Citeste şi


Plângere contraventională. Aplicarea sanctiunii contraventionale pentru o faptă care nu mai există la data întocmirii procesului-verbal de contravenţie. Contravenţii. Închisoare contravenţională


Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 21.02.2011 sub nr. 6387/301/2011, petenta A.-S. U. a solicitat, în contradictoriu cu intimata D. SECTOR 3, anularea procesului verbal de contravenţie nr. 9/04.01.2011.

În motivare, petenta a arătat că procesul verbal încalcă dispoziţiile art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001 întrucât nu conţine menţiuni privind: prenumele agentului constatator, data comiterii faptei (fiind imposibil ca aceasta să fi fost săvârşită la data de 04.01.2011, din moment ce impunerea asupra imobilului ar fost efectuată încă de la data de 14.12.2010), cadrul normativ complet prin care se sancţionează contravenţia, motivele care au dus la încheierea procesului verbal, motivul pentru care nu a fost identificat un martor (procesul verbal fiind întocmit in lipsa petentei).

Pe fondul cauzei, petenta a arătat că fapta reţinută in sarcina sa nu mai exista la data întocmirii procesului verbal din data de 04.01.2011, impunerea asupra imobilului ce trebuia declarat de către petentă fiind făcută din data de 14.12.2010.

In ce priveşte sancţiunea, s-a arătat că acesta nu respectă dispoziţiile art. 21 din OG nr.2/2001, neţinându-se cont de faptul că nu s-a produs niciu prejudiciu, in condiţiile in care petenta este scutită de plata impozitului pentru imobilul nedeclarat o perioadă de 10 ani.

În dovedire, s-a solicitat administrarea probei cu inscrisuri.

În drept, au fost invocate dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 şi Legii nr. 571/2003.

La data de 31.03.2011, intimata a depus întâmpinare prin Serviciul Registratură, prin care a solicitat respingerea acţiunii formulate de petentă, ca neîntemeiată, în raport de prevederile art. 254 si art. 156 din Codul Fiscal.

În motivare, s-a arătat că, in urma verificările efectuate in cadrul instituţiei s-a observat că imobilul din Calea Călăraşilor nr. 156 figura fără proprietar, iar petenta a fost înştiinţată asupra dispoziţiilor art. 254 pct. 70 din Normele de aplicare ale Codului Fiscal. Imobilul a fost trecut pe numele petentei, in conformitate cu actele pe care aceasta le-a depus. Intimata consideră că nu este nici un motiv de nulitate dintre cele învederate de către petentă. Se arată că data procesului verbal este indicată, iar daca fapta nu mai există la data întocmirii procesului verbal nu înseamnă că pentru ca aceasta să poată fi sancţionată trebuia să aibă caracter continuu, fapta a fost sancţionată pentru că acesta a existat.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie nr.9 întocmit la data de 04.01.2011 de un agent constatator din cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale sector 3, petenta a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 600 de lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 294 alin. 2 lit. b din Codul fiscal, constând în aceea că nu a declarat in termen de 30 de zile apartamentul nr. 12 din Calea Călăraşilor nr. 156, bl. 53 bis, sc. 1, et.2.

Analizând legalitatea procesului verbal, instanţa a apreciat că acesta întruneşte condiţiile de formă prev. de art. 16 alin. 1 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001. Astfel, în ceea ce priveşte neconsemnarea menţiunilor privind prenumele agentului constatator şi a motivului pentru care nu a fost identificat un martor, instanţa s-aapreciat că, în raport de conţinutul constitutiv al contravenţiei reţinute în sarcina petentei, descrierea faptei, astfel cum a fost realizată de agentul constatator face posibilă verificarea, de către instanţă, a legalităţii şi temeiniciei procesului verbal, iar petenta nu a făcut dovada producerii unei vătămări ce nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea actului.

In ce priveşte lipsa datei la care a fost săvârşită fapta, s-a reţinut, că in procesul verbal aceasta fost indicată ca fiind 04.01.2011.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal, potrivit art. 294 alin. 2 lit. b constituie contravenţie „nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290.”

Potrivit art. 254 alin. 5 din Codul fiscal, orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.

În cauză, petenta a devenit proprietara imobilului situat in Calea Călăraşilor nr. 156, bl. 53 bis, sc. 1, et.2. ap. nr. 12 prin Contractul de vânzare cu plata in rate nr. R4837/01.10.2003, însă a depus declaraţia prevăzută de textul legal menţionat la data de 14.12.2010.

Instanţa a constatat că in procesul verbal a fost trecută ca si data a săvârşirii faptei contravenţionale data de 04.01.2011, iar atât petenta cat si intimata (prin poziţia indicată in întâmpinare) sunt de acord că fapta reţinută nu mai exista la acea dată, insă petenta apreciază că acest fapt atrage nulitatea procesului verbal, pe când intimata susţine că întocmirea acestuia este pe deplin legală devreme ce fapta a existat intr-adevăr la un moment dat.

Instanţa a constatat că in măsura in care intimata ar fi dorit să o sancţioneze pe patentă pentru o fapta anterioară datei de 04.01.2011 ar fi trebuit să întocmească procesul verbal in acest sens, si anume la rubrica privind data săvârşirii să fie înscrisă, in mod concret, data comiterii faptei, nefiind admisibil ca un element atât de important să fie stabilit pe căi deductive, care exced procesului verbal in sine.

Instanţa a opinat in sensul că prin incriminarea contravenţiei prevăzute la art. 294 alin. 2 lit. b Cod fiscal, legiuitorul a dorit să sancţioneze persoanele care nu au depus declaraţia de impunere prevăzută la art. 254 alin. (5) C.fiscal, si nu, pe acelea care ar fi depus declaraţia cu întârziere, fapta incriminată distinct la art. 294 alin. 2 lit. a Cod fiscal.

Ori, fapta pentru care petenta a fost sancţionată a existat in perioada cuprinsă intre a 31 –a zi de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare si data de 14.12.2011 (dată când declaraţia a fost depusă de petentă la intimată, iar aceasta a procedat la emiterea Decizie de impunere pe anul 2011-fila 29). Având in vedere cele de mai sus, s-a apreciat că la data de 04.01.2011, contravenţia prevăzută la art. 294 alin. 2 lit. b Cod fiscal nu putea fi reţinută în sarcina petentei.

Se observă de asemenea existenţa unei contradicţii intre fapta descrisă in procesul verbal si cea indicată ca fiind săvârşită. Astfel, in descrierea faptei se vorbeşte de sancţionarea ca urmare a nerespectării unui termen, iar încadrarea a fost făcută pentru o faptă constând in nedepunere declaraţiei, in general, fără condiţionarea respectării/nerespectării vreunui termen.

In concluzie, dat fiind că nu s-a făcut dovada săvârşirii de către petentă a faptei prev de art. 294 alin. 2 lit. b Cod fiscal, instanţa a constatat că procesul verbal nu este temeinic, motiv pentru care a admis plângerea contravenţională formulată de petenta A.-S. U. în contradictoriu cu intimata D. SECTOR 3, si pe cale consecinţă a anulat procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr.9/04.01.2011, urmând a înlătura sancţiunile aplicate prin acesta.