Plângere contravenţională. Insuficienta descriere a faptei.Sentinţa civilă nr. 8475/15.06.2010Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …. contestatorul VGS a solicitat în contradictoriu cu intimata D.G.P.M.B BPR, anularea p Con


Sentinţa civilă nr. 8475/15.06.2010

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …. contestatorul VGS a solicitat în contradictoriu cu intimata D.G.P.M.B BPR, anularea procesului-verbal de contravenţie seria .. nr. …….

În motivarea plângerii contestatorul a arătat că în data de ….., în timp ce conducea autoturismul cu nr. …… pe B-dul I.C. Brătianu dinspre Piaţa Unirii către intersecţia cu strada Colţei cu intenţia de a face stânga pe strada Doamnei a fost oprit de poliţie şi i s-a adus la cunoştinţă că a depăşit coloana de vehicule aflată în staţionare.Contestatorul a arătat că nu este vinovat, întrucât vehicule staţionau la un alt semafor, pentru direcţia înainte, iar el a virat la stânga pe culoarea verde a semaforului aflat pe banda sa de circulaţie.

Prin procesul-verbal seria … nr. ….., contestatorul VGS a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de .,…. de lei, pentru că la data de …., ora …., a condus autoturismul cu nr. ….. pe B-dul I.C. Brătianu dinspre Piaţa Unirii către intersecţia cu strada Colţei depăşind coloana de vehicule aflată în aşteptare la culoarea roşie a semaforului electric.

Verificând, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/ 2001, legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente în materie.

Din interpetarea logico-gramaticală a prevederilor art.16 si art.17 din OG nr.2/2001 menţionat anterior rezultă cerinţa ca agentul constatator să realizeze o descriere în concret a contravenţiei, cu specificarea acţiunii sau inacţiunii autorului şi a tuturor circumstanţelor de natură a imprima faptei acest caracter. Cerinţa este imperativă, întrucât raţiunea instituirii ei a fost aceea de a permite instanţei cercetarea legalităţii actului constatator prin stabilirea faptelor materiale şi verificarea încadrării juridice pe care acestea au primit-o şi justeţea sancţiunii aplicate.Prezentarea generală, lipsită de conţinut, a faptei echivalează cu lipsa acesteia şi atrage nulitatea procesului-verbal, în condiţiile art. 17 din O.G. nr. 2/ 2001.

Având în vedere principiile enunţate în jurisprudenţa CEDO, instanţa constată că petentul s-a apărat prin aceea că s-a încadrat regulamentar pe banda de stânga şi că la intersecţia Bulevardului I.C.Brătianu cu str. Colţei există două semafoare unul pentru deplasarea pe direcţia înainte şi unul pentru deplasarea în direcţia la stânga.

Analizând conţinutul procesului verbal de contravenţie instanţa reţine că din descrierea sumară a faptei nu rezultă elemente suficiente pentru a se putea reţine în sarcina petentului săvârşirea contravenţiei. Agentul constatator s-a rezumat la a arăta că petentul a depăşit coloana de vehicule aflată în aşteptare la culoarea roşie a semaforului, fără a preciza banda pe care circula petentul, având în vedere că la locul săvârşirii faptei sunt trei benzi de circulaţie. De asemenea este relevantă direcţia de deplasare a petentului, ce nu a fost menţionată în procesul verbal, întrucât la intersecţia respectivă funcţionează două semafoare în doi timpi: unul pentru deplasarea pe direcţia înainte şi unul pentru deplasarea în direcţia la stânga iar atunci când semaforul pentru deplasarea pe direcţia înainte este de culoare roşie, cel pentru deplasarea în direcţia la stânga este de culoare verde.

Pe cale de consecinţă instanţa nu poate verifica, în mod efectiv şi eficient, temeinicia aspectelor reţinute în procesul verbal şi apreciază că orice dubiu profită celui acuzat de săvârşirea faptei contravenţionale ( potrivit principiului in dubio pro reo ).

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite plângerea contravenţională şi va anula procesul-verbal …nr. …../ ….. întocmit de către intimată şi va exonera petentul de plata amenzii contravenţionale de ….. de lei.