Plăngere contravenţtională Plângeri prealabile


Dosar nr. 22725/280/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 3957/2011

Şedinţa publică de la 21 Aprilie 2011

Instanţa compusă din:

PREŞEDINTE A V

Grefier C C

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta B C R şi pe intimatul A N P C – C J P C

A, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Constatând că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de

18.04.2011, fiind consemnate în scris în încheierea de amânare a pronunţării din acea dată şi care

face parte integrantă din prezenta, instanţa deliberând a pronunţat următoarele.

INSTANŢA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 16.11.2010 sub nr.

22725/280/2010 petenta B C R a solicitat în contradictoriu cu A N P C – C J P C A anularea

procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei SERIA ANPC Nr. 0070870

încheiat la data de 29-10-2010, suspendarea executarii masurilor complementare dispuse prin

acesta, cu cheltuielii de judecata.

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca OUG 50/2010 a fost emisă justificat de

necesitatea implementării Directivei 2008/48/0, „pentru a evita posibilitatea declanşării

procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României”. Având în vedere

interpretarea eronată a dispoziţiilor OUG 50/2010 realizată de ANPC, pe întreg teritoriul ţării, în

privinţa petentei, se arata ca , a semnalat nelegalitatea OUG nr. 50/2010 şi a solicitat revocarea

Ordonanţei organului emitent. Prin cerere separată am solicitat instanţei de judecată suspendarea

executării actului administrativ normativ, cerere ce a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel

Bucureşti formând obiectul dosarului nr. 8769/2/2010. Totodata, se mentioneaza ca Comisia

economică a Camerei Deputaţilor, cameră decizională în această materie, a stabilit o serie de

amendamente ale art. 35, 36 şi 37 din OUG 50/2010, care invalidează interpretările acestor

articole, susţinute de ANPC. Aplicarea in concreto a textelor de lege incidente, la situaţia de fapt

dedusă judecăţii, trebuie să se circumscrie acestor cercetări legate de legalitatea şi

constituţionalitatea OUG nr. 50/2010. OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor –

norma generală în materie de contravenţii instituie regula suspendării de drept a executării în

cazul în care s-a formulat plângere împotriva actului sancţionator. OUG 50/2010 privind

contractele de credit pentru consumatori prin dispoziţiile art. 88 alin. (3) sustrage plângerii

caracterul suspensiv de drept în materie de executare, numai cu privire la sancţiunile

complementare, nu şi cu privire la cele principale, cum este amenda dispusă de organele de

control. Instanţa de judecată este competentă să dispună suspendarea executării sancţiunilor

complementare. Dacă OG2/2001, prevede principiul suspendării de drept a executării

proceselor-verbale de contravenţie, OUG 50/2010, instituie numai o excepţie de la caracterul de

iure al acestei suspendări, lăsând libertatea instanţei de a acorda această suspendare, la cererea

contravenientului contestator.

Pe calea regulilor interpretării constructive a prevederilor OUG 50/2010, ţinând cont de

particularităţile unei cauze în care se analizează temeinicia şi legalitatea procesului-verbal de

constatare a unor contravenţii, precum şi de particularităţile cazului concret cu care a fost

învestită, instanţa urmează sa stabilească condiţiile suspendării executării şi să dispună asupra

suspendării fără însă a stabili cauţiune. Spre deosebire de dreptul comun, în situaţia proceselor-

verbale de contravenţie, regula o constituie suspendarea de drept. Această regulă are la bază

prezumţia de nevinovăţie de care se bucură orice persoană juridică, până la rămânerea definitivă a

hotărârii judecătoreşti de condamnare (art. 23 alin. 11 din României). Astfel, chiar

dacă excepţia prevăzută în OUG 50/2010, nu conduce la o suspendare de drept, principiul

securităţii juridice şi dreptul de acces la un tribunal, a cărui hotărâre să poată fi executată în mod

efectiv, converg la a acorda posibilitatea instanţei de a suspenda efectele unui act a cărui legalitate

este contestată, înainte ca acestea să producă pagube ireparabile. Se mentioneaza ca, în situaţia în

care Procesul-verbal ar urma să fie executat, fără a lua în calcul prezumţia de nevinovăţie a

petentei, restituirea sumelor încasate în baza contractelor de credit şi anularea clauzelor

considerate ca încălcând prevederile legale, va conduce la neperceperea de către banca a unor

comisioane legal datorate, pe care ulterior cu greu le-ar mai putea recupera, cauzându-i Băncii o

paguba iminenta. Mai mult, cuantumul important al acestor restituiri, multiplicat de campania

mediatică prin care se încearcă destabilizarea Băncii de către chiar reprezentanţii ANPC, ar

determina blocarea activităţii de creditare şi necesitatea recurgerii la surse de finanţate pentru a

acoperi volumul ridicat.

Chiar şi neexecutarea acestor sancţiuni complementare ar conduce tot la o pagubă

iminentă a Băncii, deoarece neexecutarea acestor obligaţii ar conduce la sancţionarea Băncii cu

amenzi între 80.000 – 100.000 RON. Multiplicarea acestora cu numărul de procese-verbale şi cu

indicaţiile ANPC de a sancţiona Banca cu această sumă pentru fiecare contract, ar putea conduce

chiar la generarea stării de a acesteia.

