Plângere contravenţională Competenţă teritorială


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 5582/2011

Şedinţa publică de la 03 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE ULC

Grefier : HMA

Pe rol judecarea cauzei civile privind petenta CNPR SA prin SRPB – CRRPCN în contradictoriu cu intimatul IPJ BIHOR, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă, în reprezentarea petentei, şef birou juridic PIA, lipsă fiind reprezentantul intimatului.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentantul petentei depune în şedinţă publică un set de înscrisuri la dosar, într-un singur exemplar.

Instanţa invocă din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Oradea.

Reprezentantul petentei solicită admiterea excepţiei necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Oradea în soluţionarea prezentei pricini.

Instanţa rămâne în pronunţare pe excepţie.

INSTANŢA

Constată că prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 11.02.2011, scutită de taxă de timbru, petenta CNPR SA prin SRPB – CRRPCN a solicitat, în contradictoriu cu IPJB, anularea procesului-verbal seria AY nr. 2470358/25.01.2011 ca netemeinic şi nelegal.

În motivarea în fapt a plângerii petenta arată că a fost sancţionată contravenţional cu o amendă de 2.000 lei pentru că nu s-a luat măsura instalării unui sistem de alarmare împotriva efracţiei la GPC, jud. Bihor. Petenta consideră că fapta pentru care a fost sancţionată contravenţional nu există. Astfel, din interpretarea dispoziţiilor legale în baza cărora a fost sancţionată, obligaţia de luare a măsurilor de protecţie revine conducătorilor de unităţi; de asemenea, subunităţile poştale nu sunt nominalizate expres printre unităţile la care este obligatoriu avizul poliţiei din perspectiva sistemelor de alarmare, ceea ce înseamnă că, în funcţie de specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor sunt cei care stabilesc modalităţi concrete de organizare şi a pazei.

În drept sunt invocate prevederile art. 3 alin.1 din Legea 333/2003, art. 31 şi urm. din OG 2/2001 şi textele de lege menţionate în cuprinsul plângerii.

În probaţiune a fost depus, în xerocopie, procesul verbal seria AY nr. 2470358/25.01.2011.

Intimatul IPJB a depus întâmpinare prin serviciul registratură al instanţei, prin care solicită respingerea ca netemeinică şi nelegală a plângerii.

În motivarea de fapt, intimatul arată că unitatea poştală controlată manipulează valori ce trebuie asigurate în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 şi ale HG 1010/2004. Între MAI şi petentă există încheiat un protocol, ceea ce confirmă necesitatea instalării unor sisteme electronice de securitate împotriva efracţiei; obligaţia trebuia îndeplinită încă din 2003, data intrării în vigoare a legii, iar agenţii constatatori au dat dovadă de înţelegere, având în vedere că nu au aplicat sancţiuni până la această dată. Procesul verbal întocmit îndeplineşte condiţiile de formă şi fond prevăzute de OG 2/2001, vinovăţia petentei a fost corect stabilită, iar prezumţia de temeinicie a procesului verbal nu a fost răsturnată.

În drept, invocă art. 115-118 Cod de procedură civilă, Legea 333/2003, OG 2/2001.

Depune în probaţiune raportul din 24.02.2011 şi procesul verbal nr. 70196/27.01.2011.

Instanţă, analizând excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Oradea, invocată din oficiu, o apreciază ca întemeiată, pentru următoarele considerente:

Dispoziţiile art. 32 alin.2 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prevăd că plângerea contravenţională se judecă de judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. În temeiul art. 159 pct.3 Cod de procedură civilă, competenţa teritorială în domeniul contravenţiilor este reglementată de norme de ordine publică, de la care părţile nu pot deroga.

Văzând procesul verbal seria AY nr. 2470358/25.01.2011, instanţa observă că a fost încheiat în localitatea C…, judeţul B….., unde este situată unitatea poştală la care s-a constatat săvârşirea faptei contravenţionale. Or, comuna C…., judeţul B….. se află în circumscripţia Judecătoriei Beiuş, care este competentă teritorial să judece prezenta plângere contravenţională.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Oradea, invocată din oficiu.

Declină în favoarea Judecătoriei Beiuş competenţa de soluţionare a plângerii contravenţionale formulate de petenta CNPR SA prin SRPB – CRRPCN, cu sediul în C…., str….. jud….., în contradictoriu cu intimatul IPJB, cu sediul în O….., str. …..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.05.2011.

PREŞEDINTE GREFIER