Plângere contraventionala Cereri


Domeniu alocat : Contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 31/20.01.2010

Titlu: plângere contraventionala

Prin plângerea înregistrata pe rolul instantei sub nr.1422/179/2009 din 17.11.2009 , petentul Z.F. a solicitat în principal anularea ca nelegal si netemeinic a procesului verbal de contraventie nr.012308/20.10.2009 încheiat de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea iar în subsidiar solicita admiterea în parte a plângerii si înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu avertisment .

În motivarea în fapt a plângerii a aratat petentul în esenta ca a fost sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 1000 lei , retinându-se în sarcina sa contraventia prevazuta de art.12 pct.27 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei ” Delta Dunarii ” coroborat cu HG nr.341/4 aprilie 2002 , articol unic litera g.

A aratat petentul ca s-a retinut în sarcina sa ca în calitatea de pescar autorizat pe care o are ar fi predat pestele capturat la SC Pescom Aliment SRL si nu la SC ARCADA SRL , asa cum prevede autorizatia de mediu nr.258/2009 si de asemenea ca la activitatea de pescuit cu navodul ar fi participat persoane neautorizate .

S-a învederat ca textul sanctionator reglementeaza ” pescuitul industrial , în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervatiei , fara autorizatie din partea AR, sau cu încalcarea conditiilor de autorizare”.

Apreciaza petentul ca legiuitorul stabileste prin textul incriminator sus mentionat ca numai activitatea intrinseca de pescuit desfasurata fara autorizatie sau cu încalcarea conditiilor acesteia se sanctioneaza de maniera prevazuta în actul legislativ , predarea pestelui fiind o activitate de sine statatoare si chiar daca în autorizatia de mediu este prevazut centrul de prima vânzare , predarea pestelui la alt centru nu se încadreaza strict în litera dispozitiilor art.12 pct.27 din L.82/1993.

Petentul a invocat nulitatea procesului verbal pentru nerespectarea prevederilor art.16 alin.7 din OG nr.2/2001 , agentul constatator neaducând la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare . De asemenea apreciaza petentul ca descrierea faptei nu contine elemente de natura a stabili cu precizie data la care se sustine ca ar fi predat pestele la SC Pescom Aliment SRL , de câte ori s-a întâmplat acest lucru , care sunt persoanele neautorizate care au participat la pescuitul cu navodul si totodata apreciaza petentul ca lipsa semnaturii martorului din actul constatator constituie un alt element de nulitate al actului constatator .

A sustinut petentul ca în realitate sustinerile din actul constatator nu sunt reale , apreciind ca a respectat întrutotul autorizatia de mediu , nu a predat peste la o alta societate comerciala decât cea înscrisa în autorizatia de mediu si nici nu a stiut ca societatea Pescom Aliment SRL nu are autorizatie de mediu .

Agentul constatator a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii si mentinerea procesului verbal de constatare a contraventiei ca fiind legal si temeinic .

S-a aratat ca amenda contraventionala a fost aplicata pentru încalcarea art. 12 pct.27 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei ” Delta Dunarii ” coroborat cu HG nr.341/4 aprilie 2002 , litera g .

S-a motivat ca urmare unui control efectuat la data de 19.10.2009 ,ora 15,00 , la punctul de colectare apartinând SC Pescom Aliment SRL , s-a constatat ca Z.F. pescar autorizat a predat peste la aceasta societate , iar la solicitarea agentului ecolog de a prezenta autorizatia de mediu societatea PESCOM SRL a precizat ca nu detine o astfel de autorizatie .

S-a mai aratat ca în aceste conditii , petentul a încalcat prevederile pct.1 din autorizatia de mediu nr.258/2009 în care se precizeaza ca Z.F. trebuie sa predea pestele la punctul de colectare ce apartine SC Arcade SRL, pentru aceste considerente petentul fiind sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 1000 lei , în temeiul art.12 pct.27 din Legea 82/1993 coroborat cu HG 341/2002 , art.unic litera g , conform carora constituie contraventii urmatoarele fapte , daca sunt savârsite în astfel de conditii încât , potrivit legii penale , sa constituie infractiuni : ” pescuitul industrial , în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervatiei , fara autorizatie din partea Administratiei Rezervatiei sau cu încalcarea conditiilor de autorizare . “

În drept întâmpinarea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 115-119 cod pr.civila . În dovedirea întâmpinarii s-a depus procesul verbal de contraventie , actul de constatare nr.27259/19.10.2009 si dovada de înstiintare a petentului cu privire la sanctionarea sa precum si dovada de înaintare a procesului verbal de contraventie catre petent .

În sprijinul probarii netemeiniciei faptei contraventionale retinute în sarcina sa , petentul a uzat de posibilitatea conferita de lege , solicitând proba cu înscrisuri .

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Procesul verbal de contraventie a fost întocmit în absenta contravenientului , la o data ulterioara celei retinute ca data a savârsirii contraventiei , consemnându-se ca acesta nu este de fata , procesul-verbal fiind semnat de un martor , ale carui date privind domiciliul nu au fost consemnate în continutul procesului verbal de contraventie .

S-a retinut prin procesul verbal de contraventie sus mentionat ca efectuându-se control la punctul de colectare apartinând SC PESCOM ALIMENT SRL în ziua de 19.10.2009 , s-a constatat ca petentul a predat peste la aceasta societate , societate ce nu detinea autorizatie de mediu în momentul controlului , retinându-se ca petentul Z.F. a încalcat astfel prevederile autorizatiei sale de mediu nr.258 pct.1 în care este prevazut ca trebuie sa predea pestele la punctul de colectare apartinând SC ARCADE SRL.