In ceea ce priveste legalitatea emiterii actului sanctionator, petenta arata ca procesul-

verbal nu cuprinde o descriere exactă a faptei care reprezintă contravenţia din punctul de vedere

al ANPC, lipsa acesteia sau insuficienta descriere, de natură a naşte echivocul faptei prezentate,

conduce la anularea Procesului-verbal. Bucurându-se de prezumţia de legalitate, şi

transformându-se într-un act executoriu care poate conduce la prejudicierea gravă a patrimoniului

unui agent economic, procesul-verbal are un caracter formal. Nerespectarea elementelor formale

care trebuie incluse în cuprinsul acestuia conduce automat la nulitatea sa. Caracterul formal al

Procesului-verbal contravenţional reiese din prevederile art. 16 din OG 2/2001, care stabilesc

informaţiile a căror lipsa conduce la anularea Procesului-verbal. Pe lângă aceste informaţii,

OG2/2001 stabileşte, în art. 17, şi un nucleu al datelor care nu trebuie să lipsească dintr-un

Proces-verbal, lipsa acestora cauzând nulitatea absolută a actului.Atât art. 16, cât şi art. 17 din

OG2/2001, acordă o atenţie deosebită descrierii faptei săvârşite, singura în măsură să permită o

apreciere a legalităţii acesteia prin raportare la norma presupus a fi încălcată.

Practica judiciară a relevat faptul că nu numai lipsa totală a descrierii faptei este de natură

a atrage nulitatea Procesului-verbal, dar şi insuficienta descriere a acesteia. Din analiza sumară a

Procesului-verbal, reiese faptul că acesta nu cuprinde toate datele necesare identificării exacte a

faptei presupuse a fi fost săvârşite. Astfel, prin Procesul-verbal s-a considerat că petenta a încălcat

prevederile OUG 50/2010 prin perceperea unui comision de urmărire riscuri, conform

contractelor de credit, ulterior datei de 21.06.2010. S-a constatat, de asemenea, că ceea ce iniţial

fusese perceput ca fiind un comision de urmărire riscuri, a fost ulterior perceput sub denumirea

comision de administrare, acesta din urmă modificându-se. In prezentarea faptei, petenta

mentioneaza ca inspectorii ANPC s-au mulţumit să noteze numai o serie de reclamaţii formulate

de către persoane ale căror date de identificare nu au fost menţionate, şi, uneori o descriere

generală a conţinutului acestor reclamaţii. Niciunde în cuprinsul Procesului-verbal nu se prezintă

modul în care perceperea comisionului de urmărire risc (sau de administrare) contravine

dispoziţiilor legale. Mai mult, in cuprinsul procesului-verbal nu se menţionează, care este modul

în care existenţa anumitor clauze în contractele de credit conduce la încălcarea prevederilor legale,

sau perioada în care se consideră că acestea au încălcat prevederile legale. Fapta referitoare la

comisionul de risc (sau de administrare) săvârşită nu este individualizată suficient în cuprinsul

Procesului-verbal sau în anexele acestuia. Organele ANPC nu stabilesc, în cadrul Procesului-

verbal, în ce sens perceperea acestui comision contravine prevederilor OUG 50/2010:în sensul în

care denumirea comisionului (de urmărire riscuri) este contrară prevederilor OUG 50/2010, sau

în sensul în care raţiunea economică a perceperii acestui comision de către Bancă este contrară

OUG 50/2010, sau în sensul în care denumirea unor anumite comisioane, deja existente în

contract, nu se poate modifica, chiar dacă îşi păstrează raţiunea economică. Deoarece procesul-

verbal nu cuprinde o indicaţie exactă a modului în care perceperea comisionului de risc (sau de

administrare) este neconformă cu OUG 50/2010, instanţa este în imposibilitate de a aprecia

legalitatea sancţionării petentei, doar în baza constatărilor din Procesul-verbal.

Sub alt aspect, petenta mentioneaza că fapta constatată nu se încadrează în textul de lege

indicat. Organele de control au indicat art. 35 alin. 1 lit. a ca fiind norma care a fost încălcată de

perceperea comisioanelor de urmărire risc sau de administrare. Or, articolele indicate în Procesul-

verbal nu sunt aplicabile contractelor de credit încheiate înainte de intrarea în vigoare a OUG

50/2010.Ordonanţa de urgenţă cuprinde norme tranzitorii speciale care reglementează situaţia

contractelor de credit aflate în derulare, acestea având un regim juridic diferit de contractele

încheiate după data de 21.06.2010. Temeiurile juridice stabilite în Procesul-verbal pot fi indicate

pentru a susţine eventuale contravenţii existente în contractele de credit încheiate după data de

21.06.2010, însă nu şi pentru clauzele din contractele încheiate anterior acestei date.

Neregularităţile generate de aceste inadvertenţe sunt relevate şi de prevederile indicate ca fiind

normele ce conţin sancţiunea aplicabilă. Art. 86 alin. 2 din OUG 50/2010 nu se referă la

sancţionarea neregulilor din contractele încheiate înainte de 21.06.2010, aceste fiind cuprinse în

art. 86 alin. 1 din aceeaşi ordonanţă. Atâta timp cât sancţiunea pentru nerespectarea art. 95,

singurul referitor la contractele în curs, este cuprinsă în art. 86 alin. 1, organele de control fiscal au

nesocotit prevederile legale în cuprinsul Procesului-verbal.

