Plangere contraventionala. Plângeri prealabile


R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 4113/2011

Sedinta publica de la 06 Mai 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol fiind judecarea plângerii contraventionale formulata de petentul O.D.A în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Gorj.

La apelul nominal facut în sedinta publica a lipsit petentul , fiind reprezentat de av. Morega Sofia, si reprezentantul intimatului, au raspuns martorii ….

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-au audiat martorii prezenti, depozitiile carora se afla atasate la dosar, dupa care, constatându-se procesul în stare de judecata, s-a acordat cuvântul.

Av.Morega Sofia pentru petent a solicitat instantei admiterea plângerii contraventionale , exonerarea de plata amenzii , iar în ceea ce priveste exceptiile invocate a formulat concluzii de admitere a exceptiei prescriptiei executarii amenzii conform art.14 din OG nr.2/2001 si respingerea exceptiei tardivitatii mentionând ca procesul verbal nu a fost comunicat petentului,. acesta luând la cunostinta de existenta actului sanctionator in data de 03.01.2011.

JUDECATA

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 172/318/2011, petentul O.D.A a solicitat instantei ca în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Gorj, sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie seria AZ nr. ….încheiat de catre I.P.J. Gorj -Politia Turceni si exonerarea de plata amenzii.

În motivarea plângerii, petentul a invocat exceptia prescriptiei executari amenzii contraventionale în raport de disp.art.14 din OG nr.2/2001 , întrucât procesul verbal nu i-a fost comunicat în termen de 1 luna de la data întocmirii acestuia.

A precizat ca procesul verbal a fost întocmit în data de 09.09.2010 si a luat la cunostinta despre continutul acestuia cu totul incidental în data de 03.01.2011 când mama sa a vazut afisata copia la Primaria Turceni.

In ceea ce priveste fondul cauzei s-a sustinut ca procesul verbal este lovit de nulitate relativa întrucât nu s-a mentionat posibilitatea achitarii amenzii în termen de 48 ore , ceea ce contravine disp.art.16 din OG nr.2/2001.

S-a mai precizat ca fapta retinuta în sarcina sa prin procesul verbal contestat nu a fost savârsita de petent, dimpotriva acesta a fost batut în localul SC Select Modern SRL din Turceni, sens în care prezinta certificatul medico legal ce atesta ca a fost lovit în data de 09.09.2010.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar, în copie, certificatul medico legal nr. 1340/09.09.2010.

Intimatul nu a formulat întâmpinare, dar cu adresa nr. 800159/14.02.2011 a înaintat la dosar raportul agentului constatator, confirmarea de primire a debitului, procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare, dovada comunicarii procesului verbal.

Pentru o justa solutionare a cauzei, s-a solicitat Primariei orasului Turceni o copie a procesului verbal de contraventie contestat în prezenta cauza.

Totodata, din oficiu, in baza art.129 al. 5 c.pr.civ s-a dispus audierea martorului semnatar al procesului verbal de constatare a contraventiei si a persoanei care a asistat la afisarea procesului verbal la Primaria Turceni.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele ;

Prin procesul verbal de contraventie seria AZ nr. ….încheiat de catre I.P.J. Gorj -Politia Turceni s-a dispus sanctionarea petentului cu 1000 lei amenda contraventionala pentru fapta prevazuta si pedepsita de art. 2 pct.1 , respectiv art.3 lit.b din L.61/1991 republicata, constând în aceea ca în data de 09.09.2010, ora 2,30, în localul SC S… SRL Turceni, aflându-se sub influenta bauturilor alcoolice a atribuit cuvinte si expresii jignitoare la adresa consumatorilor de la terasa, respectiv ……

Contravenientul a refuzat sa semneze procesului verbal , aspect mentionat de agentul constatator la rubrica ” alte mentiuni”.

În speta , petentul a investit instanta cu plângere împotriva procesului verbal mai sus mentionat, invocând în principal exceptia prescriptiei executarii amenzii contraventionale , nulitatea relativa a actului constatator pentru nerespectarea dispozitiilor art.16 din OG nr.2/2001, si în subsidiar netemeinicia acestuia.

In ceea ce priveste exceptia prescriptiei executarii amenzii contraventionale, este de precizat ca potrivit art.14 al 1 din OG nr.2/2001 executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de 1 luna de la data aplicarii sanctiunii.

Tinând cont ca procesul verbal a fost încheiat în prezenta contravenientului caruia i s-a adus la cunostinta continutul acestuia, însa a refuzat sa semneze, fapt confirmat si de martorul asistent, ca ulterior s-a procedat la comunicarea prin posta a procesului verbal asa cum prevad disp.art.27 din OG nr.2/2001, însa petentul cunoscând ca a fost sanctionat si ca acea corespondenta a fost expediata de organul constatator( aspect ce rezulta din dovada de comunicare de la fila 13 ) nu s-a prezentat pentru ridicarea acesteia de la oficiul postal si ca procesul verbal a fost chiar afisat la data de 29.09.2010 asa cum reiese din înscrisul existent la fila 12 din dosar , instanta apreciaza ca actul sanctionator a fost legal comunicat petentului , cu respectarea termenul de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

Prin urmare, se constata ca in cauza nu este întemeiata exceptia prescriptiei executarii amenzii contraventionale.

Pe de alta parte, este de precizat ca petentul are interesul de a invoca prescriptia dreptului de a obtine executarea silita doar in cazul in care aceasta se declanseaza printr-un act începator de executare.

În raport de cere aratate, instanta va respinge exceptia prescriptiei executarii sanctiunii.

Pentru considerentele mai sus expuse se constata ca plângerea de fata a fost formulata cu depasirea termenului imperativ de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal, în conditiile în care acesta a fost comunicat la data de 29.09.2010, iar plângerea a fost înregistrata la instanta la data de 04.01.2011.

Prin urmare, instanta va admite exceptia tardivitatii si în consecinta va respinge plângerea formulata de petent cu aceasta mentiune, astfel ca nu vor mai fi analizate sustinerile petentului privind nelegalitatea si netemeinicia procesului verbal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge exceptia prescriptiei executarii amenzii invocata de catre petent.

Admite exceptia tardivitati invocata din oficiu si în consecinta;

Respinge plângerea contraventionala formulata de catre petentul O.D.A domiciliat în oras , împotriva procesului verbal de contraventie seria AZ nr. … încheiat de Politia Orasului Turceni , în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Gorj.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica azi 06 Mai 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte Grefier

1