Plângere contravenţională Contracte economice


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 641

Şedinţa publică de la 01.09.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – PASCARU VALENTINA ŞTEFANA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petent H. R. şi pe intimata JANDARMERIA U.M.0836, având ca obiect „plângere contravenţionala Legea 12/1990”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul H. R., lipsă fiind intimata Jandarmeria U.M. 0836.

?????Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei următoarele :

– pricina ce are ca obiect „plângere contravenţională” este la primul termen de judecată ;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

S-a procedat la identificarea petentului H.R.I. – fiul lui – şi , în localitatea Podu Turcului, domiciliat în mun. -, str. Mihai Viteazu, nr. 5, bl. B2, sc. B, ap. 30, judeţul –, CNP ____.

Instanţa constată că la dosar s-a depus întâmpinare de către intimată.

S-a înmânat petentului un exemplar după întâmpinare, pentru a lua la cunoştinţă de aceasta.

La interpelarea instanţei, petentul nu solicită termen pentru a lua la cunoştinţă de întâmpinare.

Petentul arată că desfăşura activitatea de comerţ în târgul din localitatea Podu Turcului unde a fost controlat de cei de la U.M. 0836. Avea listă de preţuri şi preţuri afişate pe toate produsele. Aceştia i-au cerut avizele de însoţire a mărfii, însă le-a comunicat că aceste avize se află într-un alt centru comercial pe care-l deţine în localitatea Podu Turcului, urmând a-l prezenta. În timp ce a mers să aducă avizele de însoţire a mărfii i s-a întocmit proces verbal. De faţă nu se afla nici un martor.

Instanţa constată că petentul nu solicită alte probe decât cele depuse la dosar, iar din întâmpinare, U.M. 0836 nu solicită alte probe decât procesul verbal de contravenţie.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Petentul, având cuvântul, solicită admiterea plângerii astfel cum a fost formulată, respectiv anularea amenzii aplicate.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

?????

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea, înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 745/23.06.2010, instanţa a fost sesizată cu plângerea formulată de petentul H.R. împotriva procesului-verbal de contravenţie seria JO nr.0102756, încheiat la data de 14.06.2010 de intimata UM 0836 Bacau.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că în dimineaţa zilei de 14.06.2010, în jurul orelor 09.00, în calitate de angajat al SC ___SRL la punctul de lucru –magazin de produse industriale, a fost controlat de jandarmii din comuna Podu Turcului si amendat cu suma de 500 lei prin procesul verbal de contravenţie seria JO nr.0102756 pentru savarsirea contraventiilor prevazute de art 1 lit c si d din legea 12/1990 modificata si republicata.

A mai arătat petentul că in ziua respectivă ,la solicitarea jandarmilor de a prezenta avizul de insotire a marfii, le-a cerut sa-l astepte cinci minute pentru a-l aduce din interiorul magazinului, cerere care nu i-a fost acceptata.

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată, întrucât petentul nu se afla la prima abatere de acest gen si agentul constatator a respectat conditiile de fond si de forma cerute de art. 16, alin7 si art 17 din OG 2/2001.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art 115-118 Cod procedura civila, OG 2/2001, Legea 12/1990, solicitand conf. Art.242 alin 2 Cod proced civila judecata in lipsa.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri, la dosar fiind depuse, , următoarele:de catre petent, in original, procesul-verbal de contravenţie seria JO nr.0102756/14.06.2010, emis de intimată, (fila3), avizul de insotire a marfii nr.0000/14.06.2010 (fila4),si de catre intimata, in fotocopie, raportul agentuli constatator Sergent Major Silviu Marin (fila 8)

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată următoarele:

Prin procesul-verbal atacat s-a reţinut de către un agent constatator al intimatei săvârşirea de către petent la data de 14.06.2010 a faptei prevăzute de art. 1 lit.h din Legea 12/1990 republicata constând în aceea că la aceeaşi dată, acesta nu a afisat preturile marfurilor, motiv pentru care a fost sanctionat cu amenda de 500 lei si pentru faptul ca nu a avut completat avizul de insotire- art 1 lit e Legea 12/1990 motiv pentru care a fost sanctionat cu avertisment.

Contravenientul a semnat procesul verbal, aratand ca recunoaste si regreta savarsirea faptelor..

Analizând procesul-verbal de contravenţie prin prisma motivelor de netemeinicie invocate de petentă şi a cauzelor de nulitate care se iau în considerare din oficiu conform art. 17 teza finală din OG nr. 2/2001, instanţa apreciază că procesul-verbal este intocmit cu respectarea condiţiilor imperative edictate de lege pentru încheierea sa valabilă.

În ceea ce priveşte temeinicia , instanţa reţine că petentul, prin probele administrate, nu a răsturnat prezumţia relativă de adevăr de care se bucură menţiunile agentului constatator din procesul-verbal, nedovedind că nu a săvârşit faptele reţinute în sarcina sa.

Cu toate acestea, apreciind asupra tuturor aspectelor cuprinse în procesul-verbal, potrivit competenţelor acordate instanţei prin art. 34 din OG nr. 2/2001

ART. 34 (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.

, instanţa constată că, în raport de criteriile prevăzute de art. 21 alin. 3 din acelaşi act normativ, respectiv gravitatea faptei săvârşite, urmările acesteia şi persoana contravenientului, sancţiunea aplicată este prea aspră.

Faţă de aceste considerente şi în temeiul textelor legale menţionate mai sus şi al art. 7 din OG nr. 2/2001,

ART. 7 (1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.

(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.

instanţa va admite în parte plângerea şi va înlocui sancţiunea aplicată petentului, a amenzii contravenţionale, cu sancţiunea avertismentului, urmând să atragă atenţia acestuia asupra pericolului social al faptei săvârşite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte plângerea formulată de petentul H.R. domiciliat în mun. ___, strada Mihai Viteazu, nr. 5, bl. B2, sc. B, ap. 30, judeţul ___, fără forme legale în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, împotriva procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria JO nr. 0102756 din 14.06.2010 emis de agentul constatator al UM 0836 Bacău cu sediul în Bacău, str. Constantin Muşat, nr. 4, judeţul Bacău.

Înlocuieşte sancţiunea amenzii aplicată petentului H.R. cu AVERTISMENT

Atrage atenţia petentului asupra pericolului social al faptei săvârşite.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 01.09.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

Judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 4 ex.

P.V.Ş./P.A.

16.09.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 01.09.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 08.10.2010.

??

??

??

??

2