Plangere contraventionala prescrisa Plângeri prealabile


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 3485

Sedinta publica de la 14 Aprilie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE:

GREFIER:

Pe rol judecarea plângerii contraventionale formulate de petenta SC SRL, împotriva procesului verbal de contraventie nr. /24.08.2009, în contradictoriu cu intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România SA-SDN Tg-Jiu.

La apelul nominal facut în sedinta publica, au raspuns reprezentantul petentei, administrator si martorul propus de petenta, A Traian Constantin,lipsa fiind reprezentantul intimatei si cel de-al doilea martor propus de petenta.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, s-a procedat la audierea martorului A Traian Constantin, declaratia sa fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

Fata de lipsa celui de-al doilea martor si având în vedere ca reprezentantul petentei s-a obligat sa-l prezinte necitat la acest termen de judecata, instanta, în temeiul art. 170 alin.3 Cpr.civ. si art. 186 alin.4 Cpr.civ., decade petenta din proba cu cel de-al doilea martor încuviintat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Administrator , pentru petenta, a solicitat admiterea plângerii contraventionale si anularea procesului verbal de contraventie, aratând ca actul contestat nu i-a fost comunicat în termen.

INSTANTA

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 12931/318/2009, petenta SC SRL a contestat procesul verbal de contraventie nr. /24.08.2009 si a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta în contradictoriu cu intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România SA-SDN Tg-Jiu, sa se dispuna anularea acestuia si exonerarea de plata amenzii aplicate.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca procesul verbal de contraventie contestat i-a fost comunicat în data de 05.10.2009, iar procesul verbal de afisare este un act fictiv.

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar procesul verbal de afisare nr. 3015/22.09.2009 si actul contestat

Intimata a formulat întâmpinare (fila 19), aratând ca procesele verbale de contraventie se înmâneaza contravenientului sau se comunica prin posta în caz de refuz, proba savârsirii contraventiei constituind-o actul constatator al contraventiei.

Instanta, fata de motivele invocate de petenta cu privire la comunicarea procesului verbal de contraventie, a dispus audierea martorului P Constantin, mentionat în procesul verbal de afisare nr. 3015/22.09.2009, încuviintând totodata si cererea formulata de reprezentantul petentei privind administrarea probei testimoniale, în dovedirea acelorasi aspecte, fiind audiat martorul A Traian Constantin.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt:

La data de 24.08.2009, conducatorul auto A Emil Marian conducea vehiculul cu numarul de înmatriculare proprietatea petentei si, ajungând pe raza localitatii Cîrbesti a fost oprit de inspectorii de trafic, care au retinut ca la bordul vehiculului nu exista dovada achitari tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale, astfel ca petenta a fost sanctionata în temeiul art. 8 alin.2 din OG 15/2002 cu amenda în cuantum de 9000 lei.

Actul s-a încheiat în lipsa reprezentantului petentei, astfel ca intimata a procedat la comunicarea procesului verbal de contraventie potrivit art. 27 din OG 2/2001, respectiv prin afisare la sediul contravenientei, potrivit procesului verbal de afisare nr. 3015/22.09.2009.

Potrivit art. 25 alin.2 din OG 2/2001 comunicarea procesului verbal de contraventie se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, în termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.

În speta, procesul verbal de afisare a fost întocmit la data de 22.09.2009, însa din cuprinsul acestuia nu rezulta data la care s-a procedat la afisarea procesului verbal de contraventie, aceasta rubrica fiind necompletata.

În aceste conditii, nu se poate verifica daca termenul de o luna prevazut de art. 25 alin.2 din OG 2/2001 a fost respectat.

În cauza nu se contesta faptul ca procesul verbal de contraventie nu a fost comunicat, dovada constituind-o procesul verbal de afisare nr. 3015/22.09.2010, ci termenul în care s-a procedat la comunicarea acestuia.

Cu privire la acest aspect martorul A Constantin arata ca procesul verbal de contraventie a fost gasit de el la sediul petentei situat în, judetul Mehedinti, în dimineata zilei de 05.10.2009, la aceeasi data reprezentantul intimatei luând la cunostinta de existenta procesului verbal de contraventie.

Coroborând depozitia martorului AConstantin cu procesul verbal de afisare nr. 3015/22.09.2009, în cuprinsul caruia nu este mentionata data afisarii procesului verbal de contraventie, instanta retine ca termenul pentru comunicarea actului constatator al contraventiei prevazut de art. 25 alin.2 din OG 2/2001, nu a fost respectat, intimata procedând la comunicarea procesului verbal de contraventie la data de 05.10.2009, iar sanctiunea a fost aplicata la data de 24.08.2009.

Fata de considerentele expuse, instanta va admite exceptia prescrierii executarii sanctiunii amenzii contraventionale, si, în consecinta va admite plângerea si va constata prescrisa executarea sanctiunii amenzii contraventionale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia prescrierii executarii sanctiunii amenzii contraventionale.

Admite plângerea formulata de petenta SC … SRL, cu sediul împotriva procesului verbal de contraventie nr. 2250839/24.08.2009, în contradictoriu cu intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România SA-SDN Tg-Jiu, cu

Constata prescrisa executarea sanctiunii amenzii contraventionale în cuantum de 9000 lei.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 14.04.2011, la Judecatoria Târgu-Jiu.

PRESEDINTE GREFIER

1