Plângere contravenţională. Rovignietă Plângeri prealabile


Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea nr. 433/188/2011 petentul S.C. I G S.R.L. a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie nr.05112 din 10.02.2011 prin care a fost sancţionat cu amendă în sumă de 1250 lei, solicitând admiterea plângerii contravenţionale, anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi restituirea tarifului de despăgubire.

În motivarea plângerii, petentul arată că la data de 10.02.2011, conducătorul auto din cadrul petentei conducea o autoutilitară înmatriculată sub nr.y pe DN 15, în localitatea Straja, fiind oprit de organul constatator şi sancţionat conform procesului-verbal menţionat pe motiv că ar fi circulat fără vignetă valabilă. Deşi conducătorul auto a adus la cunoştinţa organului de control că rovigneta există însă a fost tipărită greşit de personalul de la staţia Rompetrol Piatra Neamţ, menţionându-se în loc de B cum era corect NT, agentul constatator a continuat să încheie procesul-verbal.

În dovedirea plângerii petentul a depus la dosar procesul-verbal de contravenţie, copia certificatului de îbnmatriculare, copia cărţii de identitate, dovada achiziţionării rovignetei şi solicitarea către CNADNR de rectificare a erorii privind vigneta.

Intimata, legal citată, nu a formulat întâmpinare

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 10.02.2011, conducătorul auto din cadrul S.C. I G S.R.L. . a fost oprit în trafic în localitatea Straja în timp ce conducea autoutilitara Mercedes nr.y.

Constatându-se săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.8 alin.1 din OG nr.15/2002, petentul a fost sancţionat cu amendă în sumă de 1250 lei conform art.8 alin.2 din acelaşi act normativ şi tarif de despăgubire în sumă de 96 euro sau echivalent în lei.

Procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea art.17 din O.G. nr.2/2001, astfel că nu există nici un motiv de nulitate absolută.

Fapta săvârşită de petent sub aspect formal constituie contravenţia menţionată în act, respectiv circulaţia pe drumurile naţionale fără a se face dovada plăţii tarifului de utilizare corespunzător vehiculului deţinut, însă din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de existenţă a răspunderii contravenţionale, se impun următoarele critici.

Agentul constatator, cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor de verificare şi control, este în drept să verifice în ce măsură sunt respectate dispoziţiile legale în materia respectivă. Totodată, agentul de control are obligaţia să stabilească în ce măsură neregulile constatate sunt imputabile persoanei faţă de care se efectuează controlul. În speţă, agentul constatator în mod greşit a apreciat că lipsa vignetei valabile este imputabilă contravenientului, în condiţiile în care vignieta prezentată deşi avea menţionat un alt număr de înmatriculare, privea vehiculul cu acelaşi număr de identificare şi serie de şasiu cu cel condus de către şoferul petentei.

Această împrejurare rezultă cu evidenţă din copia rovignetei depusă la fila 16 şi din copia certificatului de înmatriculare depus la fila 13.

Agentul constatator era obligat să constate această eroare de tipărire făcută de salariatul de la staţia Peco, să constate că taxa de drum este valabil plătită şi să constate că autovehiculul în speţă utiliza reţeaua de drumuri naţionale în deplină legalitate. Neprocedând în acest mod, agentul constatator a stabilit o măsură netemeinică încălcând esenţial dispoziţiile OG nr.2/2001, referitoare la modul de stabilire a răspunderii contravenţionale şi fundamentul acesteia.

Cât priveşte cererea petentei de restituire a tarifului de despăgubire, instanţa apreciază că asupra acestuia se poate pronunţa prin exonerarea de la plată în acelaşi fel ca şi în privinţ amenzii.

Pentru obţinerea certificatului de înmatriculare, petenta se adresează intimatei cu o cerere întemeiată pe existenţa unui certificat de grefă din care rezultă că pe rolul instanţei este în curs de soluţionare plângerea contravenţională astfel încât sancţiunea nu este definitivă.

Pentru aceste motive, judecătorul apreciază că plângerea este fundamentată şi se impune anularea procesului-verbal în temeiul art.34 din OG nr.2/2001.