Plângere contravenţională Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete


Dosar nr. 708/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

. SENTINŢA CIVILĂ NR. 767

Şedinţa publică de la 23.09.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA?????

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul P.B., intimata DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU şi pe intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE BACĂU, având ca obiect plângere contravenţională Legea 31/2000.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul P.B. şi martorul Gheorghiţă Victor, lipsind:intimaţii Direcţia Silvică Bacău şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier din care rezultă că nu s-au depus relaţiile solicitate de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, după care:

Petentul, prezent în instanţă, depune la dosar certificatul de atestare fiscală nr. 3732/10.09.2010, în dovedirea faptului că nu realizează venituri.

S-a procedat la audierea martorului Gheorghiţă Victor, sub prestare de jurământ, depoziţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar.

La interpelarea instanţei, petentul arată că nu are acte de provenienţă a lemnului tăiat, şi că a transportat lemnul fără a se gândi vreun moment că săvârşeşte o contravenţie. Regretă fapta comisă.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul petentului pe plângerea formulată.

Petentul, având cuvântul, solicită admiterea plângerii, modificarea procesului verbal de constatare al contravenţiei şi aplicarea unui avertisment, arătând că nu a mai fost sancţionat niciodată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

?????I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 708/829/14.06.2010 petentul P.B. a solicitat în contradictoriu cu intimaţii IPJ Bacău şi Direcţia Silvică Bacău anularea procesului verbal de contravenţie seria AP nr. 1682652 încheiat la data de 24.05.2010 solicitând exonerarea de plata amenzii aplicate în cuantum de 1000 de lei.

În motivarea plângerii petentul arată că a fost amendat contravenţional pentru că a transportat cu căruţa material lemnos din esenţa salcâm, fără a poseda acte de proveninţă a lemnului, dar solicită admiterea plângerii deoarece nu are posibilităţi materiale pentru a achita amenda, iar lemnul provenea de la un salcâm tăiat la diametrul de 20 cm în bucăţi tăiate de 30 cm lungime, şi că nu a ştiut că trebuie să ceară aprobare pentru tăierea acestui arbore.

Au fost anexate plângerii următoarele înscrisuri: procesul verbal de contravenţie seria AP nr. 1682652.

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru în temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare.

În cauză s-au administrat proba cu martorul Gheorghiţă Victor (fila 14) şi proba cu înscrisuri certificatul de atestare fiscală nr. 3732/10.09.2010 (fila 13).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria AP nr. 1682652 încheiat la data de 24.05.2010 petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 de lei în baza art. 1 lit. p din Legea nr. 31/2000 reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prevăzute de acelaşi text de lege, constând în aceea că la data de 24.05.2010 , ora 0320, aflându-se în sat. Răzeşu, com. Glăvăneşti, a transportat cu căruţa trasă de un cal material lemnos din specia salcâm fără a poseda nici un document legal pentru materialul lemnos transportat.

Deşi O.G. nr. 2/2001 nu prevede dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului-verbal de constatare a contravenţiilor si de aplicare a sancţiunii, din economia prevederilor art. 34 alin. 1 rezultă că acesta se bucură de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, neexistând nici una dintre cauzele de nulitate ce pot fi invocate din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din OG nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că prezumţia de veridicitate a celor consemnate ]n procesul verbal nu este răsturnată având în vedere faptul că însuşi petentul a recunoscut săvârşirea faptei.

Conform dispoziţiilor art. 21 alin. 2 din OG nr. 2/2001 sancţiunea contravenţională se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul verbal. Astfel, în speţă, după cum este consemnat în procesul verbal contestat, petentul a transportat fără documente legale material lemnos, un arbore din specia salcâm, a recunoscut că a tăiat copacul, producând un prejudiciu relativ mic, (copacul era de pe proprietatea lui şi nu era dintr-o plantaţie).

În consecinţă, instanţa apreciază că sancţiunea „avertisment” este suficientă pentru a atrage atenţia petentului asupra faptei contravenţionale săvârşite, urmând aşadar a înlocui amenda aplicată după cum urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea formulată de petentul P. B., domiciliat în sat. Burdusaci, com. Răchitoasa, jud. Bacău în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU şi intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE BACĂU.

Modifică procesul-verbal de contravenţie seria AP nr. 1682652/24.05.2010, încheiat de I.P.J. Bacău, Poliţia Podu Turcului, privind pe P.B., în sensul că înlocuieşte sancţiunea amenzii în cuantum de 1000 de lei cu AVERTISMENT.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.09.2010.

Preşedinte, Grefier,

Judecător Panfil Simona-Carmen Bradea Angelica

Red./tehnored. 5 ex.

S.P./A.B.

12.10.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 23.09.2010 şi devenit irevocabilă la data de 07.11.2010.

??

??

??

??

2