Plângere împotriva încheierii de carte funciară Cadastru. Intabulare


Dosar nr. 2138/318/2011

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 1954

Sedinta publica de la 02 Martie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE

Grefier DANIELA DUMITRESCU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 23.02.2011 privind judecarea plângerii împotriva încheierii de carte funciara, formulata de petentii …. si …… din cadrul ………….., în contradictoriu cu intimatul …….

La apelul nominal, facut în sedinta publica, au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta civila.

JUDECATA

Prin plângerea depusa la ……………, public …….. din cadrul …………. a solicitat, pentru numitul ……….., anularea încheierii nr. 8147/09.03.2010 emisa de …………… în dosarul nr.8147/2010 , comunicata biroului notarial la data de 28.05.2010 si sa se dispuna obligarea Biroului de Carte Funciara sa intabuleze în cartea funciara nr. 35338 a localitati ……dreptul de proprietate al numitului ………… asupra terenului in suprafata de 6000 mp (5968 mp din masurare), situat în extravilanul satului ……., comuna ………., judetul ….., tarlaua 52, parcela 58 cu numar cadastral provizoriu 35338.

În motivarea actiunii, s-a aratat ca prin titlul de proprietate nr. 1488318/14.08.2002 a fost atribuit numitilor ……., ………… si ………….. terenul in suprafata de 1 ha si 7444 mp situat in intravilanul satului ……, terenul fiind trecut in titlul de proprietate la rubrica constituire.

S-a mai aratat ca prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 734/25.02.2010 de BNP ….., proprietarii au vândut numitului ………… din acest titlu de proprietate terenul arabil in suprafata de 6000 mp situat in extravilanul localitatii …………..

S-a mai învederat ca, la data autentificarii contractului de vânzare cumparare, Primaria comunei ……. a precizat prin adeverinta nr. 1755/19.02.2010 ca numitii ………., ……. si …… au dobândit prin reconstituire pamântul din titlul de proprietate nr. 1488318/2002, dar, eronat, la rubrica atribuire s-a trecut prin constituire in loc de reconstituire, cum era corect, si ca eroarea este evidenta pentru ca in titlu se precizeaza ca dobânditorii au calitatea de mostenitori ai autorului lor , defunctul ………., si ca, in al doilea rând, constituire in baza L.18/1991 s-a facut in mod individual si nu in grup – pe titlu sunt trei dobânditori.

S-a mai precizat ca ……. a mai avut astfel de situatii cu aceiasi vânzatori care au fost trecuti pe un alt titlu de proprietate nr. 1488301 ca dobânditori prin constituire , dar Primaria a confirmat ca este vorba de reconstituire si s-a facut intabularea vânzarii prin încheierea nr. 35462/08.10.2008 data de ………. avându-se in vedere contractul de vânzare cumparare nr. 3381/08.09.2008 autentificat de notarul public ………… din …………..

Ca de data aceasta era vorba despre aceiasi situatie si ……….. nu si-a mai respectat propria practica.

Prin adresa înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu la data de 16.06.2010, sub nr. 9419/318/2010, ……. a înaintat spre solutionare plângerea precum si o copie a dosarului continând un numar de 16 file.

Prin s.c. nr. 5681/8.09.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul 9419/318/2010, s-a admis exceptia privind lipsa calitatii procesuale active a petentului ………., ridicata din oficiu de catre instanta si s-a respins actiunea formulata de catre petentul …….. pentru numitul ………., ca fiind introdusa de catre o persoana ce nu are calitate procesuala activa.

Împotriva sentintei civile a declarat apel reclamantul ……. , iar prin decizia nr. 503/15.12.2010 pronuntata de Tribunalul Gorj – Sectia Civila în dosarul nr. 9419/318/2010 s-a admis apelul, s-a desfiintat sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleasi instante.

S-a retinut în considerentele deciziei de casare ca potrivit art. 45 alin.3 din L. 36/1995 notarul are obligatia sa desluseasca raporturile reale dintre parti cu privire la actul pe care acestea vor sa-l încheie si de asemenea în situatia în care actele urmeaza sa fie supuse publicitatii mobiliare sau imobiliare, el are obligatia sa comunice de îndata la locul unde se tine aceasta evidenta aceste acte si sa faca demersurile necesare în numele titularilor pentru aducerea la îndeplinire a tuturor lucrarilor de publicitate.

S-a mai retinut ca, potrivit art.1 din lege, activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor în conformitate cu legea.

S-a mai retinut ca instanta nu l-a citat pe notar si a analizat existenta dreptului subiectiv al lui ……………

Dupa casare, cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 2138/318/2011.

Analizând actele existente la dosarul cauzei, instanta urmeaza a respinge actiunea cu urmatoarea motivare:

La data de 9.03.2010 sub nr. 8147 a fost înregistrata la intimatul ………. – ………….. cererea de înscriere formulata de catre ………… prin mandatar …………. prin care s-a solicitat intabularea dreptului de proprietate cu privire la imobilul identificat prin Cartea Funciara nr. 35338 a comunei …… si numar cadastral 35338, situat în comuna ……., T. 52. P58, jud……, actul juridic fiind contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 734/25.02.2010 de catre …….., precum si, în copie legalizata, adeverinta nr. 1755/19.02.2010 eliberata de Primaria comunei ……….

Prin referatul nr. 1251/22.03.2010 emis de catre intimatul …..- ………., s-a comunicat ………….. ca pentru solutionarea dosarului privind înscrierea dreptului de proprietate în numele petentului ……….. este necesar sa prezinte dovezi de corectare a titlului de proprietate conform prevederilor legale în vigoare cu privire la modul de dobândire al dreptului de proprietate.

Prin adresa de înaintare a referatului s-a stabilit ca termen de remediere 2.04.2010.

La data de 26.05.2010, intimatul ………. – ……………a solutionat cererea de înscriere prin încheierea nr. 8147 prin care a dispus respingerea cererii cu motivarea ca nu s-au remediat cele solicitate în referatul de completare nr. 1251/22.03.2010 (sa fie prezentata dovada de corectare a titlului de proprietate conform prevederilor legale în vigoare cu privire la modul de dobândire al dreptului de proprietate, respectiv reconstituire si nu constituire cum în mod eronat a fost trecut pe titlu de proprietate).

Din cele expuse mai sus , instanta retine ca în mod corect a fost respinsa cererea de înscriere deoarece procedura de corectare a titlului de proprietate este pe cale judecatoreasca , intimatul neputând lua în considerare adeverinta nr. 1755/19.02.2010 emisa de Primaria comunei ……….., prin care s-a adeverit ca în titlu de proprietate nr. 1488318 cod 079002 pe suprafata de 1,7444 ha atribuita numitilor …………, ………… si ……….. în mod eronat s-a trecut suprafata de teren la constituire, corect fiind reconstituirea dreptului de proprietate.

În drept, instanta are în vedere disp. L. 7/1996 , L 18/1991.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge plângerea formulata de petentii …………., domiciliat in ……….. si ………, cu sediul în………….., în contradictoriu cu intimatul……….., cu sediul în………….

Cu apel .

Pronuntata în sedinta publica , azi, 02.03.2011, la Judecatoria Târgu-Jiu.

Presedinte,

CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE

Grefier,

DANIELA DUMITRESCU