Prin Procesul-verbal, CJPC ARGEŞ a sancţionat petenta pentru prevederea în contractele

de credit a clauzei 10 lit. c din Condiţiile Speciale prin care părţile au convenit datorarea unui

comision de urmărire risc. în motivarea Procesului-verbal s-a susţinut că acest comision bancar

încalcă prevederile art. 35 din OUG 50/2010, respectiv că “B C R S.A. a continuat să încaseze

prin debitarea conturilor împrumutaţilor (…) comisionul de urmărire riscuri după data de

21.06.2010 (…) prin majorarea comisionului de administrare”. Procesul-verbal este nelegal,

deoarece fapta constatată în acesta nu este sancţionată de legea contravenţională aplicabilă la data

săvârşirii faptei. înainte de expirarea termenului de 90 de zile prevăzut de art. 95 alin. 1, Banca ava

posibilitatea de a denumi şi utiliza orice tipuri de comisioane în cadrul contractelor de credit de

consum, o eventuală încălcare a dispoziţiilor OUG 50/2010 prin continuarea perceperii

comisionului de urmărire riscuri, fie direct, fie în cadrul comisionului de administrare, neputând fi

considerată înainte de această dată. La baza acestor sustineri, petenta invoca disp. OUG

50/2010 si OG 2/2001:Art. 95 alin. 1 din OUG 50/2010, stabileşte, în ceea ce priveşte

contractele aflate în curs de derulare, un termen de 90 de zile în care Băncile au obligaţia de a

asigura conformitatea contractelor încheiate anterior cu prevederile ordonanţei si Art. 12 alin. 2,

teza a Il-a din OG 2/2001, care prevede în mod expres principiul neretroactivităţii legii

contravenţionale mai aspre, dispunând „în cazul în care noul act normativ prevede o sancţiune

mai gravă, contravenţia săvârşită anterior va fi sancţionată conform dispoziţiilor actului normativ

în vigoare la data săvârşirii acesteia”.

Astfel, petenta precizeaza ca contractele de credit, enumerate în Procesul-verbal, au fost

încheiate înainte de 21.06.2010 (data intrării în vigoare a OUG 50/2010), cuprinzând o clauză

convenită de părţi, referitoare la comisionul de urmărire riscuri şi de administrare, Banca avea la

dispoziţie un termen de 90 zile, care expira la 21.09.2010, pentru a asigura conformitatea acestor

contracte cu dispoziţiile OUG 50/2010;prin Procesul-verbal se constată săvârşirea faptei,

constând în perceperea comisionului de urmărire riscuri, fie în mod direct, fie prin includerea sa

în comisionul de administrare, începând din 21.06.2010, deci şi înainte de

expirarea termenului de 90 de zile, prevăzut de art. 95 alin. 1 din OUG 50/2010

pentru contractele în curs de derulare, cu toate că anterior datei de 21.09.2010,

Banca nu avea nicio obligaţie faţă de contractele în derulare. Procesul-verbal este nelegal

deoarece, anterior datei de 21.09.2010, fapta indicată nu putea fi considerată ca încălcând

prevederile OUG 50/2010 şi deci nu putea fi sancţionată ca şi contravenţie.

In ceea ce priveste comisionul de urmărire risc sau de administrare , petenta arata ca

acesta este perceput în conformitate cu OUG 50/2010, act normativ care nu are menirea stabilirii

unui catalog de denumiri ale unor comisioane bancare, ci prezentarea unor raţiuni economice

îndreptăţite a se regăsi în comisioanele bancare. Plecând de la aceste considerente, instanţa va

constata că art. 36, invocat de către agenţii constatatori, nu prevede existenţa unor anumite

denumiri de comisioane, ci obligaţia băncilor de a lua în calcul, atunci când stabilesc cuantumul

comisioanelor anumite raţiuni economice, legate de analiza dosarului de credit, de administrarea

creditului, comision de administrare a contului curent, dar şi costuri aferente asigurărilor asumate

de Bancă. Creditul bancar este definit în doctrină ca fiind orice angajament de punere la dispoziţie

sau acordare a unei sume de bani ori prelungire a scadenţei unei datorii, în schimbul obligaţiei

debitorului la rambursarea sumei respective, precum şi la plata unor dobânzi sau altor cheltuieli

legate de această sumă . Debitorul băncii, suportând preţul creditului este dator în realitate să

suporte cele două componente ale acestuia, respectiv dobânda şi comisioanele.Ca şi alte

comisioane.şi comisionul de urmărire risc (astfel cum a fost acesta denumit de Subscrisa) este un

element al preţului Băncii. Raţiunea economică care justifică solicitarea acestui comision este

existenţa riscului de credit care este un element de care Banca este obligată să ţină cont şi să

încerce să îl acopere. Prin dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Normele Băncii naţionale Române (

BNR) nr. 17 din 18 decembrie 2003, riscul de credit este definit ca fiind„riscul înregistrării de

pierderi sau al nerealizării profiturilor preconizate, caurmare a neîndeplinirii de către clienţi a

obligaţiilor contractuale constând în rambursarea creditului şi a costurilor aferente acestuia”.

