Plângere contravenţională Lg. 571/2003 Contravenţii. Închisoare contravenţională


SENTINŢA CIVILĂ NR. 279/ 03.02.2011

Prin plângerea înregistrată la această instanţă petenta SC X. SRL Suceava a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie nr. xxxxx întocmit la data de 15.06.2010 de primăria oraşului Tg Neamţ solicitând anularea acestuia şi pe cale de consecinţă exonerarea de la plata amenzii.

În motivarea plângerii petenta a arătat următoarele:

La data de 24.10.2008 a încheiat un contract de închiriere cu ISU Petrodava jud. Neamţ prin care s-a închiriat pentru o perioadă de 5 ani suprafaţa de 0,5 m.p. spaţiu în scopul amplasării unui automat de băuturi calde nealcoolice pentru care s-a angajat să plătească o chirie lunară de 5,67 lei /lună.

În acest contract , în afara chiriei nu s-a prevăzut în sarcina lor vreo obligaţie de plată cu titlu de taxă de clădiri.

Primăria Tg Neamţ le-a înaintat procesul verbal de contravenţie prin care a amendat societatea cu suma de 960 lei pentru faptul că nu a depus declaraţia de impunere prev. de art 254 al 5,6, din L 571/2003.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie nr. xxxxx/15.06.2010 întocmit de Primăria Tg Neamţ-. Serviciul venituri Impozite şi Taxe a fost sancţionată petenta SC”X. SRL Suceava cu amendă în cuantum de 960 lei reţinându-se că nu a depus declaraţiile de impunere prevăzute de art 254 al 5 şi 6 din L 571/2003.

Având în vedere dispoziţiile art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, instanţa este datoare să verifice legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie.

În raport de atari prevederi legale, instanţa conchide că actul atacat nu a fost legal întocmit, fiind viciat de nulitate absolută, după cum urmează:

În virtutea prevederilor art. 17 din OG nr. 2/2001, „Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu”.

Faţă de dispoziţiile legale evocate, se constată că agentul care a întocmit actul, nu a realizat o descriere concretă a faptei, limitându-se să indice un cadru general al presupusei contravenţii. Astfel, instanţa reţine că, deşi în articolul amintit mai sus nu se prevede expres că se sancţionează cu nulitatea absolută a procesului-verbal, lipsa descrierii suficiente a faptei, sintagma „fapta săvârşită”, din cuprinsul articolului, a cărei lipsă din actul de constatare determină nulitatea absolută, are a fi interpretată în sens larg, în ansamblul reglementării, prin coroborarea cu prevederile art. 16 alin. 1 din OG 2/2001, potrivit căruia „Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea”.

Aşa fiind, insuficienta descriere a faptei reţinute lipseşte instanţa de posibilitatea efectivă de a controla legalitatea sancţionării petentului ori, faţă de atare concluzie, se reţine faptul că dreptul la un proces echitabil nu are a fi privit ca o noţiune abstractă şi pur formală, ci prin prisma aspectului că acesta materializează, printre altele, şi posibilitatea efectivă a instanţei de a aprecia asupra legalităţii unei măsuri, prin analiza aspectelor relevante, pentru fiecare materie în parte, inclusiv descrierea faptei presupus contravenţionale.

Faţă de cele reţinute în temeiul art.34 di OG2/2001 va admite plângerea contravenţională, şi va anula procesul-verbal atacat, exonerând petenta de obligaţia de plată a amenzii aplicate.

În ceea ce priveşte calitatea procesuală a primăriei or. Tg Neamţ instanţa reţine că la primul termen a fost citată din eroare Primăria Tg Neamţ, ulterior instanţa dispunând citarea ca intimat Primarul oraşului Tg Neamţ, petenta neindicând în plângerea formulată intimatul din cauză.