În speta se constata ca norma în baza careia s-a constatat fapta are caracter general, iar sanctiunea aplicata nu are scop reparator ci scop de prevenire si pedepsire .

Verificarea legalitatii si temeiniciei unui proces verbal de contraventie trebuie facuta prin prisma jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a stabilit ca , desi nepenala la nivel intern , materia contraventionala este considerata materie penala în sensul art.6 din Conventie .

Natura si gravitatea sanctiunii aplicate trebuie analizate astfel prin raportare la jurisprudenta Curtii europene , deci la obiectul si scopul art.6 din Conventie .

Petentul beneficiind în procedura contraventionala de prezumtia de nevinovatie , sarcina probei revine în primul rând organului constatator .

În cauza agentul constatator a depus actul de constatare din 6.11.2008 , act încheiat in absenta contravenientului .

Examinându-se procesul verbal de contraventie se constata ca sub aspectul nulitatii invocate pentru nerespectarea dispozitiilor art.16 alin.1 si 7 cât si a dispozitiilor art.19 alin.1 din OG nr.2/2001 , nu poate opera sanctiunea nulitatii pentru pretinsa încalcare a dispozitiilor sus mentionate.

Este neîndoielnic faptul ca încalcarea dispozitiilor imperative , cuprinse in art.19 alin.1 si art.16 alin.1 si 7 din OG nr.2/2001 , afecteaza legalitatea procesului verbal de constatare a contraventiei , act administrativ unilateral , de autoritate , dar nulitatea absoluta , care nu poate fi acoperita si poate fi constatata , din oficiu , de instanta de judecata , intervine numai pentru omisiunile prevazute expres si limitativ de art.17 din OG nr.2/2001 .

Restul conditiilor procedurale , în masura în care nu sunt respectate de catre agentul constatator nu atrag nulitatea absoluta, ele putând fi acoperite (confirmate) de organul competent a solutiona plângerea .

Folosind argumentul de interpretare logica per a contrario , rezulta ca necompletarea altor mentiuni , decât cele prevazute de art.17 din OG nr.2/2001 , atrage nulitatea relativa .

De altfel , principiul legalitatii , aplicabil dreptului administrativ , în general , si materiei contraventionale , în special , presupune ca rezultatul interpretarii legii contraventionale sa fie concordant cu vointa legiuitorului , iar textul nu poate fi interpretat nici extinsiv nici restrictiv .

De altfel prin decizia în interesul legii nr.22 din 19.03.2007 Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a decis ca , nerespectarea cerintelor înscrise în art.16 alin.7 din Og nr.2/2001 atrage nulitatea relativa a procesului verbal de constatare a contraventiei , iar pentru a se dispune anularea procesului verbal de constatare a contraventiei este necesar ca petentul contravenient sa dovedeasca nu numai ca agentul constatator si-a încalcat obligatia de a-i aduce la cunostinta dreptul de a face obiectiuni , ci si ca aceasta încalcare i-a produs o vatamare ce nu poate fi înlaturata decât prin anularea procesului verbal de constatare a contraventiei .

Din examinarea procesului de constatare a contraventiei se constata ca agentul constatator a facut mentiune de lipsa petentului la momentul întocmirii procesului verbal de contraventie , consemnându-se ca petentul nu a fost de fata neputând formula obiectiuni , consemnându-se numele unui martor , însa fara datele personale din actul de identitate .

Cu privire la pretinsa încalcare a dispozitiilor art.16 alin.1 din OG nr.2/2001 se apreciaza criticile petentei ca neintemeiate , procesul verbal cuprinzând descrierea contraventiei comise , fiind respectate cerintele stipulate în dispozitiile sus mentionate care asigura conditiile de validitate a procesului verbal de constatare a contraventiei , a elementelor esentiale de forma si de fond.

Sub aspectul nulitatii pentru nerespectarea dispozitiilor art.16 alin.7 din OG nr.2/2001 , se apreciaza criticile petentei de asemenea neîntemeiate .

La momentul constatarii si încheierii procesului-verbal petentul nu a fost prezent pentru a putea face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare , agentul constatator consemnând lipsa petentului .

Astfel criticile sub aspectul nulitatii invocate nu pot fi retinute neputând afecta întrunirea conditiilor de forma si fond ale procesului verbal .

În rasturnarea prezumtiei de legalitate si temeinicie a procesului verbal petentul a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri , respectiv a se solicita relatii de la SC PESCOM ALIMENT SRL , sustinând ca nu a predat peste la aceasta societate si ca sustinerile din procesul verbal de contraventie nu sunt reale .

Prin adresa nr.27/17.12.2009 , SC PESCOM ALIMENT SRL a comunicat instantei ca petentul Z.F. nu a predat peste la aceasta societate .

Se retine astfel, în contextul evaluarii materialului probatoriu administrat ca petentul a facut proba contrarie a retinerilor din procesul verbal de contraventie , desi sarcina probei nu-i revenea în contextul în care agentul constatator nu a prezentat probele pe care se bazeaza acuzatia .

Ca atare nu se poate retine prezumtia de veridicitate a faptei constatate de agent si consemnata în procesul verbal cât si cea de legalitate si temeinicie a procesului verbal , în contextul în care SC PESCOM ALIMENT SRL a infirmat retinerile din procesul verbal de contraventie , comunicând prin adresa sus mentionata ca petentul nu a predat peste acestei societati .

Pentru motivele expuse mai sus , se va admite plângerea si se va anula procesul verbal de contraventie si sanctiunea aplicata .