Riscul de credit este asumat în urma analizei economico-financiare a solicitantului de credit şi a

solidităţii garanţiilor – reale sau personale. în momentul în care se acordă un credit, o bancă este

nevoită să analizeze riscurile pe care le poate avea prin acordarea acestuia. Astfel, principala

activitate pe care o are o bancă, în momentul şi ulterior acordării unui credit este aceea de a

administra posibilele riscuri pe care le-ar putea întâlni până la recuperarea sumelor acordate.

Modalitatea şi criteriile pe care Banca trebuie să le ia în calcul în momentul în care analizează

acordarea unui credit sunt prevăzute în Regulamentul nr. 3 din 2007 al BNR privitor la limitarea

riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice. Fiecare Bancă este obligată să stabilească

nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare al fiecărui Client, diferenţiate pe

categoriile de clientelă, pe destinaţia creditului (de exemplu, credit de consum, credit ipotecar), pe

tipul creditului (defalcat în funcţie de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul

dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului şi de comportamentul

clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanţiei). Aceste

niveluri sunt supuse unei metodologii de reconsiderare periodică a coeficienţilor de ajustare a

veniturilor şi nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării

acurateţei acestora pe o bază continuă .

Împrumutătorii trebuie să se asigure că pe întreaga perioadă de acordare a creditului,

gradul total de îndatorare a solicitantului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

Prin urmare, o Bancă este obligată să administreze de-a lungul derulării contractului de credit

toate elementele de risc care au fost luate în calcul la momentul acordării creditului. Acestea pot

conduce la diminuarea semnificativă a posibilităţii de recuperare a creditului acordat şi de obţinere

a profitului scontat. Depăşind cadrul stabilit de Directiva 2008/48, pe care o implementează,

OUG 50/2010, stabileşte în art. 36 categoriile de comisioane pe care o bancă le poate percepe

pentru acordarea unui credit. OUG 50/2010 nu cuprinde o listă de denumiri ale modului în care

ar trebui să se regăsească anumite costuri în contractele de credit, ci anumite categorii de costuri

pe care banca are dreptul să le includă în preţul creditului. Printre acestea se regăseşte şi

comisionul de administrare a creditului. Principala operaţiune pe care trebuie să o realizeze

administratorul unui credit este aceea de monitorizare şi acoperire a riscurilor. Restul activităţilor

legate de administrare generează costuri foarte mari, având în vedere caracterul informatizat al

modului în care se realizează evidenţa contractelor de credit. Deoarece activitatea de monitorizare

şi gestionare a riscurilor unui credit este principala activitate a băncii, după acordarea unui credit,

OUG50/2010 nu putea să o elimine din categoriile de costuri care ar trebui suportate de

beneficiarul creditului. Prin urmare, comisionul de administrare reglementat de OUG50/2010, se

traduce, din punct de vedere economic, prin administrarea riscurilor unui contract de credit,

putând astfel fi asimilat comisionului de risc. Deoarece este rezultatul aceleiaşi raţiuni economice,

comisionul de risc nu poate fi considerat a fi eliminat de către art. 36 din OUG 50/2010.Plecând

de la raţiunea economică a comisionului de risc, şi încercând să ne adaptăm întocmai inclusiv

literei OUG 50/2010, Subscrisa am modificat denumirea comisionului de urmărire risc,

introducându-1 în cel de administrare. Se mentioneaza ca procentul DAE, al dobânzii anuale

efective şi cuantumul aferent care a fost introdus în comisionul de administrare nu a fost

modificat, in mod nelegal, organele de control au reţinand că această nouă denumire reprezintă o

modificare a comisioanelor percepute de către Bancă, sancţionând Subscrisa în baza art. 35 alin. 1

lit. a din OUG 50/2010, deoarece acest comision de administrare, sub noua denumire, nu

reprezintă un comision nou impus de bancă, fără acordul Clienţilor. El reprezintă o valoare

agreată de părţi, a unui comision care are la bază o raţiune economică stabilită chiar de OUG

50/2010.Constatând că realitatea contractului de credit, în ceea ce priveşte comisionul de risc,

este aceeaşi cu raţiunea art. 36 OUG 50/2010 referitor la comisionul de administrare, instanţa va

constata că acest comision, în cuantumul agreat de părţi la încheierea contractului, indiferent de

denumirea pe care o are (de risc sau de administrare), este conform prevederilor legale. O

interpretare contrară ar fi neconformă cu prevederile dreptului comunitar implementat de OUG

50/2010, sau drepturilor fundamentale ale Băncii, prevăzute de Constituţie şi de CEDO. Dacă

prevederile art. 36 din OUG 50/2010 ar fi interpretate în sensul stabilirii formale a unei liste

exclusive de comisioane, cu anumite denumiri determinate, aceste prevederi ale OUG 50/2010 ar

fi neconforme cu principiile stabilite de dreptul comunitar şi de cel european al drepturilor

omului. In condiţiile unei pieţe comune a capitalurilor la nivelul Uniunii Europene, supusă

constant procesului de armonizare legislativă, şi în condiţiile asumării principiului cooperării

loiale , consacrat de art. 4 pct. 3 şi a principiului subsidiarităţii , consacrat la art. 5 pct. 3 din

