PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ. NEINDICAREA ANULUI ÎN CARE A FOST ADOPTAT ACTUL NORMATIV CARE REGLEMENTEAZĂ CONTRAVENŢIA REŢINUTĂ ÎN SARCINA PETENTULUI. NULITATEA PROCESULUI VERBAL DE CONTRAVENŢIE ASTFEL ÎNCHEIAT Contravenţii. Închisoare contravenţională


În motivarea plângerii, petentul a arătat faptul că agentul constatator nu a indicat actul normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, mărginindu-se să insereze în actul constatator numai un număr de hotărâre de Guvern, fără a indica şi anul acesteia, această menţiune fiind obligatorie în conformitate cu art. 16 din O.G nr. 2/2001.

Totodată, s-a susţinut faptul că procesul-verbal a fost încheiat în lipsa sa şi nu a avut posibilitatea de a face obiecţiuni conform art. 16 al. 7 din O.G nr. 2/2001, iar agentul constatator a încălcat şi dispoziţiile art. 19 din O.G nr. 2/2001 întrucât la rubrica „Martor” a semnat tot un salariat al intimatei.

Petentul a arătat şi faptul că faptele reţinute în sarcina sa nu sunt adevărate, întrucât unitatea este dotată cu vitrină şi ladă frigorifică, iar produsele sunt ambalate în vid.

În susţinerea plângerii, petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria TR nr. 0000979/28.10.2009, în original şi facturi fiscale.

La data de 25.11.2009, intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată susţinând faptul că spaţiul în care funcţionează societatea era neigienizat ‚ produsele din care de mai multe specii de fiind depozitate într-o singură ladă frigorifică, astfel că petentul a fost sancţionat în mod corect în conformitate cu art. 4 lit. a pct. 2 din H.G nr. 984/2005 (f. 8-10).

Intimata a arătat faptul că încheierea procesului-verbal de contravenţie ulterior controlului efectuat nu constituie un motiv de nulitate, iar agentul constatator a menţionat în procesul-verbal faptul că s-a refuzat semnarea procesului-verbal de către contravenient şi că nu sunt obiecţiuni de altă natură. Totodată, martorul asistent face parte din salariaţii instituţiei având funcţia de conducător auto.

Mai mult, intimata a invocat prevederile Regulamentului CE nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene care prevede care sunt cerinţele sanitare generale aplicabile tuturor operatorilor din sectorul alimentar susţinând că în raport de aceste cerinţe în mod corect agenţii au constatat faptul că spaţiul era neigienizat.

În susţinerea întâmpinării au fost anexate următoarele înscrisuri: adeverinţa nr. 9535/23.11.2009, extras din H.G nr. 984/2005 şi Regulamentul CE nr. 852/2004

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria TR nr. 0000979 din data de 28.10.2009 încheiat de intimata Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – Teleorman, petentul C.T. a fost sancţionat contravenţional cu suma de 600 lei pentru contravenţia prevăzută de art. 4 lit. a pct. 2 din H.G nr. 984 fără a se indica şi anul actului normativ care sancţionează fapta (f. 3-4).

În fapt, s-a reţinut că petentul, salariat la SC C. SRL cu punct de lucru în Hala centrală de carne din Alexandria, a săvârşit următoarele fapte: „Spaţiu neigienizat, produse din carne de mai multe specii de animale depozitate într-o singură ladă frigorifică (burtă de vită+pastă mici+pulpe pui+carne porc)”.

Procesul-verbal nu a fost semnat de petent, însă a fost semnat de un martor asistent.

Instanţa constată faptul că plângerea contravenţională a fost formulată în termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 al. 1 din O.G. nr. 2/2001.

Verificând, potrivit art. 34 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, instanţa constată că, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probanta a actului constatator al contravenţiei, din economia textului art. 34 rezultă că acesta face dovada deplină a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară, însă pentru a se bucura de această forţă probantă trebuie să fie încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale în lipsa cărora este nul sau poate fi anulat.

Din analiza procesului-verbal de contravenţie, instanţa a reţinut că acesta nu a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente.

Astfel, potrivit art. 16 al. 1 din O.G nr. 2/2001, procesul-verbal de contravenţie trebuie să cuprindă în mod obligatoriu actul normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, iar potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001, lipsa faptei săvârşite atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu. O descriere insuficientă a faptei săvârşite echivalează cu lipsa faptei, conform textului citat, iar sancţiunea nu poate fi decât anularea procesului-verbal pentru a se înlătura vătămarea pricinuită petentului, vătămare care se prezumă, având în vedere că nulitatea este expresă.

Din analiza procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria TR nr. 0000979 din data de 28.10.2009, instanţa a reţinut faptul că acesta nu cuprinde anul actului normativ care prevede şi sancţionează fapta reţinută prin procesul-verbal de contravenţie şi nici alte elemente care ar putea să conducă la determinarea acestuia, cum ar fi titlul actului normativ sau domeniul de reglementare. Agentul constatator a menţionat numai numărul 984 al Hotărârii de Guvern, precum şi faptul că aceasta este modificată şi republicată, iar în atare situaţie instanţa apreciază că omisiunea indicării anului actului normativ echivalează cu neindicarea actului normativ care sancţionează fapta contravenţională, în condiţiile în care menţiunea că este republicată şi modificată este de natură a crea şi confuzie. Astfel, instanţa a apreciat că a fost încălcat şi dreptul petentului de a se apăra faţă de fapta şi încadrarea în drept reţinută în sarcina sa, neavând posibilitatea de a studia actul normativ în temeiul căruia a fost sancţionat.

Totodată, instanţa a apreciat faptul că prin procesul-verbal de contravenţie fapta este insuficient descrisă. Astfel, se menţionează prin procesul-verbal că spaţiul respectiv este neigienizat, fără a se preciza în ce modalitate petentul ar fi săvârşit fapta contravenţională.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 34 din O.G nr. 2/2001, instanţa a dispus anularea procesului-verbal de contravenţie ca nelegal şi a exonerat petentul de plata amenzii contravenţionale.