Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) Publicitate, public (act, domeniu, loc, şedinţă)


In motivarea acţiuni sale petenta arata ca formulat plângere împotriva încheierii nr. 6xxx10 pronunţata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi prin care a fost admisa cererea de notare a unui certificat eliberat de BEJ A la solicitarea S.C. RAB S.R.L. in cartea funciara nr.xxxx cu privire la imobilul cu numărul cadastral xxxxx solicitând admiterea plângerii si radierea notarii certificatului eliberat de BEJ A C

In fapt, arata reclamantul ca certificatul eliberat de către BEJ Anchidin Cornelia in cadrul dosarului de nr.xxxxx constituie un grav abuz săvârşit de către judecătoresc in exercitarea atribuţiilor sale legale, exprimând o stare de drept inexistenta.

Astfel, se susţine ca certificatul a fost eliberat de către BEJ Anchidin Cornelia in cadrul dosarului de executare nr.xxxx, dosar inregistrat in baza titlului executoriu contract de asociere in participatiune nr.xxx na, completat cu actul adiţional nr.2 din 17.04.2008, având ca obiect realizarea creanţei de 5.000.000 Euro a S.C. RAB RA B S.A..

Contractul de asociere in participaţiune invocat de către BEJ nu cuprinde nici o stipulaţie care sa angajeze in mod direct răspunderea juridica a S.C. S.A. fata de S.C.RAB

S.R.L.

Acest înscris nu întruneşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.66 din Legea nr.36/1995 privind determinarea caracterului lichid al creanţei, condiţie esenţiala pentru ca actul autentic sa constituie titlu executoriu.

De altfel, exista elemente litigioase rezultate din interpretarea clauzelor contractuale care guvernează determinarea caracterului atat cert, cat si lichid al creanţei solicitate de către S.C.RAB S.R.L..

Toate aceste aspecte, la care se adaugă o serie de alte critici vor constitui motivele unei contestaţii la executare in situaţia in care petenta ar avea la dispoziţie mijloacele juridice de a formula o asemenea cerere, insa, la aceasta data arata petenta ca nu se afla in stadiul procesual al executării silite.

Se subliniază faptul ca, deşi in conformitate cu dispoziţiile art.373 indice r alin.l teza a Il-a, executorul judecătoresc are obligaţia de a solicita instanţei de judecata încuviinţarea executării silite, in speţa nu s-a efectuat acest demers pana la momentul formulării prezentei plângeri.

Lipsa avizului judecătoresc prevăzut de dispoziţiile codului de procedura civila in contextul notarii acestui certificat prejudiciază in mod evident dreptul de proprietate al subscrisei asupra imobilului supus înscrierii tabulare.

Cererea a fost legal timbrata cu suma de 8 lei si tj de0,3 lei

Parata BEJ ANCHIDIN CORNELIA depune întimpinare aratând ca solicita respingerea plângerii pentru următoarele considerente :

1.PREMATURITATEA CERERII

Acţiunea este pornita prematur si cu rea credinţa . Cererea a fost prematur introdusă deoarece nu a fost parcursă procedura prealabilă obligatorie impusă de art. 50 al 2 din L 7/96

2. LIPSA DE CALITATE PROCESUALA PASIVA :

Plângerea este clar motivata in drept, si identificata ca plângere de carte funciara . Din cuprinsul cererii reiese cu cine doreşte sa se judece petenta Apare evident ca doreşte sa : cheme in judecata BEJ ANCHIDIN si SC RAB SRL Iasi.

3.NEMOTIVAREA IN DREPT A ACŢIUNII INADMISIBILITATE OMISSO MEDIO

In cauză nu este precizata incălcarea nici uneia din ipotezele prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 7/1996, în care se poate dispune radierea unei notari in Cartea Funciara. Notarea este legal săvârşita conform ipotezelor prevăzute de Regulamentul din. 2006 privind aplicarea L7/96 .

Se depune plângere in condiţiile in care se exercita omisso medio o cale de atac .

4. PLÂNGEREA ESTE NEFONDATĂ

Astfel, câtă vreme legea permite notarea indisponibilizărilor privind imobilul în litigiu, nu există nici o justificare pentru a refuza notarea unui certificat emis de executorul judecătoresc.

Parata SC RAB SRL depune întimpinare solicitând respingerea plângerii

La dosar a fost ataşat dosarul aferent încheierii 68017/2010 emisa de OCPI IASI.

În conf. cu dispoziţiile art 137 alin.2 C.proc.civ., instanţa constată că excepţia prematurităţii formulării plângerii are prioritate în soluţionare faţă de fondul cauzei şi urmează a o soluţiona, reţinând următoarele

Prematuritatea, ca şi excepţie de fond, este sancţiunea care grevează dreptul la acţiune exercitat cu neîndeplinirea condiţiei de actualitate. Altfel spus, pentru a fi îndeplinită această condiţie generală de exerciţiu, trebuie ca pretenţia formulată să fie exigibilă, în sens larg. Din interpretarea sistematica a dispoziţiilor art.47-51din Legea nr. 7/1996 instanţa retine ca pentru a se obţine radierea unei înscrieri din Cartea Funciara este necesara parcurgerea aceloraşi etape ca pentru înscrierea unui drept in Cartea Funciara si anume: solicitantul trebuie sa se adreseze cu o cerere care se va depune la birourile teritoriale ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara,cererea va fi soluţionata printr-o încheiere care va fi comunicata solicitantului iar in situaţia in care acesta nu este mulţumit de soluţia data cererii are dreptul sa atace in conf cu art 50 din L 7 /1996 încheierea cu cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţioneazã prin încheiere de cãtre registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza cãruia este situat imobilul.

Deoarece petenta s-a adresat direct instanţei de judecata si nu a urmat aceasta procedura obligatorie de a se adresa iniţial pentru soluţionarea cererii sale Biroului Teritorial al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara instanţa urmează sa admită excepţia de inadmisibilitate a cererii si sa respingă cererea ca inadmisibila.