Tratatul privind Uniunea Europeană (în continuare „TUE”), aşa cum a fost modificat şi

completat prin Tratatul de la Lisabona, iniţiativa statului român de a adăuga la setul de măsuri

convenit la nivelul Uniunii Europene, prin Directiva 2008/48/CE, şi de a extinde domeniul de

aplicare ratione materiae si ratione temporis, şi la alte tipuri de credite, reprezintă o încălcare

adreptului comunitar, şi în egală măsură, o încălcare a dispoziţiilor constituţionale şi legale

naţionale.

Legal citata, la data de 17.03.2011 intimata a formulat intampinare ( file 25-28) prin care a

solicitat respingerea plângerii formulate ca neîntemeiată şi nelegală şi menţinerea procesului

verbal de constatare a contravenţiei nr. 217/518 din 29.10.2010. Intimata arata ca ,in fapt, in data

de 12.10.2010, s-a procedat, in baza HG 882/2010, la cercetarea unei reclamaţii inregistrata la

CJPC Argeş, privind nerespectarea dispoziţiilor legale privind drepturile consumatorilor in cadrul

contractractelor de credit incheiate cu societatea petenta, prilej cu care s-au constatat următoarele

abateri de la legislaţia specifica protecţiei consumatorilor:In cazul Contractului cu nr.

P7816/01.11.2007 la pct.10 lit.c) se stabileşte ca, pentru creditul pus la dispoziţie, Banca percepe

un “comision de administrare de 26,91 lei lunar, reprezentând un procent de 0,05% din valoarea

creditului contractat”, iar ulterior, dupa alinierea contractului de credit in urma intrării in vigoare a

OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, prin actul adiţional, Banca

percepe un “comision de administrare credit in valoare de 134,54 lei” (pct. 7 lit. a), astfel ca se

retine ca Banca a procedat la majorarea, pe parcursul derulării contractului de credit, a

Comisionului de administrare, comision care era stipulat iniţial intr-un anumit cuantum, la data

încheierii contractului cu consumatorul reclamant, astfel ca in mod corect organele de control au

apreciat ca au fost incalcate prevederile art. 35 alin.(1) lit.a) din OUG 50/2010 care dispunea, la

data constatării si a aplicării sancţiunilor ca: “Fara a aduce atingere prevederilor legale privind

modificarea dobânzii, pe parcursul derulării contractului de credit::: a) se interzice majorarea

comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricăror altor costuri aferente

contractului, cu excepţia costurilor impuse prin legislaţie” Sancţiunea s-a aplicat potrivit art. 86

alin. (2) din acelaşi act normativ, cu . valoarea minima a amenzii prevăzuta de legiuitor si s-a

dispus sancţiunea C}p contravenţionala complementara in temeiul art. 88 alin.1 lit.b) si c) din

acelaşi act normativ, de restituire a sumelor încasate fara temei legal si aducerea contractului la

conformitate cu dispoziţiile legale.

La încheierea procesului verbal de constatare a contravenţiei 217/518/29.10.2010 s-au

respectat prevederile art.16 alin.7 din OG 2/2001 modif., fiind precizat expres de către

reprezentantul contravenientei ca va formula obiectiuni ulterior.

Se precizeaza ca in mod netemeinic si nelegal solicita petenta suspendarea executării

masurilor dispuse, fara o motivare temeinica, legala si susţinuta, in condiţiile in care dispoziţiile

art. 88 alin. (3) din OUG 50/2010 sunt de stricta si precisa interpretare, in sensul ca ” Contestarea

in instanţa nu suspenda de drept executarea sancţiunilor contravenţionale complementare

dispuse”, si nu cum interpretează petenta ca se poate suspenda de drept executarea amenzii

dispuse prin procesul verbal, iar instanţa poate dispune asupra sancţiunii complementare, in

condiţiile in care petenta solicita suspendarea “masurilor dispuse”, la general, iar in contextul

actual, OUG nr. 50/2010 este in vigoare cu modificările din Legea 288/2010, fara modificări sau

derogări in ce privaste suspendarea, drept pentru care apreciem ca nici măcar instanţa nu poate

dispune suspendarea cu incalcarea unor norme legislative imperative in vigoare la data prezentei,

motiv pentru care solicitam onoratei instanţe sa respingă cererea petentei de suspendarea

masurilor dispuse de reprezentanţii CJPC Argeş prin procesul verbal de constatare a contravenţiei

nr. 217/518/29.10.2010.

Mai mult , dispoziţiile art. 40 alin.(3) precizează ca “in cazul modificărilor impuse prin legislaţie,

nesemnarea de către consumator a actelor adiţionale prev. la alin.1 este considerata tacita. In acest

caz se interzice introducerea în actele adiţionale a altor prevederi decât cele impuse prin legislaţie.

