Plângere cv Amenzi


R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila Nr. 4152

Sedinta publica de la 09 Mai 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol fiind judecarea plângerii contraventionale formulata de petentul … în contradictoriu cu intimatul …

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat petentul asistat de av. …si ….pentru intimat.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta, dupa care, constatându-se ca nu exista obiectiuni din partea partilor cu privire la continutul raportului de expertiza depus la dosar , s-a acordat cuvântul pe fond .

Avocat … pentru petent, a solicitat admiterea plângerii, anularea procesului verbal de contraventie contestat, exonerarea petentului de plata amenzii aplicate si anularea masurilor dispuse prin procesul verbal, cu cheltuieli de judecata.

Consilier juridic …, pentru intimat , a solicitat respingerea plângerii formulata de petent si mentinerea procesului verbal de contraventie.

JUDECATA

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu-Jiu si înregistrata sub nr. …/318/2010 petentul … a chemat în judecata intimatii Consiliul Municipiului Tg.- Jiu si Primarul municipiului Tg-Jiu, solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 29/29/4480 din data de 09.11.2010, prin care a fost sanctionat cu amenda în suma de 1000 lei potrivit art.26 alin.1 si 2, lit.a din L.50/1991, iar în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertisment.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca a cumparat un imobil situat în Tg.- Jiu , … compus dintr-o camera plus dependinte, din acte rezultând o suprafata de 38,79 mp, iar la fata locului o suprafata utila de 61,01 mp în anul 2006 potrivit contractului de vânzare – cumparare nr. 2833/15.08.2006.

Acelasi reclamant a aratat ca pe suprafata de 22,22 mp vânzatorii … au construit în anul 2004 o bucatarie (latime 2,20 si lungime 4,30 m) , o terasa (latime 2,20 m, lungime 3,20 m) si o alee de acces (latime 2,20 m, lungime 2,60) constructii pentru care el a fost sanctionat cu suma de 1000 lei pe motiv ca au fost executate fara autorizatie.

A mai sustinut petentul ca dupa ce a cumparat imobilul s-a deplasat la Primaria Tg.- Jiu în vederea cumpararii terenului ce se afla sub constructia respectiva sau concesionarii acestuia, dar i s-a spus ca atât Primaria cât si consiliul local nu-i pot vinde sau concesiona terenul întrucât nu au calitatea de proprietari.

Petentul a mai solicitat anularea procesului verbal de contraventie pe motiv ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.16 din OG 2/2001, deoarece din actul respectiv lipsesc datele sale personale de pe buletin, rubrica obiectiuni este necompletata si totodata lipseste semnatura unui martor care sa dovedeasca sustinerile agentului constatator.

În drept, petentul a invocat disp.art.16 din OG 2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor încheiat de intimat, cartea sa de identitate, contractul de vânzare – cumparare cu credit acordat de Raifaisen Bank pe care l-a încheiat cu numitii Dicu Adrian si Sevastita, autentificat sub nr.2833/15.08.2006 la BNP Anica Merisescu.

Deoarece pentru primul termen de judecata a fost citat Consiliul Local al Municipiului Tg.-Jiu, acesta a formulat întâmpinare alaturi de Primarul Municipiului Tg.- Jiu, aratând ca nu are calitate procesuala pasiva, deoarece nu aplica sanctiuni prin procesele verbale de constatare a contraventiilor si în conformitate cu art.27 alin.5 din L.50/1991, cel care aplica sanctiunile este primarul unitatii administrativ teritoriale în a carei raza s-a savârsit contraventia.

În sedinta publica din 07.02.2011 s-a pus în discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tg.- Jiu si s-a procedat la admiterea acestei exceptii, dispunându-se scoaterea din cauza a Consiliului Local al Municipiului Tg.- Jiu , deoarece conform art.27 al.5 din l.50/1991 republicata ” cel care aplica sanctiunile este primarul unitatii administrativ teritoriale în a carei raza s-a savârsit contraventia”.

În aceeasi sedinta de judecata, petentul a depus la dosar declaratia numitilor … autentificata sub nr.488 din 14.09.2010 la BNP … din Craiova si a solicitat încuviintarea probei cu martorul … .

Reprezentanta intimatului în contraproba a solicitat audierea martorei Gruescu Narcisa, iar cererile formulate de parti au fost admise, considerându-se ca proba cu martori este utila si necesara pentru solutionarea cauzei.

Petentul a raspuns la întâmpinarea intimatilor , sustinând totodata ca procesul verbal de contraventie este lovit de nulitate relativa potrivit art.19 al.1 din OUG 2/2001 , deoarece a fost întocmit la ora 10:30 si existau în zona persoane care sa confirme ca el nu este de fata la încheierea procesului verbal .

La raspunsul la întâmpinare , petentul a atasat contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr.2833/15.08.2006 la BNP …, declaratia numitilor….si …., adresa nr. 36016 din 20.09.2010 înaintata de Primaria Municipiului Tg.- Jiu , adresa nr. 32145 din 15.09.2010 înaintata de Primaria Municipiului Tg.- Jiu , adresa nr. 011/27.02.2011 înaintata de Asociatia de nr. 180 Tg.- Jiu , declaratiile extrajudiciare ale numitilor ……

În sedinta publica din 28.02.2011 aparatorul petentului a învederat instantei ca nu se poate prezenta pentru audiere martorul … deoarece este plecat în strainatate si a solicitat sa fie încuviintata proba cu martorii …. reprezentanta intimatului nu s-a opus la încuviintarea acestei probe staruind însa în audierea martorei ….

