Plângere împotriva încheierii CF Carte Funciară


R O M A N I A

JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI

SENTINTA CIVILA NR. 566

Sedinta publica de la 22 septembrie 2011

Completul compus din :

Presedinte : (…)

Grefier : (…)

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea în cauza civila avand ca obiect plangere împotriva încheierii CF privind pe petentii (…) si (…), parti interesate fiind (…), (…), (…), (…), (…), (…) si (…).

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care :

Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate în Încheierea de sedinta din 15.09.2011, încheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta în vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru 22.09.2011.

Instanta în urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata :

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (…), petentii (…) si (…) au formulat plangere împotriva încheierii de carte funciara nr. (…) data de OCPI Covasna – BCPI Întorsura Buzaului.

În esenta, în motivarea cererii, petentii au aratat ca din eroare în s-a mentinut în CF nr. (…) Dobarlau nr. top. 23356 (provenita din conversia CF nr. (…) Marcus nr. top. 462/1) în suprafata de 4.925 mp ca proprietar tabular pe numita (…) cu cota de ˝ parte, decedata în data de 02.11.1987, desi aceasta ar fi trebuie ca în conformitate cu sentinta nr. (…) pronuntata în dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului ar trebuit sa fie radiata din CF.

Plangerea nu a fost motivata în drept.

Cererea a fost timbrata de petenti cu taxa judiciara în cuantum de 8 lei (f. 65) si timbru judiciar de 0,3 lei (f. 65 verso).

La dosar a fost depuse, în copie, urmatoarele înscrisuri : extrase CF (f. 11-17), încheierea CF contestata (f. 8-9 si 19-22), sentinta civila nr. (…) pronuntata în dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului (f. 25-36), raport de expertiza tehnica judiciara (f. 39-59) si contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr (…) de BNP (…).

La solicitarea petentilor în cauza au fost introduse ca parti interesate, proprietarii tabulari (…), (…), (…), (…), (…), (…) si (…).

Partea interesata (…) a formulat întampinare prin care a aratat ca este de acord cu admiterea plangerii. Aceeasi pozitie procesuala au avut-o (…) si (…), precum si (…) si (…).

Examinand actele dosarului, instanta retine urmatoarele :

Prin sentinta civila nr. 344/18.11.2004 pronuntata în dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului (f. 25-36) s-a dispus printre altele si sistarea starii de indiviziune asupra imobilelor înscrise în CF nr. (…) Marcus nr. top. 463, arabil, în suprafata de 5.267 mp si în CF nr. (…) Marcus nr. top. 462, arabil, în suprafata de 5.838 mp.

În urma dezmembrarii imobilelor de mai sus si al partajului, parcela nr. 1 cu nr. top nou 462/1, arabil, în suprafata de 4.925 mp din CF nr. (…) Marcus a ramas în „proprietatea indiviza a vechilor tabulari”. Acelasi lucru s-a întamplat si în cazul parcelei nr. 2 cu nr. top. nou 463/2, arabil, în suprafata de 563 mp din CF nr. (…) Marcus.

În fapt, instanta retine ca initial proprietarii tabulari ai imobilelor înscrise în cartile funciare de mai sus au fost (…) (n. (…)) si (…) (n. (…)) cu cote egale de ˝ parte. Dupa decesului lui (…) (n. (…)), în cele doua carti funciare au fost notati mostenitorii acesteia : (…), (…) (n. (…)),(…) (n. (…)),(…),(…)si (…) cu cote de 1/6 parte din 3/6.

La momentul promovarii prezentei plangeri, proprietari tabulari ai imobilului înscris în CF nr. (…) Dobarlau nr. top. 23356 (provenita din conversia CF nr. (…) Marcus nr. top. 462/1), arabil, în suprafata de 4.925 mp, erau : (…) (n. (…)) cu cota de ˝, (…) cu cota de 1/12, (…) cu cota de 1/12, (…) cu cota de 2/12, (…) cu cota de 1/12 si petentii cu cota de 1/12.

În privinta numitei (…) (n. (…)), instanta retine ca astfel cum rezulta din sentinta civila nr. 344/18.11.2004 pronuntata în dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului (f. 25-36) aceasta a decedat în data de 02.11.1987. Mostenitorii acesteia sunt numitii : (…) si (…), iar în urma partajului asupra imobilelor înscrise în CF nr. (…) Marcus si CF nr. (…) Marcus, cota de ˝ din acestea care a apartinut defunctei (…) (n. (…)) a revenit doar lui Popica Gheorghe care a înstrainat-o partilor interesate (…) si (…).