Introducerea in actele adiţionale a oricăror altor prevederi decât cele impuse prin legislaţie sunt

considernule de drept”, astfel incat sub pretextul modificărilor legislative, petenta a intocmit acte

adiţionale, insa cu incalcarea disp. OUG 50/2010, intrucat a majorat comisionul de administrare,,

tocmai in ideea de a putea recupera din valoarea altor comisioane ce trebuiau eliminate.

De asemenea, neîntemeiat solicita petenta anularea procesului verbal de contravenţie, in sensul

nerespectarii OG 2/2001, art. 16 si 17, respectiv lipsa descrierii faptei sau mai exact “o

insuficienta descriere a faptei”, in condiţiile in care in cuprinsul procesului verbal de constatare a

contravenţiei la cap. I “Descrierea faptelor constatate”, este descrisa clar fapta ce a fost reţinuta ca

si contravenţie (majorarea comisionului de administrare, ca si consecinţa nefireasca a eliminării

comisionului de risc), cu menţionarea contractului analizat, cat si precizarea cadrului legal aplicat,

drept pentru care apreciem ca solicitarea de anulare a procesului verbal este atat neintemeiata, cat

si nedovedita. Nici motivarea petentei ca “fapta constatata nu se incadreaza in textul de lege

indicat, art. 35 alin.1 lit.a),” nu este întemeiata, in condiţiile in care, fost redat textul de lege aplicat

la data controlului, prin Actul adiţional la Contract, Banca a procedat la modificarea prin

majorare, pe parcursul derulării contractului de credit, a comisionului de administrare, ca o

consecinţa a eliminării unui alt comision interzis de noul act normativ, ori aceasta fapta constituie

contravenţie, fiind încălcate prevederile art. 35 alin.(1) lit.a) din OUG 50/2010.

Intimata considera ca in speţa noastră nu operează nici principiul dezincriminarii, asa cum

prevede art. 12 alin.1 din OG 2/2001, intrucat acesta se refera la un act normativ nou care nu mai

considera o fapta contravenţie, ori modificare din art. 95 al Legii 288/2010 precizează doar ca nu

se mai aplica actul normativ asa cum a fost modificat contractelor de credit aflate in curs de

derulare, dar apreciem ca aceste dispoziţii pot opera numai de la data intrării in vigoare a acestor

modificări. Nu poate fi interpretata legea in sensul operării retroactive a modificărilor, de vreme

ce la momentul aplicării actului normativ iniţial, OUG 50/2010, nu erau dispoziţii care sa

condiţioneze aplicarea acesteia doar la anumite contracte de credit.

Prin cererea formulata la data de 21.03.2011 petenta si-a precizat actiunea ( file 29-33),

având în vedere faptul că: agenţii constatatori au aplicat sancţiunile principale şi complementare

consacrate de OUG nr. 50/2010, la prin raportare un contract de credit aflat în derulare,

precizand ca art art. 95 din OUG nr. 50/2010 a fost modificat prin art. I pct. 39 din Legea de

aprobare nr. 288/2010 în sensul că prevederile ordonanţei „nu se aplică contractelor în curs de

derulare”, art. 95 din OUG nr. 50/2010, cât şi art. I pct. 39 din Legea nr. 288/2010 sunt norme

juridice contravenţionale prin aceea că stabilesc sfera de aplicare a sancţiunilor

contravenţionale,restrângerea adusă sferei de aplicare a OUG nr. 50/2010 face ca toate aspectele

reţinute de agenţii constatatori prin Procesul-Verbal atacat şi calificate ca fiind contravenţie să nu

existe, Legea de aprobare nr. 288/2010 este mai favorabilă subiectului de drept controlat decât

OUG nr. 50/2010 prin aceea că dezincriminează fapta constatată ca fiind contravenţie,fiind lege

contravenţională mai favorabilă, aceasta se aplică retroactiv, în temeiul art. 15 alin. 2 din

Constituţia revizuită, cu consecinţa nulităţii procesului-verbal atacat şi, in fine, radierii din cazierul

fiscal al subscrisei a tuturor sancţiunilor dispuse de ANPC în baza OUG nr. 50/2010, şi că

mecanismul dezincriminării face de prisos analiza temeiniciei plângerii contravenţionale

introductive de instanţă, deşi soluţia la care conduce este aceeaşi (se ajunge la acelaşi rezultat al

anulării procesului-verbal atacat, dar în baza dezincriminării, şi nu ca urmare a dezlegării fondului

prin administrarea de probe şi analizarea temeiniciei plângerii), pentru următoarele:

se mentioneaza ca La data de 23 decembrie 2010, Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, proiectul

de lege privind ordonanţa creditelor populaţiei, cu modificările cuprinse în raportul suplimentar

elaborat de Comisia de Buget, Finanţe şi Bănci. Proiectul a fost adoptat cu 134 de voturi

“pentru”, 71 “împotrivă” şi 12 abţineri, după ce Comisia de Buget-Finanţe a elaborat un raport

suplimentar la OUG nr. 50/2010, stabilind că Ordonanţa nu se aplică contractelor în derulare, cu

excepţia comisioanelor de rambursare anticipată, care rămân zero, că refinanţarea se negociază şi

că CAR-urile nu intră sub incidenţa actului.Odată adoptat, proiectul a fost trimis spre promulgare

