Plângere contravenţională. Despăgubiri, penalităţi


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr.

Şedinţa publică de la

Completul compus din:

PREŞEDINTE

GREFIER

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petenta COMUNA VC şi pe intimata RE, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa din oficiu invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a intimatei si rămâne în pronunţarea asupra excepţiei.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 25.10.2010 sub nr. de dosar ….., petenta Primăria VC în contradictoriu cu intimata RE, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 100 lei cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

În motivare, petenta a arătat că nu există posibilitatea executării silite deoarece intimatul nu are în proprietate bunuri urmăribile sau sechestrabile.

În drept, petenta nu şi-a motivat cererea.

Deşi legal citat, cu menţiunea depunerii întâmpinării, intimata nu a depus întâmpinare la dosar şi nu s-a prezentat în instanţă în vederea susţinerii poziţiei sale procesuale.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

La termenul de judecată din data de 21.03.2011 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva excepţiei lipsei calităţii procesuale active a petentei, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria … nr……. intimata a fost sancţionată contravenţional cu amenda în cuantum de 100 lei de către un agent constatator din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie. Intimata nu a achitat amenda şi nu există posibilitatea executării sale silite.

Calitatea procesuală activă presupune identitate între persoana petentului şi cel care este titularul dreptului afirmat. Astfel, art.9 alin 3 O.G. 2/2001 prevede că în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Din interpretarea acestui text legal rezultă că poate sesiza instanţa de judecată cu o cerere de înlocuire a sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii numai organul din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda contravenţională. Cum în speţă, agentul constatator face parte din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului, petenta nu putea solicita înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, nefiind titulara acestui drept de a sesiza instanţa.

Pentru aceste considerente instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei şi va respinge acţiunea, ca fiind înaintată de persoană fără calitate procesuală activă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active invocate din oficiu şi, în consecinţă, respinge sesizarea înaintată de petenta Comuna VC, prin Primar, în contradictoriu cu intimata RE, domiciliată în ………

Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 21 martie 2011.

PREŞEDINTE GREFIER