Astfel, în urma partajului si a dezmembrarii celor doua imobile : parcela nr. 1 cu nr. top. nou 463/1, arabil, în suprafata de 4.704 mp din CF nr. 451 Marcus si parcela nr. 2 cu nr. top. nou, arabil, în suprafata de 913 mp din CF nr. (…) Marcus au revenit mostenitorilor lui (…) (n. (…)), acestia nemaiavand niciun drept asupra parcelei nr. 2 cu nr. top. nou 463/2, arabil, în suprafata de 563 mp din CF nr. (…) Marcus si parcela nr. 1 cu nr. top. nou, arabil, în suprafata de 4.925 mp din CF nr. (…) Marcus care trebuiau sa revina doar mostenitorilor lui (…) (n. (…)), (…) (n. (…)) trebuind sa fie radiata.

Instanta constata ca prin sintagma „proprietatea indiviza a vechilor proprietari tabulari” din dispozitivul sentintei civile nr. (…) pronuntata în dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului (f. 25-36), trebuie sa se înteleaga ca proprietari tabulari sunt doar mostenitorii lui (…) (n. (…)), nu si (…) (n. (…)), întrucat în urma partajului mostenirii acesteia, mostenitorilor ei le-au fost atribuite parcelele nr. 1 cu nr. top. nou 463/1, arabil, în suprafata de 4.704 mp din CF nr. (…) Marcus si parcela nr. 2 cu nr. top. nou 462/2, arabil, în suprafata de 913 mp din CF nr. (…) Marcus care reprezinta ˝ din suprafata totala a ambelor imobile înscrise în cartile funciare anterior amintite.

Pentru motivele mai sus aratate, instanta, în baza art. 50 din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare –, va admite plangerea împotriva încheierii de carte funciara nr. (…) emisa de BCPI COVASNA – OCPI ÎNTORSURA BUZAULUI, urmand a dispune radierea din CF nr. (…) Dobarlau nr. top. 23356 (provenita din conversia CF nr. (…) Marcus nr. top. 462/1) în suprafata de 4.925 mp din B. Partea II. (Foaia de proprietate) pe numita (…) (n. (…)) cu cota de ˝ parte, decedata în data de 02.11.1987, cota acesteia urmand a se distribui conform cotelor din CF celorlalti proprietari tabulari, astfel : (…), cota de 2/12 (2 x ˝) parte, cu titlu de drept mostenire, (…), cota de 2/12 (2 x ˝) parte, cu titlu de drept mostenire, (…), cota de 4/12 (2 x 2/12) parte, cu titlu de drept donatie, (…), cota de 2/12 (2 x ˝) parte, cu titlu de drept si (…) si (…), cota de 2/12 (2 x ˝) parte, cu titlu de drept vanzare-cumparare conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. (…) de BNP (…).

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite plangerea împotriva încheierii de carte funciara nr. (…) emisa de BCPI COVASNA – OCPI ÎNTORSURA BUZAULUI, formulata de petentii (…) si (…), ambii domiciliati în (…) , parti interesare fiind (…), (…), ambii domiciliati (…) , (…), domiciliata în (…), (…), domiciliata în (…), (…), domiciliata în (…), (…), domiciliat în (…) si (…), domiciliat în (…).

Dispune radierea din CF nr. (…) Dobarlau nr. top. 23356 (provenita din conversia CF nr. (…) Marcus nr. top. 462/1) în suprafata de 4.925 mp din B. Partea II. (Foaia de proprietate) pe numita (…) (n. (…)) cu cota de ˝ parte, decedata în data de 02.11.1987, cota acesteia urmand a se distribui conform cotelor din CF celorlalti proprietari tabulari, astfel : (…), cota de 2/12 (2 x ˝) parte, cu titlu de drept mostenire, (…), cota de 2/12 (2 x ˝) parte, cu titlu de drept mostenire, (…), cota de 4/12 (2 x 2/12) parte, cu titlu de drept donatie, (…), cota de 2/12 (2 x ˝) parte, cu titlu de drept donatie si (…) si (…), cota de 2/12 (2 x ˝) parte, cu titlu de drept vanzare-cumparare conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. (…) de BNP (…).

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 22.09.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

(…) (…)

Red. G.S./M.C.M.

9 ex./28.09.2011

??

??

??

??

– 2 –