Preşedintelui României, care 1-a promulgat prin Decretul nr. 1283/2010, publicat împreună cu

Legea nr. 288 din 28 dec. 2010 în M. Of. nr. 888 din 30 dec. 2010 în temeiul art. 78 din

Constituţia României revizuită, Legea nr. 288/2010 a intrat în vigoare la 3 zile de la momentul

publicării, respectiv, 03.01.2011, intrând în activul legislativ. Legea prin care a fost aprobată OUG

nr. 50/2010 a tranşat fără echivoc, problema aplicării dispoziţiilor ce consacră contravenţii în

domeniul activităţii bancare de creditare, în sensul că aceste dispoziţii nu pot fi aplicate şi

contractelor aflate în curs de derulare. Prin dispoziţiile art. I pct. 39 din Legea nr. 288/2010 se

restrânge sfera de aplicabilitate a respectivelor măsuri sancţionatorii, fapta de a executa contracte

de credit în condiţiile stabilite iniţial cu cocontractanţii privaţi nemaiputând fi în nicio situaţie

considerată ca fiind contravenţie. Or agenţii constatatori ai CJPC Argeş au reţinut prin procesul-

verbal atacat tocmai săvârşirea faptei de a continua executarea contractului încheiat cu clientul în

condiţiile asumate la semnarea acestuia, şi nu în condiţiile OUG nr. 50/2010.

Până la momentul lămuririi înţelesului corect al dispoziţiilor invocate prin procesul-verbal

de constatare a contravenţiei sau momentul constatării, de către Curtea Constituţională a

României, a caracterului neconstituţional al dispoziţiilor invocate pentru sancţionarea subscrisei,

Parlamentul României a adoptat legea de aprobare a actului administrativ normativ emis de

Guvern, clarificând sfera de aplicare a sancţiunilor contravenţionale consacrate prin OUG-ul în

cauză. Pentru că restrânge sfera lor de aplicare doar la contractele de credit nou încheiate,

lăsându-le pe cele aflate în curs de derulare să fie supuse pe mai departe condiţiilor agreate de

părţi la semnarea acestora, Legea nr. 288/2010 este o lege contravenţională de dezincriminare, în

consecinţă, mai favorabilă Subscrisei, ca subiect de drept controlat de o autoritate publică. Astfel,

incidenţa legii contravenţionale care scoate fapta sancţionată din sfera ilicitului contravenţional,

trebuie analizată, pe de-o parte, din punctul de vedere al stadiului raportului contravenţional de

conflict, iar, pe de altă parte, în funcţie de speciile de sancţiuni contravenţionale.

Astfel, în cazul în care procesul se află în desfăşurare, legea dezincriminatoare nu afectează doar

sancţiunile contravenţionale, ci însuşi raportul contravenţional de conflict, care trebuie să se

stingă. Mai precis, fapta nu mai reprezintă o contravenţie, ea nemaifiind prevăzută de actul

normativ. Pentru că voinţa legiuitorului este aceea de a dezincrimina, fapta constatată de agenţii

constatatori ai CJPC Argeş prin procesul-verbal nr. 0070870 încheiat la data de 29.10.2010 nu mai

are caracter contravenţional. Luând în calcul retroactivarea dispoziţiilor dezincriminatorii în

temeiul art. 15 alin. 2 din Constituţia României revizuită, în speţa dedusă judecăţii, trebuie reţinut

că procesul-verbal atacat nu a fost încheiat cu respectarea legii aplicabile. Deoarece dispoziţiile

dezincriminatorii au efect retroactiv, aceastea afectează actele sau faptele juridice petrecute

anterior momentului în care acestea au devenit obligatorii . Astfel, ca o consecinţă a

retroactivităţii, raporturile juridice care s-au desfăşurat în trecut, pe baza unor dispoziţii în vigoare

la acel moment, sunt modificate de noua reglementare, în sensul că se consideră că aceasta nouă

reglementare se aplica respectivelor raporturi juridice la acea dată. In speţă, ca urmare a adoptării

dispoziţiilor dezincriminatoare, procesului-verbal nr. 0070870 încheiat la data de 29.10.2010, sub

imperiul OUG nr. 50/2010, este guvernat de la data de 03.01.2011, de dispoziţiile Legii nr.

288/2010, iar nu de OUG nr. 50/2010, fiind legea mai favorabilă. în consecinţă, deoarece Legea

nr. 288/2010 restrânge sfera de aplicare a sancţiunilor contravenţionale doar la contractele de

credit nou încheiate, rezultă că fapta reţinută în procesul-verbal de contravenţie nu era prevăzută

de dispoziţiile legale. Conform trăsăturilor contravenţiei, confirmate şi în jurisprudenţă, „o faptă,

pentru a avea caracter contravenţional, trebuie să fie săvârşită cu vinovăţie şi să fie stabilită şi

sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a

consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti”. Ceea

ce înseamnă că procesul-verbal de contravenţie contestat este nelegal întocmit, „întrucât încalcă

principiul legalităţii stabilirii şi sancţionării faptei contravenţionale retinute.