Martorii propusi de parti au fost audiati la termenul din 21.03.2011 , declaratiile lor fiind atasate la dosar, iar pentru solutionarea cauzei martora Gruescu Narcisa a depus la dosar contractul de vânzare – cumparare încheiat între Societatea Comerciala Rostramo SA si numitul Dicu Adrian în calitate de cumparator cu privire la dobândirea imobilului compus dintr-o camera cu suprafata comuna utila de 39 mp împreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua asupra tuturor partilor din imobil care prin natura si destinatia lor sunt în folosinta comuna a tuturor proprietarilor precum si suprafata de 33,54 mp teren în cota indiviza aferent imobilului din … planul de situatie al apartamentului nr. 10 – … .

La termenul din 21.03.2011 aparatorul petentului a mai solicitat încuviintarea în cauza si a unei expertize de specialitate constructii, reprezentanta intimatului a fost de acord cu aceasta proba si astfel a fost desemnat ca expert … fixându-se onorariul si obiectivele prin încheierea de sedinta din aceeasi data.

Raportul de expertiza a fost depus prin Serviciul registratura la data de 03.03.2011 pentru termenul din 03.05.2011 si fiind pus în discutia partilor s-a constatat ca acestea nu formuleaza obiectiuni cu privire la cele consemnate în cuprinsul raportului.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

Petentul a fost sanctionat contraventional în baza procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.29/29/44840 din 09.11.2010 de Primarul Mun. Tg.- Jiu , retinându-se ca în calitate de proprietar acesta a executat fara autorizatie de constructie o constructie din caramida cu o încapere , lipita de blocul 365 E din B-dul.Ec. Teodoroiu, o copertina ( terasa) si un gard din lemn la aleea de acces fara autorizatie de constructie , fapta încadrându-se la prevederile art.26 al.1 si 2 lit. a din L.50/1991, dispunându-se totodata oprirea executarii lucrarilor, desfiintarea lucrarilor realizate ilegal sau intrarea în legalitate prin obtinerea autorizatiei de constructie .

În motivarea plângerii petentul a sustinut ca aceste constructii pentru care el a fost sanctionat în realitate ele au fost executate de numitul … de la care el a cumparat imobilul din …, conform contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2833 /15.08.2006 la BNP … si acelasi lucru l-au sustinut si martorii ………. care au aratat ca bucataria si copertina au fost construite de Dicu Adrian în anul 2004 iar petentul a construit doar un gardut mic la aleea care iese în strada.

Martora …. a aratat ca în anul 2010 când s-a deplasat la imobilul sau amplasat lânga cel cumparat de catre petent a observat materiale depozitate si se lucra la exteriorul de la bucataria apartamentului petentului , iar pe martorii care i-a propus petentul si au fost audiati i-a vazut lucrând în perioada anilor 2008 – 2009 la gardul si copertina de la apartamentul petentului.

A mai sustinut martora ca respectiva copertina executata de petent si gardul afecteaza imobilul proprietatea sa de la parterul blocului nr. …. si anume apartamentul nr. 10, iar petentul a închis intrarea de la bloc spre apartamentul sau si a facut o intrare separata pe la aceasta copertina.

Din raportul de expertiza întocmit de expert …reiese ca în baza contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2833/15.08.2006 , existent la fila 6 dosar, petentul nu a preluat de la…. ca suprafata utila si ca suprafata anexa bucataria si copertina, nu a preluat nici împrejmuirea realizata din lemn , respectiv aceea de acces spre apartament .

De asemenea, s-a mai aratat de catre experta ca elementele de prindere a sarpantei acoperisului copertinei sunt încastrate pe peretele camerei lui … , iar conform declaratiei facuta de aceasta , respectiva prindere s-a realizat fara acordul ei .

Prin expertiza se subliniaza ca orice constructie executata fara autorizatie poate fi demolata conform L.50/1991 si ca dupa modul cum sunt executate copertina a fost realizata în aceeasi perioada cu acoperisul bucatariei, deoarece prezinta acelasi tip de învelitoare, iar din planul prezent la fila 68 dosar si depus de petent reiese ca la data de 12.02.2004 bucataria realizata din caramida era edificata.

Coroborând probele de la dosar, instanta constata ca petentul a fost sanctionat contraventional în mod corect, deoarece a executat constructiile aratate în procesul verbal fara autorizatie de constructie si nu le-a preluat de la numitul Dicu Adrian , asa cum sustine acesta.

Pâna în prezent petentul nu a intrat în legalitate , în sensul ca nu a dobândit autorizatie de constructie pentru bucatarie , copertina si gardul de la aleea de acces, trecute în procesul verbal de contraventie si mai mult decât atât elementele de prindere a sarpantei a acoperisului copertinei sunt încastrate pe peretele camerei lui … fara acordul acesteia, deci urmeaza a se respinge plângerea formulata de petent si a se mentine procesul verbal de contraventie contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge plângerea formulata de petentul …. cu domiciliul în Tg.- Jiu, jud. Gorj, împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 29/29/44840 încheiat la 09.11.2010, în contradictoriu cu intimatul …

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica de la 09 Mai 2011 , la Judecatoria Tg.- Jiu.

PRESEDINTE GREFIER

1