Plângere împotriva PV de contravenţie Circulaţie rutieră


SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 596/2011

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 20070/180/16.12.2010 petentul A T A a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr.8632970/13.12.2010 încheiat de I.P.J.Bacău .

Plângerea este formulată în termen legal.

În motivarea plângerii petentul a arătat că fost sancţionat cu 540 lei amendă contravenţională, întrucât a condus cu viteza de 110 km. A susţinut că nu a circulat cu această viteză, iar procesul verbal este greşit, nefiind încheiat conform modelului prevăzut în anexa ID ,conform art. 181 din HG 1391/2006.

A solicitat ca intimatul să depună dovezile la dosar.

Legal citat petentul nu s-a prezentat la instanţă.

Intimatul nu a fost reprezentat la instanţă dar a depus întâmpinare invocând excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bacău. Pe fondul cauzei a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

Împotriva petentului s-a luat măsura principală de sancţionare cu 9(nouă) puncte amendă în cuantum de 540 lei, cu posibilitatea achitării jumătăţii minimului prevăz. de art 48 ore .

Aplicarea sancţiunilor şi întocmirea procesului verbal de contravenţie a fost făcută în mod nemijlocit cu ajutorul mijlocului tehnic certificat şi verificat metrologic marca Autovision Compact montat pe autospeciala din dotarea Poliţiei şi înmatriculat sub nr B,în conformitate cu prevederile art.109 al.2 din RMCU.

La momentul aplicării sancţiunii şi aducerii la cunoştinţă a faptei reţinute, contravenientul a declarat şi s-a consemnat că nu are obiecţiuni. Acesta a achitat sancţiunea pe loc cu chitanţă de plată seria PCA nr.1688494.

Referitor la motivaţiile din plângerea depusă de petent, învederează că nu sunt de acord întrucât viteza consemnată este cea reală,aşa cum rezultă din aspectele fixate pe planşele foto fracţionate secvenţial cu datele de identificare ale autovehiculului, unde se observă cu certitudine şi pus clar în evidenţă că autovehiculul se deplasa pe DN 2-E85 interiorul localităţii Filipeşti, jud. Bacău, cu viteza ţintei T=110 km/h la orele 18,40 (cadrul foto nr.1,2,3,4)aparatul radar funcţionând în regim de mişcare cu viteza patrulei Poliţiei P=49 km/h pe sensul opus de mers(OPUS), limita de viteză de la care aparatul radar înregistra era de l=50 km/h.

Agentul constatator nu a făcut decât să încadreze fapta săvârşită de către petent şi să aplice în mod corespunzător şi corect prevederile legii, gradul de pericol social al faptei fiind unul ridicat. Înregistrarea abaterii s-a efectuat cu respectarea prevederilor Normei de Metrologie Legală NML 21-05 din 23.11.2005 în sensul că autovehiculul este pus clar în evidenţă.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.115-118 Cod procedură Civilă, H.G.1391/2006,O.U.G.195/2002 R.MC.U şi O.G.nr.2/2001 modificată iar în temeiul art.242 al.2 Cod Procedură Civilă a solicitat judecata în lipsă.

Prin sentinţa civilă nr.3525/20.04.2011 Judecătoria Bacău, a declinat competenţa de soluţionare a plângerii în favoarea Judecătoriei Buhuşi, plângerea fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi la data de 05.05.2010.

Petentul a fost prezent la primul termen de judecată solicitând judecata în lipsă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr.8632970/13.12.2010 încheiat de I.P.J.Bacău petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de 540 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăz. de art 49/1 din OUG.195/2002 republicată.

S-a reţinut în sarcina petentului că la data de 13.12.2010 orele 18,40 petentul a condus autovehiculul marca „Jaguar”, pe DN 2-E85-interiorul localităţii Filipeşti jud.Bacău , cu viteza de 110 km/h, viteză stabilită de aparatul radar montat pe autovehiculul Poliţiei înmatriculat sub nr B 19 YYR, depăşind viteza maximă admisă în localitate cu 60 km/h.

Instanţa investită cu soluţionarea plângerii verifică din oficiu în temeiul art 34 din O.G.2/2001 modificată şi completată,legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie.

În ceea ce priveşte netemeinicia actului de sancţionare , instanţa reţine că în lumina jurisprudenţei CEDO (cauza Anghel contra României)procedura contravenţională este asimilată celei penale,iar petentul trebuie să se bucure de prezumţia de nevinovăţie care implică, printre altele că judecătorul nu trebuie să pornească de la ideea preconcepută că petentul a săvârşit fapta de care este acuzat, astfel ca element al prezumţiei de nevinovăţie se instituie sarcina probei în cadrul obligaţiei organului constatator, acestuia revenindu-i sarcina de a dovedi că petentul a depăşit limita legală de viteză.

Intimatul şi-a îndeplinit această obligaţie,din planşele foto( filele 23-24 dosar) din care rezultă că petentul a circulat în localitate cu viteza de 110 km/h.

Petentul nu a administrat probe din care să rezulte că cele menţionate în procesul-verbal de contravenţie,nu corespund realităţii, motivele invocate nefiind de natură a atrage nulitatea procesului verbal, nefăcând dovada vreunei vătămări care să nu poată fi înlăturată decât prin anularea procesului verbal.

De altfel petentul şi-a recunoscut vinovăţia achitând pe loc jumătate din minimul amenzii.

Faţă de cele ce preced instanţa având în vedere că potrivit faptelor reţinute în procesul verbal de contravenţie, organul constatator a aplicat corect sancţiunea .

Instanţa în temeiul art 34 din O.G.2/2001 republicată , va respinge plângerea ca nefondată.

Red. P.A.-26.07.2011