Analizând cu prioritate legalitatea procesului verbal prin raportare la motivele invocate de

către petentă, instanţa constată următoarele:

Prin procesului verbal nr. 0070870/29.10.2010 s-a reţinut în sarcina petentei încălcarea

disp. art. 35 alin. 1 lit a OUG 50/2010, reţinându-se că a procedat la majorarea pe parcursul

derulării contractului de credit nr. P7816/01.11.2007 comisionul de administrare, fapta fiind

sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 20.000 lei potrivit art. 86 alin. 2 OUG

50/2010 , fiind aplicate şi două sancţiuni complementare constând în restituirea sumelor încasate

fără temei legal şi aducerea contractului la conformitate cu prevederile legale, în temeiul disp. art.

88 alin. 1 lit b şi c din acelaşi act normativ.

În analiza legalităţii întocmirii procesului verbal, instanţa constată că între data constatării

faptei, 12.10.2010 şi data soluţionării prezentei acţiuni civile, la 03.01.2011 a intrat în vigoare

Legea 288/2010, de aprobare a OUG 50/2010, actul normativ în temeiul căruia a fost sancţionată

petenta. Potrivit art. 95 OUG 50/2010, astfel cum a fost modificat prin Legea 288/2010, „

prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică contractelor în curs de derulare la data intrării în

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia disp. art. 37 1, art. 66-69 şi în ceea ce

priveşte contractele de credit pe durată nedeterminată existente la data intrării în vigoare a

prezentei ordonanţe de urgenţă, ale art. 50-55, ale art. 56 alin. 2, art. 57 alin.1 şi 2 şi ale art. 66-

71”. Din interpretarea logică a dispoziţiilor legale menţionate, instanţa constată că nici disp. art.

35 OUG 50/2010, constând în „ interzicerea majorării nivelului comisioanelor, tarifelor şi

spezelor bancare” nu sunt aplicabile contractelor în curs de derulare la momentul intrării în

vigoare a OUG 50/2010. Pentru aceste considerente, reţinând incidenţa în cauză a disp. art. 15

alin. 2 Constituţia României , care prevede principiul neretroactivităţii legii, „ legea dispune numai

pentru viitor cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”, dar şi a disp. art. 12

OG 2/2001, ca lege specială, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 228/13.03.2007 a

, în sesnsul că, dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată

contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de data intrării în

vigoare a noului act normativ, iar dacă sancţiunea prevăzută în noul act normativ este mai uşoară

se va aplica aceasta, prin sintagma „ nu se mai sancţionează” înţelegându-se nu doar aplicarea

sancţiunii contravenţionale ci şi executarea acesteia, instanţa reţine că prin modificările aduse

OUG 50/2010 prin Legea 288/2010 a avut loc o dezincriminare a faptei reţinute în sarcina

petentei, contractele încheiate de către unitatea bancară anterior OUG 50/2010 nefiind sub

incidenţa disp. art. 35 OUG 50/2010.

Pentru aceste considerente, în temeiul disp. art. 34 OG 2/2001, instanţa va admite

plângerea contravenţională, va anula procesul verbal de contravenţie nr. seria ANPC nr.

0070870/29.10.2010 şi va exonera petenta de plata amnezii contravenţionale în cuantum de

20000 lei aplicate. În considerarea aceloraşi motive de nelegalitate ale actului sancţionator,

dispoziţia derogatorie de la dreptul comun a art. 88 alin. 3 OG 50/2010, precum şi faptul că

executarea sancţiunilor complementare până la soluţionarea în mod irevocabil a prezentei acţiuni

civile cauzează prejudicii materiale unităţii bancare, constând în restituirea comisioanelor

încasate sau sancţionarea acesteia pentru neaducerea la îndeplinire a sancţiunilor complementare,

prin raportare la disp. art. 88 alin. 2 OUG 50/2010, instanţa urmează a dispune şi suspendarea

executării sancţiunilor complementare aplicate petentei prin procesul verbal de contravenţie nr.

seria ANPC nr. 0070870/29.10.2010, constând în restituirea sumelor încasate fără temei legal şi

aducerea contractului la conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu disp. art. 274 C.proc civ.,, apreciind asupra culpei procesuale a

intimatei în promovarea prezentei acţiuni civile, instanţa va dispune obligarea acesteia la plata

către petentă a sumei de 6618,19 lei reprezentând cheltuieli de judecată, având în vedere că

aceasta a anexat şi documente justificative aferente ( contract de asistenţă juridică nr.

334850/12.11.2010 şi factura fiscală nr. 814021/04.01.2011

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de petenta B C R, cu sediul în B, B-dul R E, nr.5, sector 3,

împotriva procesului verbal de contravenţie, seria ANPC nr. 0070870/29.10.2010, întocmit de

intimatul ANP – C J P C A, cu sediul în P, str. Z, nr., judeţul Argeş.

Anulează procesul verbal de contravenţie seria ANPC nr. 0070870/29.10.2010.

Dispune suspendarea executării sancţiunii contravenţionale complementare aplicate prin

procesul verbal de contravenţie seria ANPC nr. 0070870/29.10.2010.

Obligă intimata la plata către petentă a sumei de 6618,19 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Aprilie 2011.

Preşedinte,

A V

Grefier,

C C

4.ex.red.AV/tehn.AV/29 Aprilie 2011