiunea amenzii in cuantum de 600 lei.

Analizand procesul-verbal atacat prin prisma motivelor de netemeinicie invocate de petenta si a cauzelor de nulitate care se iau in considerare din oficiu conform art. 17 teza finala din OG nr. 2/2001, instanta constata ca acesta este netemeinic, plangerea urmand a fi respinsa, pentru considerentele ce vor fi aratate mai jos:

Motivul de nulitate invocat de catre petent conform caruia procesul verbal de contraventie a fost incheiat ulterior constatarii faptei contraventionale nu poate fi primit, motivat de faptul ca potrivit art 13 din OG 2/2001 privind sanctionarea contraventiilor aplicarea sanctiunii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data constatarii savarsirii contraventiei.

Fapta contraventionala comisa de petent este sanctionata de dispozitiile art 3 lit.k, din Leg 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

Din continutul depozitiei martorului Burghelea Ion atasata la fila 38 din dosar rezulta ca acesta fiind angajat al Ocolului Silvic Rachitoasa a constatat ca dupa exploatarea materialului lemnos de catre societatea petenta nu au fost stranse resturile de exploatare.

Din continutul autorizatiei de exploatare ce face parte integranta din contractul incheiat intre societatea petenta si Directia Silvica Bacau atasat la filele 8-15 din dosar rezulta(art 3.8) ca petenta avea obligatia sa respecte cu strictete conditiile autorizatiei de exploatare forestiera obligatii in cadrul carora era enumerate si obligatia de a strange resturile de exploatare.

Fata de aceste aspecte, instanta urmeaza sa respinga plangerea formulata de catre contravenienta ca nefondata si pe cale de consecinta va mentine procesul verbal ca fiind legal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge plângerea formulată de petenta S.C.”CIVIREAL” SRL TÂRGU BUJOR prin administrator Covrig Ioan, cu sediul în ____, str.G-ral ___, nr.119, judeţul Galaţi, în contradictoriu cu intimata Direcţia Silvică Bacău – Ocolul silvic Zeletin, cu sediul în mun.Bacău, str.N.Titulescu, nr.14, judeţul Bacău, ca nefondată.

Menţine procesul-verbal de contravenţie seria BC nr.0029303 încheiat la data de 21.11.2008 pe numele S.C CIVIREAL SRL Târgu Bujor.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11.03.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA MARILENA DANIELA BUŢUCAN DANIELA

Red.SMD/tehnoredact.BD

Ex.4

19/20.03.2009

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 11.03.2009 şi a devenit irevocabilă la data de 12.01.2010 prin decizia civilă nr.7/12.01.2010 a Tribunalului Bacău prin care a fost respins recursul ca nefondat.