Plangere impotriva incheierii de carte funciara Plângeri prealabile


JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 7882/270/2010

Înreg. la 09.12.2010 plângere împotriva încheierii

de carte funciara

(art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

SENTINTA CIVILA NR.663

Sedinta publica din data de 28 februarie 2011

Completul de judecata compus din:

Presedinte – …..

Grefier – …..

Astazi a avut loc pronuntarea în dosarul civil nr.7882/270/2010, promovat de petenta S.C. ….S.R.L. …., cu sediul …….. având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciara (art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

La apelul nominal facut în sedinta publica a lipsit aparatorul petentei – doamna avocat ………

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca procedura de citare este legal îndeplinita.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 21 februarie 2011 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând, asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin adresa OCPI Bacau BCPI Onesti înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 7882/9.12.2010, a fost înaintata plângerea formulata de petenta SC … SRL .. împotriva încheierii de carte funciara nr. 13250/27.10.2010.

În motivarea plângerii petenta arata ca prin încheierea nr. 13250/27.10.2010 a fost admisa cererea introdusa de BEJ ……. privind notarea somatiei nr. 415/2009/26.10.2010 la cererea de continuare a executarii silite formulata de lichidator judiciar …. Onesti prin care se executa silit debitoarea falita SC ….. SA Onesti, însa imobilul cu numar cadastral 2230 are ca proprietar pe petenta si nu poate purta notarea privind executarea silita a debitoarei SC …. SA, care nu este creditoare a petentei si cu care nu are nici un raport juridic.

Plângerea este motivata în drept pe dispozitiile art. 72 din Ordinul nr. 633/2006, art. 89 din Legea nr. 7/1996.

Plângerea a fost depusa însotita de înscrisuri în fotocopie.

La solicitarea instantei, BEJ ….. a înaintat copie certificata a dosarului de nr. 415/2009.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea nr. 13250 din 27.10.2010 OCPI Bacau BCPI Onesti a dispus notarea somatiei imobiliare cu privire la imobilul cu numar cadastral 2230 înscris în cartea funciara 60135-C1-U8 având ca proprietar pe SC ….. SRL .., la cererea de continuare a executarii silite a debitoarei falimentare SC ….. SA … în baza titlului executoriu nr. 58643/27.11.2003, ce a facut obiectul înscrierii ipotecii legale în favoarea AFP Onesti sub nr. 339/11.12.2003, la cererea creditoarei pentru suma de 3.413.457,122 lei.

În speta SC …..SA …… este debitoare a AFP Onesti în baza unor titluri executorii în temeiul carora creditoarea a declansat procedura executarii silite a debitoarei.

În cadrul acestei proceduri a fost instituit sechestru asupra mai multor imobile apartinând debitoarei, printre care si imobilul din Onesti, strada Republicii nr. 41 (proces verbal de sechestru nr. 58643/27.11.2003), acest sechestru aplicat constituind ipoteca legala.

Din extrasul de carte funciara pentru informare rezulta ca ipoteca legala asupra acestui imobil a fost întabulat la data de 11.12.2003 în favoarea creditoarei AFP Onesti pentru o creanta în valoare de 16.381.451.520 ROL.

Petenta este titulara dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu prin efectul sentintei civile nr. 2550/06.10.2004 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 4002/2004 prin care a fost perfectata vânzarea cumpararea intervenita între SC …. SRL si SC ….. SA prin contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare nr. 4168/08.07.1999.

Acest drept de proprietate a fost întabulat în cartea funciara la data de 17.12.2004, însa, asa cum am aratat anterior, imobilul era grevat de o ipoteca legala, întabulata anterior dobândirii si întabularii dreptului de proprietate a petentei asupra imobilului.

Este cunoscut faptul ca un creditor ipotecar care si-a conservat dreptul prin inscriptia ipotecara are dreptul sa urmareasca bunul în mâna oricui s-ar gasi, dispozitiile art. 1790 conferindu-i acestuia un drept de urmarire si un drept de preferinta fata de ceilalti creditori, iar noul dobânditor a preluat în proprietate bunul grevat de sarcini.

În aceste conditii, solicitându-se continuarea executarii silite împotriva debitoarei SC …….. SA care avea în patrimoniu la data începerii executarii un bun imobil sechestrat si grevat de o ipoteca legala, chiar daca bunul respectiv a trecut în patrimoniul altei persoane juridice, în mod corect a facut aplicarea dispozitiilor art. 497 alin. 2 din Codul de procedura civila, iar OCPI Bacau BCPI Onesti în mod corect a admis cererea executorului judecatoresc si a dispus înscrierea somatiei imobiliare în cartea funciara prin încheierea contestata.

Având în vedere considerentele expuse, instanta va respinge prezenta plângere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Respinge plângerea formulata de petenta S.C. … S.R.L. ….., cu sediul …..

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 28.02.2011.

P R E S E D I N T E , G R E F I E R ,